Používateľské nástroje

VyhľadávanieUčebnice, ktoré rešpektujú potreby žiakov so ŠVVP

Dátum uverejnenia: 25.10.2021

Učebnice, ktoré rešpektujú potreby žiakov so ŠVVP

Niekedy sa stáva, že aj malí žiaci čelia veľkým bariéram na ceste za vzdelaním. Pracovné učebnice slovenského jazyka z vydavateľstva AITEC ponúkajú riešenia aj pre skupiny žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

Nie je žiadnym tajomstvom, že detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v posledných rokoch pribúda. V bežných školách sa tak čoraz častejšie popri intaktných žiakoch stretávame s ich spolužiakmi, ktorí potrebujú úpravu podmienok a prístupov vo vyučovacom procese. Dôvody môžu byť rôzne.

 


Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Schopnosť malého žiaka naučiť sa preberanú látku ovplyvňuje množstvo faktorov. V prípade, že prijímanie učiva nejde tak jednoducho a plynulo, ako by sa vzhľadom na jeho vek očakávalo, môže ísť o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skratka  ŠVVP označuje veľkú skupinu žiakov, za problémami ktorých môže byť nielen vážnejšie zdravotné postihnutie či vývinové poruchy, ale aj sociálne zázemie z ktorého deti pochádzajú. Do tejto skupiny patria i žiaci so všeobecným intelektovým nadaním. Celú kategóriu bližšie vymedzuje Štátny pedagogický ústav.

Spomedzi všetkých detí, ktoré bývajú na základe diagnózy zaradené medzi žiakov so ŠVVP, majú v bežných základných školách najväčšie zastúpenie tie s vývinovými poruchami učenia a správania. Na vyučovaní sa pasujú s problémami v oblasti čítania, písania, počítania, počúvania či rozprávania. Žiaci z tohto spektra bývajú často označovaní za pomalších, nesústredených, nekomunikatívnych, dokonca neposlušných, čo neraz vedie k zhoršeniu ich výkonu, vyvolaniu stresového vypätia a pocitom frustrácie.

Chce to individuálny prístup

Vždy treba mať na mysli, že problém s učením neznamená automaticky problém s inteligenciou. Žiaci, ktorí bojujú s poruchami učenia, nie sú leniví ani hlúpi. V skutočnosti sú mnohí rovnako šikovní ako ich rovesníci, niektorí dokonca prevyšujú intelektom spolužiakov. Spôsob, ktorým prijímajú a spracovávajú informácie, sa však líši, a tak vidia, počujú a vnímajú svet okolo seba inak. To môže viesť k problémom s učením sa a nadobúdaním nových zručností.

 

Poruchy učenia sa u detí veľmi líšia. Kým jeden žiak zápasí s čítaním a pravopisom, druhý miluje knihy, ale nejde mu to s číslami, a ďalší má problém s porozumením toho, čo mu je vysvetľované.  Žiadne dve deti s poruchami učenia nie sú úplne rovnaké, a preto treba každého žiaka vnímať ako individuálnu jedinečnú bytosť. Podpora, ktorú dieťa potrebuje dostať, by mala prichádzať ako z domáceho prostredia, tak zo školy. Láskavý prístup pedagóga a využívanie špeciálnych vzdelávacích pomôcok môže ovplyvniť okrem schopnosti učenia sa aj celkové správanie žiaka, dosahovanie lepších výsledkov v škole, sebadôveru, schopnosť socializovať sa a nájsť si priateľov.  

Na pomoc prichádza Bodka

Vo vydavateľstve AITEC myslíme na všetkých žiakov, aj na tých so ŠVVP. Okrem titulov v Braillovom písme určených pre slabozrakých a nevidiacich žiakov pracujeme aj na tvorbe učebných materiálov pre deti s poruchami učenia a správania. Príkladom sú pracovné učebnice slovenského jazyka pre 2. ročník a 3. ročník. Metodické komentáre k týmto titulom obsahujú farebne odlíšené návrhy na úpravy jednotlivých cvičení pre žiakov so ŠVVP. V podobnom duchu sa bude niesť aj pripravovaná pracovná učebnica slovenského jazyka pre 4. ročník.


pracovným učebniciam slovenského jazyka  vznikol aj  Bodkin doplnkový zošit. V súčasnosti je k dispozícii pre druhý a tretí ročník a je navrhnutý tak, aby rešpektoval potreby žiakov so ŠVVP, čo zahŕňa napríklad úpravu cvičení či upozornenia na to, že dieťa môže potrebovať na vypracovanie úlohy viac času.

Okrem Bodkinho doplnkového zošita sme pripravili aj pracovné listy pre druhý ročník, ktoré slúžia na upevňovanie, precvičovanie a opakovanie učiva. Možno ich nájsť v digitálnej podpore aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ aj ako PDF súbory na stránke vydavateľstva. Časť z nich, označená obrázkom Bodky držiacej písmenom „i“,  je určená práve žiakom s vývinovými poruchami učenia a správania. Obsah a rozsah úloh je prispôsobený tak, aby žiaci so ŠVVP dokázali pracovať súbežne s ostatnými žiakmi v triede. Uvedomujeme si, že nie každá škola má dostatočný počet asistentov alebo špeciálneho pedagóga, a preto bolo naším cieľom, aby úlohy v pracovných listoch mohol aplikovať na hodinách slovenského jazyka každý učiteľ.
Čo obsahujú učebné materiály pre žiakov so ŠVVP

  • cvičenia zhodné s cvičeniami ostatných žiakov, ale upravené pre potreby žiakov so ŠVVP,
  • pokyny na kontrolu pochopenia a vypracovania úloh,
  • pomôcky (gramatické tabuľky, záložka na obálke pracovnej učebnice...),
  • vymedzenie dlhšieho času na vypracovanie úloh,
  • grafických pomocníkov (napr. odlišovanie podobných znamienok geometrickými prvkami).

Každý žiak so ŠVVP je individuálnou bytosťou s inými možnosťami. Preto je na učiteľovi, ako jednotlivé odporúčania a pomôcky z našich učebných materiálov zapracuje do vzdelávacieho procesu a využije na hodinách.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.