Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – učebnice Matematika - pracovné zošity Matematika - pracovné učebnice     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovná učebnica Pracovný zošit Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu


Matematika 1 pre prvý stupeň ZŠ – 1. časť

Pracovná učebnica pre 1. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Matematika 1 pre prvý stupeň ZŠ – 1. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 80 strán, plnofarebný titul, 8 strán plnofarebné vystrihovacie prílohy

Predaj tohto vydania ukončený. Verziu prepracovanú podľa Štátneho vzdelávacieho programu 2015 nájdete pod názvom Matematika pre prvákov.

  • Dvojdielna pracovná učebnica preferuje tradičné prístupy vyučovania školskej matematiky, je spracovaná premyslene a učivo je rozdelené na celý školský rok rovnomerne a prehľadne.
  • Učivo na každej strane tvorí didaktický celok s rozsahom prispôsobeným vyučovacej jednotke, didaktický postup preberania učiva zohľadňuje učiteľmi v praxi najviac preferovaný model s dôrazom na priebežné aj súhrnné opakovanie učiva.
  • Sprístupňovanie nového učiva je v primerane veľkých krokoch spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried – rešpektuje požiadavky matematicky menej zdatných žiakov a ponúka im dostatok podnetov na precvičenie a docvičenie učiva, rovnako však ponúka dostatok námetov a úloh aj pre matematicky zdatnejších.
  • Žiaci pracujú s oborom čísel 0 až 20, porovnávajú počty, sčitujú a odčitujú do 20 bez prechodu cez základ 10. Zároveň riešia geometrické úlohy, ktoré sú prepojené na reálne situácie a tiež úlohy na rozvíjanie špecifického matematického mysleniafinančnej gramotnosti. Žiak si nielen zautomatizuje spoje počítania, ale naučí sa rôzne matematické didaktické hry a pracovné učebnice sa stanú jeho prvou veľkou matematikou.
  • Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ autorov M. Belica – J. Striežovskej, ktorá preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania matematiky v škole. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.
  • Titul má nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v sekcii Materiály súvisiace s titulom nájde učiteľ zdarma na stiahnutie návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre k celej učebnici a tiež vzorové riešenia všetkých úloh, zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.
  • Multimediálny disk (MMD) pre učiteľa je určený na premietanie na interaktívnej alebo bielej tabuli, obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa.MMD nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu.Licenčné podmienky používania sú súčasťou MMD. Viac informácií o Multimediálnom disku získate tu.
  • Titul má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, zbierku úloh, sériu tabúľ, zošit na nácvik písania, didaktickú hru, obrazové prílohy a tvvp priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Séria

Séria Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov M. Belic – J. Striežovská

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Všetko k sérii

Prevziať súbor

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Matematika 1 pre prvý stupeň ZŠ (Belic - Striežovská), 1. časť

Posledná aktualizácia: 1.8.2014
Názov súboru: metodicke-komentare-matematika1-1cast_151_sk.pdf (3241 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 25.5.2014
Názov súboru: didakticke-hry-mat-2014_536_sk.pdf (225 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 12.5.2014
Názov súboru: seminar-matematika-belic-striezovska-2014_524_sk.ppt (43668 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 3.5.2014
Názov súboru: seminar-matematika-belic-striezovska-2014_523_sk.pdf (15683 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň základných škôl

Posledná aktualizácia: 23.3.2013
Názov súboru: didakticke_hry_mat_2013_307_sk.pdf (213 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia Koncepcia a didaktické využitie série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, 2. časť

Posledná aktualizácia: 19.3.2013
Názov súboru: seminar_matematika_belic_striezovska_2cast_302_sk.ppt (11808 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Prezentácia Koncepcia a didaktické využitie série Matematika pre 1. stupeň ZŠ, 1. časť

Posledná aktualizácia: 19.3.2013
Názov súboru: seminar_matematika_belic_striezovska_1cast_301_sk.ppt (26455 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Matematika 1 (Belic - Striežovská), 1. časť

Posledná aktualizácia: 8.9.2012
Názov súboru: vzorove-riesenia-mat1-bs-cast1_111_sk.pdf (3015 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prevziať súbor

Karty hry BINGO s číslami do 20

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
Názov súboru: hry-karty-bingo_88_sk.pdf (142 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Karty hry PEXESO na precvičenie počítania do 10 a 20 bez prechodu cez základ 10

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
Názov súboru: pexeso-na-scitanie_87_sk.pdf (333 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Vystrihovacie hracie kocky

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
Názov súboru: hracia-kocka-1-az-6_86_sk.pdf (327 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Pracovné učebnice sú úvodnými dielmi ucelenej a premyslenej série učebných textov Matematika pre prvý stupeň ZŠ. Učebná séria si kladie za cieľ úplne pokryť požiadavky ISCED 1 vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami. Autori sa rozhodli na základe vlastných skúseností, analýzy najnovších didaktických postupov a modelov a na základe požiadaviek ISCED 1 vytvoriť premyslenú sériu učebných textov. Na základe praktických skúseností sa autori rozhodli zvoliť v prvom ročníku pracovný materiál vo forme pracovnej učebnice. Tento pojem je v didaktickej praxi pomerne nový. Predstavuje kombináciu učebnice, v ktorej je vysvetlený obsah a všetky základné súvislosti a postupy, a pracovného zošita, v ktorom žiak priamo pracuje. Žiak teda na stranách pracovnej učebnice zistí s pomocou učiteľa matematický problém, resp. sa oboznámi s požiadavkou podľa vzdelávacieho kurikula a následne riešením úloh získava modely na riešenie problematiky, resp. ďalšie informácie, ktoré vedú k pochopeniu postupov a algoritmov riešenia. Autori rozložili odporúčaný obsahový a výkonový štandard tak, aby čo najpresnejšie korešpondoval s požiadavkami základných pedagogických dokumentov a tiež s požiadavkami praxe. Dve časti pracovnej učebnice pokrývajú obsah učiva prváckej matematiky a snažia sa, aby po ich absolvovaní žiak získal kompetencie definované odporúčaným vzdelávacím štandardom.

Pracovná učebnica je rozdelená na dva rovnaké diely, preto je veľmi jednoduché rozdeliť prácu rovnomerne na dva polroky. Učivo aritmetiky a geometrie je prepojené, tieto dve časti nie sú samostatne oddelené. Na začiatku školského roka si žiak zopakuje a opätovne upevňuje základné poznatky získané podľa požiadaviek ISCED 0 v predprimárnom vzdelávaní. Zároveň si upevňuje základné pojmy plošnej a priestorovej orientácie. Žiak si rôznymi spôsobmi upevňuje obrazovú podobu číslice (čísla) a daného počtu. Precvičuje si to na rôznych úlohách na spájanie, priraďovanie, určovanie počtu, dokresľovanie a škrtanie do daného počtu. Potom nasleduje pomerne náročná časť, ktorá má za cieľ zvládnutie písanej podoby čísel. Žiak si opakovane precvičuje písomnú podobu a vždy danému číslu priraďuje aj daný počet. Súbežne s tým sa žiak oboznamuje s operáciou sčítania a odčítania, znakmi na zápis matematických operácií. Približne v polovici 1. časti pracovnej učebnice je strana na zhrnutie a zosumarizovanie úrovne zvládnutia učiva. Táto strana je spracovaná tak, aby poskytla obraz učiteľovi, dieťaťu, ale aj rodičom, Nie je však spracovaná ako štandardizovaný didaktický test. Ten si môže učiteľ podľa tohto vzoru vyrobiť kedykoľvek sám. Potom sa žiak oboznamuje s ďalšou časťou oboru 0 až 10. Priebežne sú zaradené strany, ktoré majú voľnejší charakter, možno s nimi pracovať viac dní a prácu modifikovať tak, aby sa dali úlohy obmeniť a ponúknuť v nových súvislostiach. Do konca prvej časti pracovnej učebnice si žiak upevní predstavy o číselnom obore do 10 a postupne rieši úlohy, ktoré ho vedú k zautomatizovaniu spojov sčítania a odčítania do 10.

Priebežne sú zaradené úlohy na prácu s kompetenciami v oblasti geometrie a tiež návody na neskoršie zvládnutie logických úloh a úloh na rozvíjanie špecifického matematického myslenia. V strede prvej časti je odnímateľná príloha, ktorá pomôže pri riešení geometrických úloh, práci s peniazmi. Žiak má v prílohe aj kartičky s číslami a daným počtom. Tieto kartičky si môže nechať ako pásy alebo rozstrihať a hrať rôzne matematické didaktické hry. Autori vychádzali predovšetkým z aktuálnych požiadaviek učiteľov a slovenského školstva. Prácu na strane rozdelili na tri časti. Hlavná časť určená žiakom obsahuje najmä tie úlohy, ktoré vedú k zvládnutiu odporúčaných tém, odporúčaných pojmov a odporúčaného výkonového štandardu. Časť na okraji je určená najmä na samostatnú prácu. Využívať ju môžu najmä žiaci, ktorí pracujú rýchlejšie, a učiteľ v týchto úlohách získava materiál na zmysluplné a rozvíjajúce zadania pre týchto žiakov. V tretej časti strany sa vždy nachádzajú metodické informácie určené učiteľovi ako základná informácia o strane, resp. rodičovi pri prípadnej domácej práci, resp. príprave. Členenie strán, rovnomerné rozloženie poznatkov a primerané doplňujúce informácie uľahčujú prácu učiteľa a vedú k výrazne lepšiemu efektu práce.

Dielo ilustrovala Edita Sliacka - ilustrátorka, ktorá má skúsenosti s ilustráciami pre danú vekovú kategóriu. Táto ilustrátorka ilustruje aj sériu určenú pre 2. ročník. Ilustrácie sú milé, didakticky správne a v slovenských učebniciach ešte nepoužité. Aj tento moment bude určite pre deti veľkou motiváciou na prácu s obrazovým materiálom.

K sérii je pripravený aj interaktívny disk s úlohami, ktoré spresňujú niektoré algoritmy a ponúkajú priestor na iný spôsob objasnenia danej problematiky s možnosťou upevniť získané vedomosti zábavnou a modernou formou. Celá séria vedie žiaka k tomu, aby matematiku pochopil a získal o nej predstavu ako o užitočnej oblasti, ktorá mu pomáha riešiť bežné problémy života od práce s peniazmi po rôzne matematické operácie. K sérii učebných textov pripravili autori aj niekoľko zaujímavých príloh na stiahnutie a spracovali podrobné metodické komentáre. Táto séria učebných textov moderne a zároveň rešpektujúc súčasné slovenské školské pomery ponúka spracovanie učiva tak, aby sa učiteľ mohol sústrediť na formy a postupy, nie na obsah, aby uvažoval, ako to naučiť, lebo čo učiť mu už autori pripravili.

 

 

 

 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® Vista a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – súbor

Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov M. Belic – J. Striežovská Bežná cena: 6,16 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – učebnica Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 1. časť Matematika 4 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 2. časť

Matematika 3 pre prvý stupeň ZŠ – súbor

Matematika 3 pre prvý stupeň ZŠ – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov M. Belic – J. Striežovská Bežná cena: 6,16 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika 3 pre prvý stupeň ZŠ – učebnica Matematika 3 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 1. časť Matematika 3 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 2. časť

Matematika 2 pre prvý stupeň ZŠ – súbor

Matematika 2 pre prvý stupeň ZŠ – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov M. Belic – J. Striežovská Predaj titulu ukončený. V prípade doobjednávky kontaktujte Zákaznícky servis.
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika 2 pre prvý stupeň ZŠ – učebnica Matematika 2 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 1. časť Matematika 2 pre prvý stupeň ZŠ – pracovný zošit 2. časť

Zbierka úloh z matematiky 1

Zbierka úloh z matematiky 1
M. Belic – J. Striežovská
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 3,52 €
Zobraziť detail

Séria tabúľ s číslami a číslicami

Séria tabúľ s číslami a číslicami
: : produkt AITEC
Bežná cena: 6,60 €
Zobraziť detail

Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť

Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť
P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Matematika pre 1. a 2. ročník ZŠ autorov P. Černek a kol. Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail

Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť

Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť
P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Matematika pre 1. a 2. ročník ZŠ autorov P. Černek a kol. Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail

Matematika 1 pre prvý stupeň ZŠ – 2. čast

Matematika 1 pre prvý stupeň ZŠ – 2. čast
M. Belic – J. Striežovská
Titul je súčasťou série Matematika pre 1. stupeň ZŠ (tradičné vyučovanie matematiky) autorov Belic – Striežovská Predaj titulu ukončený. V prípade doobjednávky kontaktujte Zákaznícky servis.
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.