Používateľské nástroje

VyhľadávaniePodmienky používania produktu aitec offline na stiahnutie

Tieto podmienky sú vytvorené za účelom objasnenia práv a povinností používateľa produktu aitec offline na stiahnutie – LICENCIA.

 

Vymedzenie pojmov:

Programom sa rozumie produkt aitec offline dodávaný vo forme skomprimovaného archívu stiahnuteľného cez internet a zároveň sa za program považuje aj jeho demoverzia.

Demoverzia je časovo obmedzená licencia programu, ktorá umožňuje bezodplatne vyskúšať program.

Počítačom sa rozumie akékoľvek zariadenie, na ktorom sa dá program nainštalovať a používať.

Spustením programu sa rozumie úplné stiahnutie programu do počítača používateľa z webového sídla www.aitec.sk

Sólolicencia je program určený pre jedného užívateľa a inštaláciu na jednom počítači, ak prebieha príprava a prezentácia programu užívateľom na jednom počítači. Ak prebieha prezentácia a príprava na dvoch rôznych počítačoch, je užívateľ oprávnený inštalovať program na tieto dva počítače, na ktorých prebieha prezentácia a príprava. Musí však zamedziť prístup a používanie tohto programu iným užívateľom.

Licenčný kľúč je identifikátor, ktorý priradí zaplatenú licenciu k používateľovi.

Súhlas s podmienkami je vyjadrený spustením programu.

 

DIGITÁLNA LICENCIA PROGRAMU

Program nie je voľne šíriteľný software (tzv. freeware). Program môže inštalovať a používať len používateľ, ktorý si program zakúpil alebo mu bol dodaný bezodplatne (napr. ako výhra v súťažiach, odmena pre účastníkov a pod.), prípadne si ho stiahol vo forme demoverzie sprístupnenej na webstránke. Program nie je možné postúpiť alebo voľne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva AITEC.

Používateľ zodpovedá za výlučne vlastné používanie programu bez možnosti sprístupnenia jeho obsahu tretej osobe. Používanie programu po skončení platnosti licencie je v rozpore s ustanoveniami licenčnej zmluvy. Systémové zmeny, ktoré umožnia používať program aj po skončení platnosti licencie nie sú dovolené.

Každá licencia má priradený unikátny licenčný kľúč, ktorý sa sprístupní po zaplatení v konte používateľa na webstránke, a ktorý môže byť použitý maximálne dvakrát pre stiahnutie programu. Licenčný kľuč môže byť použitý pri inštalácii programu iba ako sólolicencia.

Keďže sa jedná o digitálnu licenciu k elektronickej verzii produktu aitec offline, používateľ po spustení programu súhlasí s podmienkami licenčnej zmluvy a nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť ako je uvedené v §7 bod i, l zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa. Používateľ spustením programu zároveň stráca nárok na vrátenie ceny, ktorú zaplatil za program aitec offline na stiahnutie – LICENCIA.

 

POUŽITIE PROGRAMU

aitec offline na stiahnutie – LICENCIA je digitálny produkt vhodný pre operačný systém Windows 10 a novšie verzie, licencia je platná na jeden školský rok a pre jedného používateľa. Pre úspešnú inštaláciu produktu je nutné mať pripojenie na internet. Na používanie správne nainštalovaného programu na  počítači nie je potrebné internetové pripojenie. Licenciu je možné používať iba ako sólolicenciu.

Vydavateľstvo AITEC si vyhradzuje právo na zmeny v programe ako aj pozastavenie funkčnosti niektorých častí alebo celého obsahu programu. V prípade využitia tohto práva nemá vydavateľstvo AITEC záväzky voči používateľovi.

 

COPYRIGHT

Práva k programu aj všetkým jeho častiam sú vlastníctvom vydavateľstva AITEC a /alebo jeho dodávateľov. Program je pod ochranou autorského zákona platného v Slovenskej republike. Použitie v zahraničí je riadené podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

OSTATNÉ OBMEDZENIA

Nie je dovolené zhotovovať kópie programu s výnimkou jedného kusu záložnej kópie, prevádzať získanú licenciu na tretiu osobu, požičiavať alebo prenajímať produkt tretej osobe, produkt upravovať alebo robiť jeho spätnú analýzu alebo zahŕňať ho do iných programových produktov a šíriť takto vzniknuté programy.

Program je dovolené používať pre jedného užívateľa na jednom počítači.

 

UKONČENIE PLATNOSTI DIGITÁLNEJ LICENCIE

Platnosť digitálnej licencie je vymedzená dátumom ukončenia platnosti, ktorý je uvedený v popise produktu v e-shope na www.aitec.sk ako aj v licenčnej zmluve, ktorá je súčasťou programu.

Po ukončení platnosti sa program alebo jeho časti automaticky znefunkčnia a je potrebné zakúpiť novú licenciu.

 

OBMEDZENIE ZÁRUKY

Vydavateľstvo AITEC nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené použitím programu na počítači používateľa, ani za akékoľvek iné škody nepriamo spojené s použitím tohto programu.

 

OBCHODNÁ A TECHNICKÁ PODPORA

Pokiaľ máte akékoľvek otázky k legálnosti používania tohto programu alebo potrebujete riešiť akýkoľvek technický problém spojený so zakúpeným alebo bezodplatne získanou verziou programu, kontaktujte vydavateľstvo AITEC na adrese offline@aitec.sk.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.