Používateľské nástroje

VyhľadávanieČo vám ponúkame k titulom, ktoré si môžete objednať prostredníctvom Edičného portálu MŠVVaŠ SR?

Dátum uverejnenia: 18.11.2019

Čo vám ponúkame k titulom, ktoré si môžete objednať prostredníctvom Edičného portálu MŠVVaŠ SR?

MŠVVaŠ SR vypísalo riadne objednávkové konanie na objednanie učebníc na školský rok 2020/2021.

Tituly vydavateľstva AITEC si môžete zakúpiť prostredníctvom Edičného portálu MŠVVaŠ SR a sú hradené z verejných zdrojov. K titulom z vydavateľstva AITEC, ktoré si môžete vybrať na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR, ponúkame školám širokú metodické podporu a rôzne doplnkové materiály.

Hupsov šlabikár dopĺňajú:

 • podporný multimediálny disk k Hupsovmu šlabikáru, ktorý obsahuje rozširujúce úlohy, zrakovú rozcvičku pre žiakov, didaktické a interaktívne hry, pracovné listy, maľovanky, audiopríbehy či postup správneho písania písaných písmen;
 • nápovedné tabule s nápovednými obrázkami a tvarmi malých aj veľkých tlačených aj písaných písmen;
 • súbor 6 predpisových zošitov, ktoré korešpondujú so sériou Hupsovho šlabikára;
 • Zošit C s pomocnými linajkami, ktorý slúži na upevnenie a zdokonalenie písania písaných tvarov písmen;
 • Zošit P, ktorý slúži na precvičovanie písaného spojitého písma;
 • Diktáty pre 1. a 2. ročník s nácvičnými a kontrolnými diktátmi.

K Prvouke pre 1. ročník základnej školy ponúkame:

Učebnice Slovenského jazyka pre 2. až 4. ročník základnej školy rozširujú:

 • moderné Pracovné zošity, ktoré tesne nadväzujú na učebnice slovenského jazyka a umožňujú pokračovať v utvrdzovaní a rozširovaní poznatkov formou moderných, zábavných i tradičných úloh;
 • Metodické príručky, ktoré vysvetľujú didaktickú koncepciu vyučovania materinského jazyka a ponúka návody a postupy na činnosti na vyučovacej hodine;
 • Písanie a slohové cvičenia k jednotlivým ročníkom, ktoré sa skladajú z dvojdielnych pracovných zošitov zameraných na rozvíjanie pisateľských spôsobilostí, kultivovanie komunikačných kompetencií. Slohová zložka je rozpracovaná systémom úloh, ktoré precvičujú tvorbu rôznych druhov textov;
 • Diktáty pre 1. a 2. ročník a Diktáty pre 3. a 4. ročník s nácvičnými a kontrolnými diktátmi;
 • novinkou je aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ, kde okrem množstva bonusových didaktických materiálov nájdete i interaktívne hry, ktoré nadväzujú priamo na učivo a umožňujú precvičovanie jednotlivých jazykových javov zábavnejšou formou;
 • skvelým doplnkom, ktorý prepája jazykové vyučovanie s hudobnou výchovou sú Spievanky Vybranky, prácovný zošit s hudobným CD, v ktorom nájdete piesne, ale aj program na karaoke.

Čítanku pre 2. ročník základnej školy dopĺňajú:

K pracovným učebniciam a metodickým príručkám k Prírodovede pre tretiakov a štvrtákov vám ponúkame:

Pracovné učebnice a metodické príručky k Vlastivede pre tretiakov a štvrtákov dopĺňajú:

Bohatú metodickú podporu pedagógom ponúka aj naša stránka www.aitec.sk.

V časti Materiály pre učiteľov na stiahnutie nájdete:

 • metodické komentáre,
 • návrhy tematických výchovno-vzdelávacích plánov,
 • návrhy príprav na vyučovanie,
 • vzorové riešenia úloh,
 • obrazové prílohy,
 • didaktické hry,
 • doplnkové materiály,
 • aktivity a námety na vyučovanie a ďalšie.

Služba aitec online je internetová knižnica titulov vydavateľstva AITEC. Zaregistrovaným pedagógom ponúka elektronické verzie niektorých titulov s priradenými súvisiacimi metodickými a didaktickými materiálmi. Elektronické listovanie titulmi na interaktívnej tabuli obohatí vašu vyučovaciu hodinu. aitec online je bezplatná služba, ktorú poskytujeme všetkým pedagógom, ktorý využívajú na vyučovaní naše tituly.

Program aitec offline je NOVINKOU vydavateľstva AITEC od školského roka 2017/2018. Ponúka vám program komplexnej podpory, ktorá je nezávislá na internetovom pripojení. V rámci programu aitec offline nájdete na jednom mieste metodické komentáre, návrhy na tematické výchovno-vzdelávacie plány, multimediálne prezentácie, vzorové riešenia úloh a ďalší didaktický materiál. aitec offline každoročne aktualizujeme, dopĺňame a vylepšujeme interaktívnymi hrami a novými nástrojmi.

Semináre pre učiteľov  podávajú pomocnú ruku pri práci s titulmi vydavateľstva AITEC. Semináre prinášajú metodické informácie, stretnutia s autormi a redaktormi, nápady na aktivity využiteľné  na vyučovacej hodine a iné.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.