Používateľské nástroje

VyhľadávanieMédiá

Nezabúdajme na dôležitosť schvaľovacích a odporúčacích doložiek

Nezabúdajme na dôležitosť schvaľovacích a odporúčacích doložiek

MŠVVaŠ SR udeľuje učebným titulom doložky. Viete, prečo sú doložky dôležité a aký je rozdiel medzi schvaľovacími a odporúčacími doložkami? Ako vás tieto rozdiely ovplyvňujú pri výbere učebníc a pri samotnom objednávaní jednotlivých titulov?

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú učebnice, pracovné učebnice alebo pracovné zošity. Žiaci s nimi pracujú na dennej báze a učebnice sa tak stávajú odrazovým mostíkom pri ich vzdelávaní.

Ako však zistíme, že učebnice, ktoré používame pri vyučovaní sú kvalitné a v súlade s aktuálnym Štátnym vzdelávacím programom?

Tituly schvaľuje MŠVVaŠ SR a udeľuje im tzv. schvaľovaciu alebo tzv. odporúčaciu doložku. 

„Schvaľovacia doložka je dokument potvrdzujúci súlad učebnice so ŠVP. Schválené učebnice poskytne ministerstvo základným a stredným školám na základe ich objednávky bezplatne.“ Smernica MŠVVaŠ SR, č. 10/2011.

Ak na vyučovacej hodine používate titul, ktorý má schvaľovaciu doložku, môžete si byť istí, že je pripravená podľa všetkých aktuálnych pedagogických dokumentov a platného Štátneho vzdelávacieho programu. Tituly so schvaľovacou doložkou si školy objednávajú prostredníctvom Edičného portálu. Tieto tituly dodáva do škôl MŠVVaŠ SR a školy, rodičia, prípadne zriaďovatelia za tieto tituly neplatia. Tu nájdete zoznam všetkých titulov, ktorým je aktuálne udelená schvaľovacia doložka.

Ministerstvo môže vydať k učebnici odporúčaciu doložku. Odporúčacia doložka je dokument potvrdzujúci možnosť používať učebnicu v školách, nezakladá však právo na jej úhradu zo štátneho rozpočtu.“ Smernica MŠVVaŠ SR, č. 10/2011.

Tituly, ktoré získali odporúčaciu doložku sú v súlade so všetkými aktuálnymi platnými pedagogickými dokumentmi a Štátnym vzdelávacím programom. 

Objednávajú sa prostredníctvom vydavateľstiev, ktoré tituly vydávajú. Tieto tituly nie je možné objednávať cez Edičný portál. Tu nájdete zoznam všetkých titulov, ktorým je aktuálne udelená odporúčacia doložka.

Udelenie doložky má niekoľko krokov schvaľovania. Potom, čo vydavateľstvo vytvorí učebnicu písomne požiada MŠVVaŠ SR  alebo ŠPÚ o vydanie doložky. K žiadosti taktiež prikladá hotovú učebnicu, recenzné posudky recenzentov menovaných ministrom z registra recenzentov a stanovisko autorov k recenzným posudkom.

To že je MŠVVaŠ SR učebnici udelená schvaľovacia alebo odporúčacia doložka garantuje splnenie požadovaných kritérií štátneho vzdelávacieho programu pre daný predmet.

Základné minimum začínajúcich autorov učebných pomôcok

Základné minimum začínajúcich autorov učebných pomôcok

Učebnice, pracovné zošity a pracovné učebnice patria medzi najbežnejšie výukové materiály. Sú dôležitou pomôckou vo vyučovacom procese na základných aj stredných školách. Základnými zložkami učebných materiálov je zložka výkladová (prezentovanie učiva) a nevýkladová zložka (otázky, úlohy, cvičenia).

Tvorba novej učebnice má niekoľko stupňov a procesov, ktoré na seba nadväzujú a úzko súvisia.

Na začiatku je rukopis autora...

Na začiatku tvorby učebnice alebo akéhokoľvek učebného materiálu stojí rozhodnutie autora a prvý rešerš. Ten obsahuje štúdium už existujúcich materiálov a učebníc, inovovaný štátny vzdelávací program a všetkých dostupných materiálov ku konkrétnemu predmetu, na ktorý chce učebnicu vytvoriť. Na základe týchto informácií vytvorí autor základnú koncepciu diela, štruktúru a obsah. Nesmie zabudnúť na didaktický zámer a na naplnenie diela učivom a úlohami. Najdôležitejší dokument v tomto prípade je Inovovaný štátny vzdelávací program.

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a všetky kompetencie, ku ktorým má samotné vzdelanie smerovať. ŠVP vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania konkrétnych predmetov.

Rukopis by mal obsahovať čo najpresnejšie rozvrhnutie úloh a cvičení na dvojstrane, návrh ilustrácií aj s ich didaktickým zámerom. Čím bližšie autor popíše svoju predstavu o titule tým, je pre redakciu vydavateľstva a následne recenzentov  jednoduchšie titul posúdiť.

Vtip, humor a nápaditosť

Tvorba učebnice alebo pracovného zošita si vyžaduje aj istú dávku humoru a nápaditosti. Žiaci s učebnicami pracujú každý deň a je dôležité aby ich práca s nimi bavila a motivovala k ďalšiemu štúdiu. Aj samotným pedagógom sa potom s učebnými pomôckami pracuje ľahšie a práca je aj pre nich väčšou zábavou. Vtip a zábavu je možné dostať do úloh, cvičení či ilustrácií titulu.

Keď je rukopis hotový

Autor pripravený rukopis prinesie do vydavateľstva a na diele sa následne začne redaktorsky pracovať. Prvým krokom redaktorskej práce je príprava rukopisu na recenzovanie. Názor a pripomienky recenzentov sú veľmi dôležité. Recenzentmi sú väčšinou odborníci z danej oblasti predmetu alebo priamo učitelia z praxe. Pripomienky recenzentov sa po zvážení redaktorov a autorov do diela zapracujú a dielo sa začína pripravovať.

Spolupráca je veľmi dôležitá

Pred tým ako začne redakcia pracovať na rukopise uzatvorí vydavateľstvo s autorom alebo tímom autorov zmluvu o vytvorení diela a poskytnutí licencie na toto dielo. Táto zmluva je vytvorená na základe Autorského zákona (link). V zmluve sú presne vymedzené podmienky a výška honoráru autora (spravidla v percentách za každý predaný kus učebnej pomôcky bez DPH za kalendárny rok).

Počas celej prípravy učebnice do tlače redaktor, ktorý je pridelený na tvorbu titulu, komunikuje a spolupracuje s autorom. Do procesu sa zapája ilustrátor, ktorý nakreslí (podľa pripraveného libreta) ilustrácie, ktoré majú dôležitú úlohu. Neslúžia len na „vyplnenie strany“ ale majú svoj jasný didaktický zámer. Často sa ilustrácie stávajú východiskom pre úlohy a cvičenia. Alebo sa stávajú súčasťou (ako názorné ukážky) výkladu učiva, či súčasťou poučiek. Ďalej je súčasťou procesu aj grafik, ktorý všetky strany zalomí a pripraví na samotnú tlač diela. Počas priebehu prípravy prechádza dielo viacerými korektúrami, jazykovou nevynímajúc. Dielo taktiež ide na ďalšie posudzovanie recenzentom a až potom prebehne definitívne zalomenie a príprava tlačových dát, ktoré putujú do tlačiarne.

Názor a posúdenie recenzentov je veľmi dôležité, obzvlášť pre udelenie schvaľovacej alebo odporúčacej doložky. Viac o doložkách a ich dôležitosti sa dočítate v článku „Nezabúdajme na dôležitosť doložiek“.

Kvalitných učebníc nikdy nie je dosť. Ak sa stotožňujete s heslom OBSAH ROZHODUJE a máte záujem vytvoriť učebnú pomôcku, neváhajte osloviť Vydavateľstvo AITEC.

Vzorová autorská zmluva k nahliadnutiu

Deti z Kojatíc sa tešia z nových kníh a pracovných listov

Deti z Kojatíc sa tešia z nových kníh a pracovných listov

Vďaka organizácií Človek v ohrození sa naše učebné a didaktické pomôcky dostali aj k tým najzraniteľnejším deťom, ktoré potrebujú pomoc nás všetkých.

Deti sa potešili farebným a veselým titulom od nás a my dúfame, že podporia ich lásku k písmenkám a číslam. 

Prečítajte si o tom viac, priamo na stránke organizácie Človek v ohrození: https://clovekvohrozeni.sk/deti-z-kojatic-sa-tesia-z-novych-knih-a-pracovnych-listov/

Informácia o žalobe vydavateľstva Fraus na spoločnosť TAKTIK International, s. r. o.

Informácia o žalobe vydavateľstva Fraus na spoločnosť TAKTIK International, s. r. o.

Vážení návštevníci našej webstránky,

dovoľte nám informovať Vás o právoplatných rozhodnutiach Vrchného súdu v Prahe a Mestského súdu v Prahe, ktoré sa týkajú nekalosúťažného konania obchodnej spoločnosti TAKTIK International, s. r. o.. 

Podľa informácií zverejnených na https://www.fraus.cz/cs/pro-media/zaloba-na-taktik-international a odôvodnenia Vrchného súdu v Prahe sa obchodná spoločnosť TAKTIK International, s. r. o. (ktorá je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.) dopustila voči obchodnej spoločnosti Nakladatelství Fraus, s. r. o. nekalosúťažného konania, vrátane naplnenia tzv. generálnej klauzuly nekalej súťaže, t. j. konania v rozpore s dobrými mravmi súťaže.

Plné znenie rozhodnutia Mestského súdu v Prahe nájdete TU.
Plné znenie rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe nájdete TU.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.