Používateľské nástroje

VyhľadávanieMetodické usmernenie ŠPÚ k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku ZŠ

Dátum uverejnenia: 18.5.2020

Metodické usmernenie ŠPÚ k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku ZŠ

Metodické usmernenie k téme Abeceda a Hláska a písmeno ch, dz, dž.

Štátny pedagogický ústav (ďalej len ŠPÚ) vydal metodické usmernenie č. 1/2020 k dvom okruhom jazykovej a slohovej zložky vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra – primárne vzdelávanie, ktoré boli často témou diskusií na našich seminároch, počas osobných stretnutí či na sociálnych sieťach.

Abeceda

Prvé usmernenie sa týka požiadavky zoradiť slová v abecednom poradí na základe prvého písmena. „Od žiakov 2. ročníka základnej školy sa nevyžaduje radiť podľa abecedy slová, ktoré začínajú písmenami odlišujúcimi sa len dĺžňom a mäkčeňom, okrem c/č, s/š, z/ž a dz/dž.“ ŠPÚ stanovil kritériá pre skupiny slov, ktoré žiaci zoraďujú podľa abecedy. Tieto kritériá uvádza metodické usmernenie, ktorého znenie nájdete v odkaze na konci článku.

Hláska a písmeno ch, dz, dž

Druhou diskutovanou témou je rozlíšenie pojmov hláska a písmeno, najmä pri ch, dz, dž, v ústnom a písomnom prejave. Touto problematikou sme sa zaoberali už v aktualite vo februári 2020, v ktorej sme priniesli stanoviská ŠPÚ, Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra i NÚCEM.

V novom metodickom usmernení vydanom ŠPÚ je už exaktne uvedené: „Hlásky ch, dz, dž sa pokladajú za samostatné písmená. Napr. slovo chata sa skladá zo štyroch hlások a štyroch písmen. Každá hláska je zapísaná písmenom.“

Spracovanie tém v tituloch Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ nášho vydavateľstva

Každý titul sa snažíme robiť kvalitne a odborne správne, aby sme pre vás boli spoľahlivým partnerom. Aj učivo a cvičenia, ktoré sa venujú týmto dvom problematickým témam sú v našich tituloch spracované plne v súlade s týmto usmernením.

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, PZ s. 6Spracovanie témy Hláska a písmeno ch, dz, dž v pracovnom zošite Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (Z. Hirschnerová), s. 6.

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, PU s. 17Aj v novej pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (R. Titková a kol.) je téma spracovaná v súlade s usmernením.

 

Odkaz na plné znenie Metodického usmernenia č. 1/2020, ktoré vydalo ŠPÚ:https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/muzv_1st_web.pdf


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.