Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – súbory     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovný zošit Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu Súbor / sada


Matematika pre tretiakov – súbor

Súbor učebných materiálov pre 3. ročník pre žiaka: učebnica, pracovný zošit 1. a 2. časť, alternatívna odporúčaná učebnica a pracovné zošity z matematiky pre 3. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Matematika pre tretiakov – súbor

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Bežná cena (s DPH): 7,15 €

Termín dodania Na sklade. Informáciu o termíne dodania počas leta vám poskytne zákaznícky servis.

 • Učebnica a pracovné zošity autorov M. Belic – J. Striežovská predstavujú premyslený súbor, začlenený do série Matematika pre prvý stupeň ZŠ.
 • Učebné texty predstavujú komplexný systém riadeného procesu vyučovania a aktívneho prístupu žiaka.
 • Učivo, jeho prezentácia, aktivizácia žiakov a spôsob, akým sa žiak oboznamuje s učivom a upevňuje si poznatky, predstavuje súlad s požiadavkami cieľov predmetu matematika na 1. stupni ZŠ. Napĺňa obsahový i vzdelávací štandard oblasti Matematika, ktorý je súčasťou inovovaného ŠVP z roku 2015, ktorý vstúpi do platnosti od šk. roku 2017/2018.
 • Ponúka systém práce, ktorý je obľúbený v slovenských školách. Zároveň rešpektuje požiadavky modernej didaktiky matematiky prezentovanej nielen u nás, ale aj v okolitých štátoch.
 • Systém práce zabezpečuje plynulé a systematické získavanie poznatkov a zručností. Žiaci prechádzajú od opakovania učiva k novým poznatkom a priebežným opakovaním si ich upevňujú a rozširujú.
 • Využíva sa nielen aktívna rola učiteľa, ale aj riadený systematický prístup žiaka k objavovaniu.
 • Žiaci sa v treťom ročníku oboznamujú s násobilkou do 100. Cieľom je nielen získanie zručnosti v počítaní, ale aj pochopenie, čo znamená v živote človeka násobilka a kde ju môže efektívne využiť. Na praktických ukážkach a príkladoch žiak zažíva radosť z objavovania a počítania.
 • Počas roka sa oboznamuje s novými číselnými obormi. Najprv ide o obor do 1 000, potom do 10 000. Žiak pracuje s číslami, hodnotami, počtami, porovnáva, zoraďuje a snaží sa pochopiť, aký význam v praktickom živote majú veľké čísla.
 • V geometrii sa oboznamuje s geometrickými pojmami a získava zručnosti v rysovaní, zlepšuje si schopnosť vnímať geometrické objekty na ploche i v priestore a prakticky využiť tieto poznatky.
 • Súčasťou oboch dielov PZ sú strany s prílohami, v prvej časti odnímateľná, na vystrihovanie, v druhej časti s praktickými úlohami a aplikáciou do života.
 • Obsah učebnice a pracovných zošitov pokrýva požiadavky matematiky pre 3. ročník. Tematický celok Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie je rozložený priebežne do celého obsahu, aby žiak mohol vnímať učivo v kontexte praktického života. Aktívne žiaci využívajú a sú nabádaní na manipuláciu s predmetmi, aby matematický problém „lepšie videli a pochopili“.
 • Dielo rešpektuje požiadavky na vzdelávanie väčšiny žiakov slovenských škôl, pretože poskytuje priestor pre žiakov s matematicky rozvinutejšími schopnosťami, i žiakov, ktorí potrebujú viac času na zvládnutie základných požiadaviek obsahu.
 • Súbor učebných textov pripravuje na zvládnutie testovania žiakov v 5. ročníku Testovanie 5.
 • Multimediálny disk pre učiteľa prináša množstvo úloh, pomôcok, multimediálnych (animovaných i interaktívnych úloh), ktoré sa dajú prakticky využiť na hodinách matematiky. Príprava a realizácia vyučovacích jednotiek so sériou Matematika pre tretiakov je jednoduchá, efektívna a praktická.
 • Titul má nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, zbierku úloh, sériu tabúľ, zošit na nácvik písania, didaktické hry a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály súvisiace s titulom učiteľ nájde jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre k celej učebnici a tiež vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.
 • Multimediálny disk Matematika pre tretiakov (MMD) ponúka učiteľovi možnosť premietania na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe. 
 • Disk nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke sady alebo súboru pre celú triedu.
 • Licenčné podmienky používania sú súčasťou MMD. Viac informácií o Multimediálnom disku Matematika pre druhákov získate tu.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre tretiakov – súbor
 • 1 ks Multimediálny disk Matematika pre tretiakov (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu)


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Produkt obsahuje nasledovné tituly:

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Matematike pre tretiakov, 1. časť

  Posledná aktualizácia: 27.11.2017
Názov súboru: mat3-pripravy-1cast_840_sk.pdf (1263 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP (3. ročník ZŠ)

  Posledná aktualizácia: 6.10.2017
Názov súboru: vyucovanie-matematiky-podla-isvp_833_sk.pdf (2704 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Kocka, vystrihovacia príloha

  Posledná aktualizácia: 3.10.2017
Názov súboru: mat3-materialy-kocka_834_sk.pdf (242 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Dielo je súčasťou série učebných textov z matematiky pre prvý stupeň základných škôl. Séria učebných textov, pozostávajúca z učebnice a dvoch pracovných listov. Nadväzuje na systém práce a obsah druhého ročníka. Pripravuje na zvládnutie obsahu štvrtého ročníka a tiež národného testovania žiakov v piatom ročníku TESTOVANIE 5.

Úlohy a koncepcia spracovania vychádza z praktických skúseností a niekoľkoročného používania autorskej koncepcie na školách. Systematicky sa pracuje na tom, aby žiak riadil svoju prácu čo najviac samostatne a aktívne, aby sa sám naučil hľadať postupy a učiteľ bol jeho sprievodcom. Tento proces je však dlhodobý a tomu podriadili autori aj následnosť krokov, ktorými to má žiak dosiahnuť.

Požiadavky inovovaného ŠVP, jeho prílohy Matematika a ďalších didaktických cieľov sú pretavené do spracovania učebných textov tak, aby prinášal všetkým radosť z objavovania matematických zákonov, motivovali žiaka a prinášali ukážku, že matematika má miesto v praktickom živote. Nemá sa stať obávaným predmetom, ale miestom na zaujímavé učenie a rozmýšľanie. Toto všetko sa deje pomocou overených postupov s ohľadom na požiadavky slovenských škôl.

Učivo prvého stupňa je rovnomerne rozložené do štyroch ročníkov. Učivo tretieho ročníka je zase rovnomerne rozložené do celého školského roka.

Učebnica predstavuje prehľadne spracovaný súhrn všetkých oblastí a problematiky, ktorou sa žiak v treťom ročníku zaoberá. Obsahuje systematicky roztriedené úlohy a informácie, ktoré sú učiteľom jasné a prakticky rozložené na strany. Množstvo úloh, ktoré je prezentované na novom formáte učebnice je postačujúce na to, aby každý učiteľ vedel žiakovi vyberať úlohy podľa individuálnych schopností a tiež podľa zón najbližšieho rozvoja. Tým sa stáva učebnica nenahraditeľným sprievodcom a pomocníkom žiaka a učiteľa. Pracovné zošity predstavujú prehľadne spracovanú bázu úloh, ktoré majú stálu štruktúru. Vedú učiteľa a neskôr samostatne aj žiaka k objavovaniu a upevňovaniu poznatkov. Žiak nie je na stranách pracovných zošitov oboznamovaný len s danou matematickou oblasťou. Priebežne sú mu podávané aj úlohy na opakovanie učiva, resp. aplikáciu poznatkov do situácií reálneho života tak, aby chápal praktické využitie matematiky pre svoj život.

Žiakovi sú priebežne ponúknuté aj strany na overenie miery zvládnutia. Tieto strany sú jednoduché a ich úlohou je poskytnúť učiteľom a rodičom informáciu o tom, ako sa darí jednotlivým žiakom a aké postupy je vhodné zvoliť, aby ich práca bola ešte efektívnejšia a objavovanie malo väčší progres. Takéto strany sa nachádzajú nielen v pracovných zošitoch, ale aj v učebnici.

Geometrické učivo je ponúkané žiakovi ako samostatný celok, v pracovných zošitoch z hľadiska praktického použitia od zadnej časti. Samotné využitie geometrických poznatkov však je už zakomponované aj priamo do aritmetickej časti, aby žiaci vnímali matematiku ako celok.

Obsah tretieho ročníka je rozdelený do niekoľkých častí:

 • Opakovanie učiva 2. ročníka
 • Riešenie slovných úloh – priebežne ponúkané úlohy a problematika
 • Násobenie a delenie do 100 (princíp a spoje násobenia a delenia)
 • Trojciferné čísla, zaokrúhľovanie čísel
 • Štvorciferné čísla a práca s číslami a množstvom
 • Geometria

 

Požiadavky na riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Súčasťou učebnice i pracovných zošitov sú rôzne pomôcky pre žiaka, ktoré odbúravajú stres z matematiky a ponúkajú oporu v prípade neistoty.

Súčasťou prvého pracovného zošita sú strany na vystrihovanie, ktoré pomáhajú v automatizácii počítania, vždy však v súlade s prvotnou požiadavkou pochopenia matematickej podstaty tak, aby žiak vedel čo počíta a vedel, načo mu to bude. Jedným z dôležitých cieľov je možnosť manipulácie s predmetmi pri riešení matematických úloh. Tento prístup umožňuje žiakovi odpútať sa od virtuálnej matematiky a vnímať ju prakticky a hmatateľne. Tento postup postupne zrýchli jeho pochopenie tak, aby si vedel následne vybaviť postup a riešenie ťažších úloh aj bez konkrétnej manipulácie s predmetmi.

Súčasťou druhej časti sú rôzne tematické strany, ktoré ponúkajú učiteľom vnoriť sa do jednej problematiky hlbšie, opakovane sa k téme vrátiť a hľadať nielen riešenie, ale aj súvislosti.

Dielo je spracované tak, aby v plnej miere vyhovovalo požiadavkách inovovaného ŠVP, pokrývalo obsah tretieho ročníka a umožňovalo plnenie požiadaviek výkonového štandardu žiakov tretieho ročníka.

Praktickou pomôckou a tiež učebným materiálom je aj multimediálny disk, ktorý predstavuje sériu rozširujúcich a doplňujúcich úloh, ktoré ponúka iný pohľad, umožňuje vnímať niektoré postupy v animovanej forme, komunikuje prostredníctvom reálnych situácií a utvrdzuje praktickosť celej série učebných textov z matematiky  – jednoduchý a zároveň praktický prístup vo vyučovaní matematiky tretieho ročníka.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Matematika pre tretiakov – učebnica

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.