Používateľské nástroje

VyhľadávanieMédiá

Dôležitosť schvaľovacích a odporúčacích doložiek

Dôležitosť schvaľovacích a odporúčacích doložiek

MŠVVaŠ SR udeľuje učebným titulom doložky. Viete, prečo sú doložky dôležité a aký je medzi schvaľovacími a odporúčacími doložkami rozdiel? Aký má zmysel pre vás ako učiteľov tieto informácie pri výbere učebných titulov sledovať a ako vás to ovplyvňuje pri samotnom objednávaní?

Učebnice, pracovné učebnice a pracovné zošity sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci ich používajú denne, a preto sa stávajú dôležitým odrazovým mostíkom pri ich vzdelávaní. Pre učiteľov sú hlavnou pracovnou pomôckou a mali by sa vedieť na ich obsah po odbornej stránke spoľahnúť.

Ako teda zistíte, či učebnice, ktoré používate pri vyučovaní, sú v súlade s aktuálnym Štátnym vzdelávacím programom?

Záruku vám v tomto smere garantuje MŠVVaŠ SR, ktoré takýmto titulom udeľuje tzv. schvaľovaciu alebo tzv. odporúčaciu doložku. Udelenie doložky má niekoľko krokov schvaľovania. Potom, čo vydavateľstvo vytvorí učebnicu, písomne požiada MŠVVaŠ SR  alebo ŠPÚ o vydanie doložky. K žiadosti taktiež prikladá hotovú učebnicu, recenzné posudky recenzentov menovaných ministrom z registra recenzentov a stanovisko autorov k recenzným posudkom. To, že je MŠVVaŠ SR učebnici udelená schvaľovacia alebo odporúčacia doložka garantuje splnenie požadovaných kritérií Štátneho vzdelávacieho programu pre daný predmet.

Ako si donedávna školy objednávali učebnice?

Pred otvorením trhu s učebnicami, boli tituly so schvaľovacou doložkou na školy dodávané priamo MŠVVaŠ SR a školy si ich objednávali prostredníctvom Edičného portálu. Tieto tituly museli prejsť prísnym verejným obstarávaním, na základe ktorého boli hradené z finančných prostriedkov štátu, a teda školy, rodičia, prípadne zriaďovatelia škôl za tieto tituly neplatili. Pri tituloch s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR potvrdzovalo síce možnosť používať učebnice na školách a ich súlad so všetkými aktuálne platnými pedagogickými dokumentami a Štátnym vzdelávacím programom, ale keďže neprešli verejným obstarávaním, nemali právo na úhradu zo štátneho rozpočtu. Školy si tieto tituly objednávali teda priamo u vydavateľov.

Čo nám prinieslo otvorenie trhu s učebnicami a ako zmenilo objednávanie pre školy?

4. 6. 2020 vyhlásilo MŠVVaŠ SR dlho očakávané otvorenie trhu s učebnicami a týmto rozhodnutím upravilo aj celý proces objednávania učebných titulov. MŠVVaŠ SR vytvorilo Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytuje školám finančné prostriedky. Do tohto zoznamu boli zaradené tituly, ktoré majú platnú schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku a rozsahom zodpovedajú požiadavkám vzdelávacieho programu pre daný ročník. Kompletný zoznam nájdete na https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/37. Školy pri nakupovaní postupujú podľa zákona o verejnom obstarávaní, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v zmysle svojich interných predpisov.

Ministerstvo si teda týmto krokom ponechalo dohľad nad správou učebných titulov z hľadiska odbornosti, a to udeľovaním doložiek ako záruky kvality. Na tieto tituly podľa stanovených podmienok bude poskytovať aj štátny finančný príspevok. Otvorením trhu s učebnicami vznikol školám priestor na slobodný výber a umožnila sa väčšia variabilita v učebných materiáloch.

Naše vydavateľstvo AITEC má za cieľ v týchto nových podmienkach naďalej držať svoj vysoký štandard pri vytváraní učebných materiálov, poskytovať učiteľom komplexnú podporu svojim portfóliom produktov a prispievať v posúvaní trhu s učebnicami moderným smerom s prihliadaním na špecifiká slovenského trhu.

Základné minimum začínajúcich autorov učebných pomôcok

Základné minimum začínajúcich autorov učebných pomôcok

Učebnice, pracovné zošity a pracovné učebnice patria medzi najbežnejšie výukové materiály. Sú dôležitou pomôckou vo vyučovacom procese na základných aj stredných školách. Základnými zložkami učebných materiálov je zložka výkladová (prezentovanie učiva) a nevýkladová zložka (otázky, úlohy, cvičenia).

Tvorba novej učebnice má niekoľko stupňov a procesov, ktoré na seba nadväzujú a úzko súvisia.

Na začiatku je rukopis autora...

Na začiatku tvorby učebnice alebo akéhokoľvek učebného materiálu stojí rozhodnutie autora a prvý rešerš. Ten obsahuje štúdium už existujúcich materiálov a učebníc, inovovaný štátny vzdelávací program a všetkých dostupných materiálov ku konkrétnemu predmetu, na ktorý chce učebnicu vytvoriť. Na základe týchto informácií vytvorí autor základnú koncepciu diela, štruktúru a obsah. Nesmie zabudnúť na didaktický zámer a na naplnenie diela učivom a úlohami. Najdôležitejší dokument v tomto prípade je Inovovaný štátny vzdelávací program.

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a všetky kompetencie, ku ktorým má samotné vzdelanie smerovať. ŠVP vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania konkrétnych predmetov.

Rukopis by mal obsahovať čo najpresnejšie rozvrhnutie úloh a cvičení na dvojstrane, návrh ilustrácií aj s ich didaktickým zámerom. Čím bližšie autor popíše svoju predstavu o titule tým, je pre redakciu vydavateľstva a následne recenzentov  jednoduchšie titul posúdiť.

Vtip, humor a nápaditosť

Tvorba učebnice alebo pracovného zošita si vyžaduje aj istú dávku humoru a nápaditosti. Žiaci s učebnicami pracujú každý deň a je dôležité aby ich práca s nimi bavila a motivovala k ďalšiemu štúdiu. Aj samotným pedagógom sa potom s učebnými pomôckami pracuje ľahšie a práca je aj pre nich väčšou zábavou. Vtip a zábavu je možné dostať do úloh, cvičení či ilustrácií titulu.

Keď je rukopis hotový

Autor pripravený rukopis prinesie do vydavateľstva a na diele sa následne začne redaktorsky pracovať. Prvým krokom redaktorskej práce je príprava rukopisu na recenzovanie. Názor a pripomienky recenzentov sú veľmi dôležité. Recenzentmi sú väčšinou odborníci z danej oblasti predmetu alebo priamo učitelia z praxe. Pripomienky recenzentov sa po zvážení redaktorov a autorov do diela zapracujú a dielo sa začína pripravovať.

Spolupráca je veľmi dôležitá

Pred tým ako začne redakcia pracovať na rukopise uzatvorí vydavateľstvo s autorom alebo tímom autorov zmluvu o vytvorení diela a poskytnutí licencie na toto dielo. Táto zmluva je vytvorená na základe Autorského zákona (link). V zmluve sú presne vymedzené podmienky a výška honoráru autora (spravidla v percentách za každý predaný kus učebnej pomôcky bez DPH za kalendárny rok).

Počas celej prípravy učebnice do tlače redaktor, ktorý je pridelený na tvorbu titulu, komunikuje a spolupracuje s autorom. Do procesu sa zapája ilustrátor, ktorý nakreslí (podľa pripraveného libreta) ilustrácie, ktoré majú dôležitú úlohu. Neslúžia len na „vyplnenie strany“ ale majú svoj jasný didaktický zámer. Často sa ilustrácie stávajú východiskom pre úlohy a cvičenia. Alebo sa stávajú súčasťou (ako názorné ukážky) výkladu učiva, či súčasťou poučiek. Ďalej je súčasťou procesu aj grafik, ktorý všetky strany zalomí a pripraví na samotnú tlač diela. Počas priebehu prípravy prechádza dielo viacerými korektúrami, jazykovou nevynímajúc. Dielo taktiež ide na ďalšie posudzovanie recenzentom a až potom prebehne definitívne zalomenie a príprava tlačových dát, ktoré putujú do tlačiarne.

Názor a posúdenie recenzentov je veľmi dôležité, obzvlášť pre udelenie schvaľovacej alebo odporúčacej doložky. Viac o doložkách a ich dôležitosti sa dočítate v článku „Nezabúdajme na dôležitosť doložiek“.

Kvalitných učebníc nikdy nie je dosť. Ak sa stotožňujete s heslom OBSAH ROZHODUJE a máte záujem vytvoriť učebnú pomôcku, neváhajte osloviť Vydavateľstvo AITEC.

 

Deti z Kojatíc sa tešia z nových kníh a pracovných listov

Deti z Kojatíc sa tešia z nových kníh a pracovných listov

Vďaka organizácií Človek v ohrození sa naše učebné a didaktické pomôcky dostali aj k tým najzraniteľnejším deťom, ktoré potrebujú pomoc nás všetkých.

Deti sa potešili farebným a veselým titulom od nás a my dúfame, že podporia ich lásku k písmenkám a číslam. 

Prečítajte si o tom viac, priamo na stránke organizácie Človek v ohrození: https://clovekvohrozeni.sk/deti-z-kojatic-sa-tesia-z-novych-knih-a-pracovnych-listov/

Informácia o žalobe vydavateľstva Fraus na spoločnosť TAKTIK International, s. r. o.

Informácia o žalobe vydavateľstva Fraus na spoločnosť TAKTIK International, s. r. o.

Vážení návštevníci našej webstránky,

dovoľte nám informovať Vás o právoplatných rozhodnutiach Vrchného súdu v Prahe a Mestského súdu v Prahe, ktoré sa týkajú nekalosúťažného konania obchodnej spoločnosti TAKTIK International, s. r. o.. 

Podľa informácií zverejnených na https://www.fraus.cz/cs/pro-media/zaloba-na-taktik-international a odôvodnenia Vrchného súdu v Prahe sa obchodná spoločnosť TAKTIK International, s. r. o. (ktorá je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.) dopustila voči obchodnej spoločnosti Nakladatelství Fraus, s. r. o. nekalosúťažného konania, vrátane naplnenia tzv. generálnej klauzuly nekalej súťaže, t. j. konania v rozpore s dobrými mravmi súťaže.

Plné znenie rozhodnutia Mestského súdu v Prahe nájdete TU.
Plné znenie rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe nájdete TU.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.