Používateľské nástroje

VyhľadávanieAktivity do triedy s Obrázkovými kartami k Prvouke a Prírodovede

Dátum uverejnenia: 16.10.2020

Aktivity do triedy s Obrázkovými kartami k Prvouke a Prírodovede

Máme pre vás tipy ako vytiahnuť žiakov z lavíc a pritom potrápiť aj ich mozgové závity. A to všetko s našimi Obrázkovými kartami.

Učíte z našich učebníc Prvouky a Prírodovedy? V Internetovom kníhkupectve AITEC vám ponúkame ku každému ročníku doplnkovú učebnú pomôcku Obrázkové karty, ktoré obsahujú:

  • obrázky vychádzajúce z učiva jednotlivých pracovných učebníc, 
  • farebné odlíšenia obrázkov podľa vybratých tematických okruhov v danom ročníku.  

Môžete ich využiť nielen pri výklade učiva, ale aj pri jeho upevňovaní a opakovaní. V metodických komentároch k jednotlivým učebniciam k nim navyše nájdete rôzne inšpirácie na didaktické hry, ktoré slúžia na rozvoj komunikačných, pamäťových, pohybových a manipulačných zručností.

 

Ponúkame vám zopár nápadov na hry s Obrázkovými kartami z našich seminárov:

 

Rozdeľovačka

Obrázky rôznych živočíchov: Žiakom rozdáme karty so živočíchmi. Ich úlohou je samostatne vytvárať rôzne skupiny živočíchov podľa spoločných znakov. Kritéria rozdelenia do jednotlivých skupín žiaci sami zdôvodnia a zapíšu do samostatne vytvorenej tabuľky. Kritéria rozdelenia živočíchov im môže stanoviť aj učiteľ. Prípadne žiakov môžete rozdeliť do dvojíc. Jedna dvojica žiakov rozdelí živočíchov do skupín podľa vlastných kritérií a druhá dvojica bude mať za úlohu uhádnuť, podľa akých kritérií sú živočíchy v skupinách zatriedené. 

Cieľ hry: Naučiť žiakov rozoznať a určiť spoločné znaky živočíchov a podľa nich ich zatriediť do skupín.

 

Obrázkové karty k Prírodovede pre tretiakov

 

Lovíme z pamäti

10 obrázkov živočíchov: Žiaci sa posadia do kruhu. Do stredu dáme obrázky živočíchov. Žiaci dostanú jednu minútu na ich pozorovanie. Obrázky potom otočíme, aby nebolo vidieť, čo sa na ktorom nachádza. Žiakom zadávame rôzne úlohy, napríklad: Ktoré živočíchy lesného spoločenstva boli na obrázkoch? Nakreslite tie živočíchy z obrázkov, ktoré žijú na súši, v ľudských obydliach... Koľko vtákov bolo na obrázkoch? 

Cieľ hry: Rozvíjať u žiakov pozorovacie a pamäťové schopnosti.

 

ObrazoveObrázkové karty k Prírodovede pre štvrtákov

 

Pantomíma

Obrázky živočíchov: Jedného žiaka vyzveme, aby prišiel pred tabuľu. Žiak si vyberie 1 obrázok tak, aby ostatní spolužiaci nevideli, aký živočích sa na ňom nachádza. Žiak má za úlohu pantomímou znázorniť charakteristický znak pohybu alebo správania sa daného živočícha a ostatní hádajú, aký živočích je na obrázku. 

 

Hra a hrové aktivity patria k efektívnemu učebnému nástroju. Dúfame, že sme vás našimi tipmi inšpirovali. Obrázkové karty nájdete v Internetovom kníhkupectve AITEC


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.