Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prvouka – Prírodoveda – Multimediálne disky Multimediálne disky     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Multimediálne CD/DVD – samostatne predajné, časovo neobmedzená licencia Multimediálne CD/DVD ako BONUS zdarma k objednávkam škôl pre celú triedu


Multimediálny disk Prvouka pre druhákov

Multimediálny disk na DVD

Autor: : : produkt AITEC


Multimediálny disk Prvouka pre druhákov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát DVD, vhodný pre operačný systém Windows 7a novšie verzie, licencia je časovo neobmedzená a pre jedného používateľa. Viac informácií k licencii poskytne náš Zákaznícky servis.

Bežná cena (s DPH): 15,60 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 5 – 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

Multimediálny disk Prvouka pre druhákov

 • Je vhodný na prácu priamo na počítači, na používanie a na zobrazovanie z počítača, pomocou dataprojektora alebo interaktívnej tabule.
 • Prezentácie na disku plne korešpondujú s učivom v uvedenej pracovnej učebnici. Obsahujú úlohy, ktoré nadväzujú priamo na jednotlivé témy. 
 • Prezentácie zatraktívňujú sprístupňovanie učiva na vyučovaní, uľahčujú a skracujú čas prípravy učiteľa na vyučovanie, ponúkajú zároveň rozširujúci a doplnkový materiál najmä vo forme úloh a aktivít.
 • Disk možno získať aj zdarma ako bonus k objednávke škôl pre celú triedu pri kúpe titulu Prvouka pre druhákov autoriek R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
 • Počas práce je potrebné, aby bol disk vložený v mechanike počítača.

Obsah

 • Vybrané základné učivo a súvisiace úlohy 
 • Rozširujúce úlohy, doplnkové a zábavné úlohy 
 • Prílohy na vytlačenie a maľovanky
 • Metodická podpora pre učiteľa: Metodické komentáre pre učiteľa k práci s multimediálnym diskom (elektronický dokument)

Technické požiadavky

 • Disk je vhodný pre operačné systémy Windows 7 a novšie
 • Typ nosiča: DVD
 • Obsah: multimediálny disk s navigáciou
 • Licencia: pre jedného používateľa, možné použiť na dva počítače, časovo neobmedzená

 

 

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Prvouka pre prvý stupeň základných škôl

CD: licencia čas. nobmedzená

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD: jeden počítač

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov, formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 10.6.2018
Názov súboru: navrh-na-tvvp-prvouka-pre-druhakov-2018-2019_800_sk.xlsx (16 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov

  Posledná aktualizácia: 1.6.2018
Názov súboru: tvvp-prvouka-pre-druhakov-2018-2019_105_sk.rtf (1096 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie prvouky podĺa iŠVP

  Posledná aktualizácia: 13.3.2017
Názov súboru: prezentacia_prvouka-pre-1-stupen-zs_-3_2017-male_1sk_664_sk.pdf (11164 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Predloha na pečiatky – prvouka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-prvouka-28x28_761_sk.pdf (86 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Prvouke pre druhákov

Posledná aktualizácia: 5.9.2016
Názov súboru: prvouka-pre-druhakov-navrh-priprav-01-69_735_sk.pdf (45334 KB)
Typ: Návrhy príprav

Pracovná učebnica PRVOUKA PRE DRUHÁKOV je dielo, ktoré presnejšie vymedzuje a konkretizuje požiadavky sformulované v inovovanom ŠVP – ISCED 1 pre oblasť Príroda a spoločnosť platného od septembra 2015.

Pracovná učebnica PRVOUKA PRE DRUHÁKOV vychádza z učebných predmetov prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania a rešpektuje súčasné poznatky didaktiky elementárneho vyučovania z prírodovednej a spoločenskovednej oblasti.

Didaktické spracovanie učiva v tejto pracovnej učebnici plne pokrýva obsahový a výkonový štandard definovaný iŠVP. Je rozdelené na dve vzdelávacie oblasti: Človek a príroda – Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov a Človek a spoločnosť. Stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré si žiak osvojil v prvom ročníku. Jednotlivé témy sú rozpracované do 6 tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené. Farebnosť jednotlivých tematických okruhov napomáha žiakom pri jednoduchšej orientácii v pracovnej učebnici. Názvy jednotlivých tematických okruhov sú prispôsobené motivačnej téme v danom ročníku a tou je Cestovanie a spoznávanie:

 • Spoznávame cestovanie (Človek a spoločnosť);
 • Spoznávame človeka (Človek a príroda – Človek);
 • Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy (Človek a príroda – Neživá príroda a skúmanie prírodných javov);
 • Spoznávame rastliny (Človek a príroda – Rastliny);
 • Spoznávame živočíchy (Človek a príroda – Živočíchy);
 • Sviatky (Človek a spoločnosť).

Postupným oboznamovaním sa s jednotlivými témami v pracovnej učebnici PRVOUKA PRE DRUHÁKOV sprevádzajú žiakov dve sprievodné postavičky. Sú to deti, chlapec a dievča, ktoré spoznávajú svet spolu s nimi a ďalej im pomáhajú pri získavaní nových informácií a vedomostí.

Koncepcia pri tvorbe pracovnej učebnice PRVOUKA PRE DRUHÁKOV bola premyslená a zvolená veľmi starostlivo, aby poskytovala rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí na veku primeranej úrovni. Učivo je spracované formou rôznych otázok a úloh: expozičných, fixačných i overovacích. Sú koncipované tak, aby zahŕňali rôzne aktivizujúce, aplikačné, problémové úlohy a úlohy rozvíjajúce také kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú detské hľadanie, pátranie, skúmanie a objavovanie. Jednotlivé úlohy sú vzájomne poprepájané rôznymi prvkami tak, aby na seba vzájomne nadväzovali a stavali na poznatkoch získaných v prvom ročníku. Úlohy sa postupne a plynulo stupňujú svojou náročnosťou, vzhľadom na dosiahnutú úroveň vedomostí, schopností a zručností žiakov v danom ročníku. Textové a netextové časti jednotlivých úloh sú prepojené tak, aby sa prostredníctvom nich u žiakov rozvíjalo učenie sa s porozumením. Bádateľské a výskumné úlohy sú zamerané najmä na aktívne zapájanie sa žiakov do vyučovacieho procesu. Žiaci sú prostredníctvom týchto úloh priamo vtiahnutí do konfliktov a vedení k manipulácii s materiálmi, k vlastnému objavovaniu, bádaniu a skúmaniu, čím sa učia prostredníctvom vlastného zážitku. Pracovná učebnica obsahuje aj úlohy na upevňovanie, utvrdzovanie učiva a na opakovanie, rôzne doplňujúce, rozširujúce a zábavné úlohy. Zároveň poskytuje aj priestor na sebahodnotenie žiaka a spätnú väzbu pre učiteľa. Na poskytnutie dôležitých informácií týkajúcich sa jednotlivých tém je vyčlenená rubrika Zápisník cestovateľov. Táto rubrika je od ostatných úloh graficky odčlenená.

Pracovná učebnica je prepojená na multimediálny obsah.

Grafický je pracovná učebnica spracovaná na veku primeranej úrovni.

Učebný materiál je spracovaný tak, aby spĺňal požiadavky a kritériá na učebné materiály.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prvouka pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 6,27 €
Zobraziť detail

Prvouka pre druhákov

Prvouka pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prvouka pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.