Používateľské nástroje

VyhľadávanieMATEMATIKA z AITEC-u: šéfredaktor Walter Hirschner odpovedá na otázky k sérii učebných materiálov pre vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ

Dátum uverejnenia: 1.6.2016

MATEMATIKA z AITEC-u: šéfredaktor Walter Hirschner odpovedá na otázky k sérii učebných materiálov pre vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ

Šéfredaktor Walter Hirschner odpovedá na otázky k sérii učebníc a pracovných zošitov z matematíky pre 1. stupeň ZŠ z produkcie AITEC-u

Séria matematík Matematika pre prvý stupeň základných škôl a inovovaná verzia Matematika pre prvákov a Matematika pre druhákov patria k titulom vydavateľstva AITEC, ktoré vznikajú pod redaktorskou taktovkou Waltera Hirschnera. Pôvodná i nová verzia matematík vás veľmi oslovila, preto sa nás na ne často pýtate počas odborných metodických seminárov alebo nám otázky na ne posielate do našej redakčnej schránky. Preto vám šéfredaktor odpovedá práve na to, čo vás zaujíma najčastejšie.

Pôvodná séria titulov Matematika pre prvý stupeň základných škôl prechádza určitými zmenami. Čoho všetkého sa tieto zmeny týkajú?Šéfredaktor Walter Hirschner

Zmenou názvu a obsahu prešla minulý rok matematika pre 1. ročník základných škôl. Dnes si matematiku učitelia a školy kupujú už ako Matematiku pre prvákov. Formát a rozsah Matematiky pre prvákov sa nezmenil.
Matematika pre druhákov prešla väčšou zmenou. Okrem názvu sa zmenil obsah, rozšíril sa rozsah a zmenil sa formát učebnice z pôvodného B5 na A4.

Matematiky si naďalej ponechali svoju typickú vizuálnu stránku, neuvažovali ste aj v tomto prípade nad výraznejším odlíšením?

Od učiteľov, ktorí sú zvyknutí pracovať so sériou matematík od autorského kolektívu Belic –Striežovská, máme v prípade ich pôvodnej vizuálnej stránky kladné odozvy, preto sme sa ju snažili zachovať.

Aký bol hlavný dôvod, že vydavateľstvo AITEC a autorský kolektív matematickej série pristúpili k obsahovej zmene série?

Najdôležitejším a hlavným dôvodom na zmenu obsahu bol inovovaný Štátny vzdelávací program, ktorý nadobudol platnosť v septembri 2015.

Zmeny názvu a obsahu učebných materiálov sa realizujú po jednotlivých ročníkoch, prečo je to tak?

Harmonogram zavádzania je rozdelený na štyri roky. V školskom roku 2015/2016 sa zmeny týkali prvého ročníka základných škôl. Budúci školský rok 2016/2017 budú tieto zmeny pokračovať v druhom ročníku.

Ak sa učitelia rozhodnú pre nákup matematík od autorského kolektívu Belic – Striežovská, budú mať v školskom roku 2016/2017 k dispozícii už aj Matematiku pre druhákov?

Matematika pre druhákovÁno, druháci v tomto prípade dostanú nové učebné materiály s názvom Matematika pre druhákov (učebnicu a dvojdielny pracovný zošit), ktoré v plnej miere korešpondujú s požiadavkami iŠVP.

Prečo sa pri sérii Matematika pre druhákov zmenil okrem obsahu aj formát učebnice?

Mnohí učitelia využívajú učebnicu ako hlavnú poznávaciu zložku. Rozsah učebníc sme preto rozšírili. Aby bolo možné učivo prehľadne rozdeliť, bolo nevyhnutné zväčšiť formát na rozmer A4. 

Prečo sa zväčšil aj rozsah učebnice?

Učebnica má expozičnú aj fixačnú funkciu. Rozsah učebnice poskytuje väčšie množstvo úloh a umožňuje učiteľovi vyberať podľa individuálnych požiadaviek jednotlivých tried a žiakov.

Je možné používať staršiu verziu učebníc autorov Belic – Striežovská, ktoré už od septembra 2016 nebudú plne v súlade s iŠVP? Nie je to škoda vynaložených prostriedkov?

Pokiaľ si žiaci ponechajú staré učebnice doma, môže im učiteľ zadávať domáce úlohy z tejto učebnice, vzhľadom na využitie tých úloh a cvičení, ktoré korešpondujú s aktuálnym iŠVP.

Aký postup čaká učiteľov a žiakov pri matematike pre 3. a 4. ročník základnej školy?

Inovovaný Štátny vzdelávací program sa zavádza do praxe postupne: inovovaná matematika pre 3. ročník sa dostane do škôl v školskom roku 2017/2018 a inovovaná matematika pre 4. ročník v školskom roku 2018/2019.

V školskom roku 2016/2017 budú teda učitelia učiť matematiku v  3. a 4. ročníku základnej školy podľa pôvodného ŠVP z roku 2010?

Áno, presne tak.

Je možné, aby učitelia vyučovali podľa iŠVP vo všetkých ročníkoch už od školského roka 2017/2018?Rozhovor o matematike

Štátny vzdelávací program je záväzným dokumentom. Úlohou školy, resp. učiteľa, je zavádzať jeho zmeny postupne po ročníkoch. Učiteľ si môže prípadne vytvoriť vlastný plán, ktorý zabezpečí, aby boli všetky obsahové zmeny v súlade s tým štátnym vzdelávacím programom, ktorý je platný pre daný ročník. Myslím si však, že takáto príprava učebných materiálov si od učiteľa vyžaduje mnoho úsilia, a preto tento postup neodporúčam.

Bolo pre autorov náročné upraviť učebné texty a materiály matematiky podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu?

Autori učebných materiálov Matematika pre prvákov a Matematika pre druhákov, Miroslav Belic a Janka Striežovská, sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ. Obaja pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania. Vďaka svojej dlhoročnej špecializácii a skúsenostiam vedeli odborne a flexibilne reagovať na zmeny vyplývajúce z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

Aké výhody pri tvorbe učebných materiálov prináša autorský kolektív priamo z učiteľskej praxe?

Jedna zo zásadných podmienok pre vytváranie titulov vydavateľstva AITEC je požiadavka, aby kolektív autorov, lektori a redaktori boli učitelia, ktorí prešli učiteľskou praxou primárneho vzdelávania alebo boli aktívnymi učiteľmi pôsobiacimi na prvom stupni ZŠ. Práve vďaka vedomostiam a skúsenostiam, ktoré autori, lektori a redaktori získavajú počas pedagogickej praxe, vychádzame pri tvorbe titulov v ústrety špecifikám primárneho vzdelávania, potrebám súčasných škôl a pedagógov.

Myslel autorský kolektív pri matematike na špecifiká škôl, na individualizáciu a diferenciáciu vyučovania aj z hľadiska ďalšieho učebného doplnkového materiálu?

Prirodzene, autorský kolektív v spolupráci s vydavateľstvom AITEC pripravil k učebným materiálom Matematika pre druhákov aj doplnkové tituly. Sú nimi: Zbierka úloh z matematiky 2, Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku a Multimediálny disk Matematika pre druhákov. Viac informácií o jednotlivých tituloch nájdete na http://www.aitec.sk/materialy-matematika.

Matematika pre druhákov

Vydavateľstvo AITEC pravidelne poskytuje k svojim titulom komplexný metodický servis dostupný online na www.aitec.sk. Je to tak aj v prípade Matematiky pre druhákov?

Samozrejme, aj k Matematike pre druhákov poskytneme učiteľom širokú škálu podporných didaktických a metodických materiálov. V sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie postupne zverejníme metodické komentáre, návrhy príprav, návrhy vzorových riešení, obrazové prílohy, didaktické hry a iné. Skvelým nástrojom pre registrovaných učiteľov je Internetová knižnica AITEC so službou aitec online.

Ak by sa chceli učitelia dozvedieť o matematike viac informácií, čo by mali urobiť?

Odporúčam všetkým pedagógom a zároveň ich aj pozývam na jesenné odborné metodické semináre Moderné postupy a vyučovanie matematiky. Teším sa na vás a rád odpoviem na všetky vaše ďalšie otázky! Tým, ktorí sa rozhodli vyučovať podľa matematík od autorského kolektívu Belic – Striežovská prajem veľa úspechov, nápadov a tvorivých chvíľ počas vyučovania!


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.