Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – učebnice     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica

Učebnica pre 2. ročník ZŠ

Autor: E. Dienerová – Z. Hirschnerová – M. Nosáľová


Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 120 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,51 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia.

Súlad so ŠVP

 • Moderná učebnica materinského jazyka reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.

Autorky

 • Autorky Zuzana Hirschnerová, Eva Dienerová, Margaréta Nosáľová majú bohaté skúsenosti z tvorby učebných materiálov pre primárne vzdelávanie a sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni základnej školy.

Didaktická koncepcia

 • Didaktická koncepcia kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj žiaka – počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie. Učivo jazykovej zložky plynule nadväzuje na vedomosti žiakov 1. ročník základných škôl.
 • Učivo sa člení na jazykovú a komunikačnú zložku, ktoré sú v učebnici graficky oddelené. V cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú. Osvojené poznatky sa dôsledne využívajú v komunikačných situáciách.
 • Učebnicu tvoria tieto štruktúrne komponenty: východiskový text alebo ilustrácia, poučka, súbor úloh zoradený podľa didaktickej náročnosti, diktát, úloha na opakovanie, úlohy na samostatnú prácu, konkretizácia výučbových cieľov ku každej strane, ktorá je určená učiteľovi, prípadne rodičovi.
 • Obsahom jazykového učiva učebnice Slovenského jazyka pre 2. ročník sú, napr. rozlišovacie znamienka, hlásky (samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky), veta, slabika a hláska/písmeno a iné.
 • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje aj tieto témy: tykanie – vykanie,  blahoželanie, písanie listov, porozprávanie príbehu alebo zážitku a iné.
 • Vhodne koncipované zadania a atraktívne texty podporujú čítanie s porozumením.
 • Úlohy a cvičenia tvoria ucelený materiál na prezentovanie alebo precvičovanie jazykových javov.
 • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

Komplexná podpora

 • Súčasťou súboru je pracovný zošit a metodická príručka.
 • Pracovný zošit koncepčne rozširuje obsah učebnice Slovenského jazyka pre 2. ročník a umožňuje pokračovať v procese osvojovania si poznatkov.
 • Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 2. ročník vysvetľuje autorskú koncepciu a obsahuje spracované komentáre k vybraným úlohám z učebnice a pracovného zošita.
 • Titul má pripravenú nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC na www.aitec.sk má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, pracovný zošit, vzorové riešenia k pracovnému zošitu a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.

aitec offline

 • aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
 • aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ ponúka elektronické listovanie titulmi zo série Slovenský jazyk pre 2 ročník ZŠ, učebné a metodické materiály priradené k súvisiacemu učivu, interaktívne cvičenia v programe Alf a ďalšie bonusové metodické a didaktické materiály dostupné len na aitec offline priradené k súvisiacemu učivu. 
 • Obsahuje aj priestor na vlastné metodické poznámky, jednoducho prenosné prostredníctvom USB a nástroj na zvýrazňovanie a kreslenie vhodný pri použití disku na interaktívnej alebo bielej tabuli. Ponúka prezentácie s rozširujúcim učivom, úlohami a kopírovateľné prílohy. Prezentácie sú vhodné na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora a plne korešpondujú s preberaným učivom. 
 • Nástroj VYREZÁTOR prináša možnosti otvoriť si cvičenie vo väčšom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli.
 • aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice. Viac informácií o aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ pre prvákov získate tu.

Doplnkové tituly 

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – Metodická príručka aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ

 

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, formát pdf

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura-2-rocnik-novy-2019-2020_998_sk.pdf (250 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura-pre-2-rocnik-novy-2019-2020_805_sk.xlsx (21 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, formát rtf

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura-2-rocnik-novy-2019-2020_69_sk.rtf (567 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnému zošitu k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ

  Posledná aktualizácia: 12.8.2019
Názov súboru: vzorove-riesenia-uloh-pz-sj2_997_sk.pdf (17477 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prevziať súbor

Pracovný list k učivu: Obojaké spoluhlásky

Posledná aktualizácia: 7.4.2017
Názov súboru: pracovny-list-obojake-spoluhlasky-podla-zmien-isvp-2-roc-sjl_791_sk.pdf (627 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Pracovný list k učivu: Neúplné vety

Posledná aktualizácia: 7.4.2017
Názov súboru: pracovny-list-neuplne-vety-podla-zmien-isvp-2-roc-sjl_790_sk.pdf (640 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Pracovný list k učivu: Abeceda

Posledná aktualizácia: 7.4.2017
Názov súboru: pracovny-list-abeceda-podla-zmien-isvp-2-roc-sjl_789_sk.pdf (486 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Význam, možnosti, variabilita učebníc a pracovných zošitov zo SJL na 1. stupni základných škôl

Posledná aktualizácia: 13.10.2016
Názov súboru: vyznam_moznosti_variabilita-ucebnic-sj-aitec_765_sk.pdf (1737 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – slovenský jazyk

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-peciatky-slovensky-jazyk_762_sk.pdf (73 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Koncepcia komunikačného vyučovania materinského jazyka

Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj2-koncepcia-vyucovania_553_sk.pdf (856 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Prezentácia: Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 23.5.2012
Názov súboru: prezentacia-sj_16_sk.pdf (2537 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Učebnica autoriek Z. Hirschnerovej, E. Dienerovej, M. Nosáľovej je spracovaná moderným spôsobom a v plnej miere rešpektuje požiadavky platného vzdelávacieho programu. Učebnica je súčasťou série titulov Slovenský jazyk pre prvý stupeň ZŠ. Na učebnicu nadväzujú ďalšie didaktické prostriedky určené na vyučovanie slovenského jazyka na prvom stupni ZŠ.

Učebnica je spracovaná systematicky. Obsahuje stále prvky, ktoré umožnia žiakovi pracovať s učebnicou aj samostatne. Jednotlivé úlohy v učivách sú zostavené tak, aby mali stúpajúcu náročnosť a aj podľa tejto typológie môže učiteľ okamžite diagnostikovať mieru zvládnutia učiva. Učebnica sa graficky člení na jazykové a slohové (komunikačné) témy. Priebežne je zaradená malá dramatická forma, ktorá precvičuje získané vedomosti a zároveň učí žiaka využívať získané spôsobilosti v komunikácii.

Obsahom jazykového učiva učebnice Slovenského jazyka pre druhý ročník ZŠ sú rozlišovacie znamienka, hlásky (samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky), veta, slabika a hláska. Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje, napr. tykanie – vykanie,  blahoželanie, písanie listov, porozprávanie príbehu alebo zážitku.

Učivo je zostavené tak, aby žiak na konci druhého ročníka pochopil všetky pojmy a nadobudol všetky kompetencie, ktoré sú určené pre žiaka tohto ročníka. Dôležitým prvkom je aktívna práca s jazykom. Žiaci sa učia nielen odpovedať na otázky, ale aj zostaviť otázku tak, aby na ňu dostali primeranú odpoveď. Jazykové učivo sa priebežne opakuje pomocou systémových prvkov. Žiaci sa učia pracovať samostatne. Jazykové učivo podporuje rozvoj čitateľských spôsobilostí, najmä čítania s porozumením.

Autorky v učebnici využili svoje dlhoročné skúsenosti a použili inovatívne metódy a trendy vo vyučovaní materinského jazyka.

Súčasťou súboru je pracovný zošit a metodická príručka. Učebnicu dopĺňa dvojdielna sada pracovných zošitov Písanie a slohová výchova 2 s podtitulom Píšeme o povolaniach. Tematický výchovno-vzdelávací plán (TVVP) k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a literatúra je k dispozícii v sekcii Materiály na stiahnutie pre učiteľa.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 21,60 €
Zobraziť detail

NOVINKA Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 4,62 €
Zobraziť detail

NOVINKA Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – metodická príručka

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – metodická príručka
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl. Bežná cena: 7,70 €
Zobraziť detail

NOVINKA Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 3,63 €
Zobraziť detail

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 4,62 €
Zobraziť detail

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 1,98 €
Zobraziť detail

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 1,98 €
Zobraziť detail

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 5,17 €
Zobraziť detail

DOPREDAJ DOPREDAJ Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ

DOPREDAJ Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Pôvodná cena: 4,62 €
Dopredaj – Zvýhodnená cena:
0,66 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.