Používateľské nástroje

VyhľadávanieVšeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky pre všetky formy nákupu na diaľku vo vydavateľstve

AITEC, s. r. o.

Predávajúci – Obchodné meno a sídlo

AITEC, s. r. o., (ďalej len Predávajúci)
Slovinská 12, 821 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
AITEC, s. r. o.
Ráztočná 19
821 07 Bratislava

IČO: 43829171
DIČ: 2022512756
IČ DPH: SK2022512756
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s. ČU: 2928906300 / 1100
IBAN: SK 9111000000002928906300
BIC: TATRSKBX
Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou S.r.o, vložka číslo 49613/B v registri Okresného súdu Bratislava I
Predávajúci je platcom DPH.
e-mail: info@aitec.sk, reklamacie@aitec.sk
Tel. číslo: +421 2 43 63 27 51

Fax: +421 2 43 63 27 55

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava

Dozorný orgán pre Ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 

Kontakt na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov Predávajúceho: osobne.udaje@aitec.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji a kúpe Tovaru prostredníctvom Objednávky Tovaru niektorým zo spôsobov uvedených v týchto VOP, pri dodaní, prevzatí objednaného Tovaru a platbe za objednaný Tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením Objednávky vyjadruje Kupujúci súhlas s VOP, to znamená, že sa s VOP riadne oboznámil a že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé a úplné.

Pojmy

Predávajúci: spoločnosť AITEC, s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej Zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá predáva Tovar aj na diaľku, a to napr. prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC – eshop na www.aitec.sk.

Kupujúci: osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov a ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC – eshop na www.aitec.sk.

Internetové kníhkupectvo AITEC – eshop / Internetové kníhkupectvo AITEC: internetový obchod Predávajúceho nasadený v menu ako „eshop“  na doméne www.aitec.sk.

Tovar: tovar ponúkaný prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC – eshop alebo prostredníctvom Edičného katalógu vydavateľstva AITEC pre školy a objednaný Kupujúcim.

Objednávka: úkon Kupujúceho v súvislosti s Internetovým kníhkupectvom AITEC – eshop, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar u Predávajúceho formou nákupu na diaľku.

Cena Tovaru: cena za Tovar v zmysle Zmluvy.

Zmluva: zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorej predmetom je nákup Tovaru a s tým súvisiaca povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a povinnosť Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu Cenu Tovaru. V prípade, ak si Kupujúci zvolí úhradu Ceny za Tovar a objednané Služby pred doručením Tovaru na základe zálohovej platby, vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim Zmluva. Ak si Kupujúci zvolí spôsob úhrady celej Ceny Tovaru a ceny za objednané Služby formou platby na dobierku – hotovostnej platby pri dodaní Tovaru, vtedy Zmluva vzniká potvrdením prijatia Objednávky Predávajúcim (akceptáciou). Platba na dobierku sa nedá využiť pri Tovare aitec offline na stiahnutie.

Služby
Služba Doručenie Tovaru – cena: cena za dopravu a doručenie Tovaru Kupujúcemu.
Služba Dobierka – cena: cena za platbu v hotovosti sprostredkovanú doručovateľom pri prevzatí Tovaru.

Konto: virtuálny priestor v Internetovom kníhkupectve Predávajúceho, prostredníctvom ktorého Kupujúci nakupuje Tovar, spravuje Objednávku a ktorý mu je prístupný prostredníctvom jeho prihlasovacieho mena a hesla.

Reklamačný formulár: listina v písomnej forme, ktorú môže Kupujúci použiť na uplatnenie reklamácie vady tovaru a ktorá dokumentuje prijatie reklamácie, informuje o spôsobe vybavenia reklamácie a dokumentuje ukončenie reklamačného konania. Reklamačný list zasiela Predávajúci Kupujúcemu v zásielke Tovaru, alebo si ho môže vyžiadať Kupujúci na reklamacie@aitec.sk alebo info@aitec.sk.

Programom/elektronickým obsahom sa rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty, napr. produkt aitec offline na stiahnutie s elektronickým obsahom, ktorý je elektronickou verziou obsahovo identického Tovaru/produktu aitec offline, dodávaného na CD/DVD nosiči, a zároveň sa za program/elektronický obsah považuje aj jeho demoverzia.

Demoverzia je časovo obmedzená spravidla mesačná licencia programu/elektronického obsahu, ktorá umožňuje bezodplatne vyskúšať program/elektronický obsah.

Počítačom sa rozumie akékoľvek zariadenie, na ktorom sa dá program/elektronický obsah nainštalovať a používať.

Spustením programu sa rozumie úplné stiahnutie programu/elektronického obsahu do počítača používateľa z webového sídla www.aitec.sk.

Licenčný kľúč je identifikátor, ktorý priradí zaplatenú licenciu k používateľovi.

Súhlas s podmienkami je vyjadrený spustením programu/elektronického obsahu, t. j. aktiváciou programu/elektronického obsahu pomocou licenčného kľúča po stiahnutí programu/elektronického obsahu do počítača.

Článok 1 – Objednanie Tovaru

A. Objednanie Tovaru pri nákupe na diaľku prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC – e shop na www.aitec.sk.

 1. Objednávku môže Kupujúci uskutočniť u Predávajúceho aj prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC, do ktorého je vstup možný spravidla z hlavného menu cez tlačidlo s názvom „e-shop“ na www.aitec.sk
 2. Po stlačení tlačidla "VLOŽIŤ DO KOŠÍKA" sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Pri nákupe produktov s označením na stiahnutie (aitec offline) je potrebné pre vloženie produktu do košíka prihlásenie sa prostredníctvom konta, alebo registrácia pre používateľov, ktorí konto ešte vytvorené nemajú.
 3. Vytvorenie Objednávky je podmienené registráciou Kupujúceho na www.aitec.sk, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho Internetové kníhkupectvo AITEC vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Objednávky a následné uzavretie a plnenie Zmluvy.
 4. Po registrácii bude Kupujúcemu priradené osobné Konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať v Internetovom kníhkupectve AITEC na www.aitec.sk. Pod týmto Kontom budú vytvárané aj ďalšie objednávky. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov ku Kontu prihlásiť. Zároveň je v záujme každého Kupujúceho, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jeho vystupovanie na www.aitec.sk pod menom príslušného Kupujúceho.
 5. K uzavretiu Zmluvy o nákupe Kupujúceho u Predávajúceho pri nákupe cez Internetové kníhkupectvo AITEC dochádza nasledovne:
  • odoslaním Objednávky Kupujúcim, a to stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby vo výške uvedenej ako Cena celkom“ v Internetovom kníhkupectve AITEC – e shop a
  • následným doručením akceptačného mailu Objednávky (akcepty) zo strany Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v údajoch jeho Konta, čím sa Objednávka stáva záväznou.

B. Objednanie Tovaru prostredníctvom telefonátu

 1. Predávajúci neprijíma objednávky na Tovar telefonicky.

Článok 2 – Dodacie podmienky

 1. Ak Internetové kníhkupectvo AITEC – e shop, alebo aktuálny Edičný katalóg formou piktogramu a/alebo formou prislúchajúcej textovej informácie neustanovuje inak, sú dodacie lehoty spravidla nasledovné:
 1. v prípade, ak si Kupujúci zvolí dodanie a platbu za Tovar prostredníctvom služby Dobierka, tak je dodacia lehota spravidla 5 až 7 dní po potvrdení Objednávky Kupujúceho Predávajúcim, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy podľa čl. 1 bod 5,
 2. v prípade, ak si Kupujúci zvolí platbu za Tovar prevodom na účet, či vkladom na účet, alebo poštovou poukážkou, tak je dodacia lehota spravidla v lehote 5 až 7 dní po pripísaní Ceny objednaného Tovaru na účet Predávajúceho, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy podľa čl. 1 bod 5.

Internetové kníhkupectvo AITEC na www.aitec.sk, alebo aktuálny Edičný katalóg môže pri jednotlivých Tovaroch/tituloch určovať aj individuálne dodacie lehoty (v takom prípade sa lehota dodania Tovaru uvedená v čl. 2 bod 1písm. a), b) týchto VOP neuplatňuje), pričom Predávajúci o nich informuje aktuálne na horeuvedených miestach pri jednotlivých tituloch formou textu a/alebo piktogramu.

Tovar Predávajúci dodáva zabalený a zabezpečený štandardným spôsobom. Predávajúci Tovar posiela prostredníctvom zmluvných distribučných alebo kuriérskych služieb, podľa štandardných podmienok. Objednávky adresované do zahraničia (EU, mimo EU) zasielame len po dohode podľa aktuálnej situácie v globálnej preprave. V prípade záujmu je možné zaslať dopyt, ktorý individuálne posúdime.

 1. Predávajúci sa zaväzuje poslať Tovar Kupujúcemu na adresu doručenia, ktorá je uvedená v Objednávke. V prípade nezrovnalostí/nezhody obsahu doručenej zásielky s Objednávkou urobenou prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC – e shop na www.aitec.sk musí Kupujúci taktiež bezodkladne kontaktovať Predávajúceho mailom na adrese reklamacie@aitec.sk. Kupujúci zodpovedá za Tovar od okamihu prevzatia zásielky.
 2. Aktuálne informácie o stave zásob v prípade nedostupnosti Tovaru, resp. predĺženia dodacej lehoty vybavenia Objednávky poskytuje Predávajúci na stránke www.aitec.sk, resp. kontaktuje mailom/telefonicky Kupujúceho.
 3. Predávajúci negarantuje dodanie Tovaru Kupujúcemu v konkrétnu hodinu dňa, v ktorý sa Tovar doručuje.
 4. Tovar/produkt s označením aitec offline na stiahnutie sa považuje za dodaný aktiváciou programu pomocou licenčného kľúča po stiahnutí programu do počítača. Možný termín stiahnutia je vždy uvedený na produktovej podstránke každého Tovaru/produktu aitec offline na stiahnutie

Článok 3 – Ceny a platobné podmienky

 1. Všetky ceny v Internetovom kníhkupectve AITEC Predávajúceho sú uvedené v mene euro vrátane DPH vo výške (sadzbe) podľa príslušných právnych predpisov. Predávajúci garantuje ceny v Objednávke počas trvania lehoty dodania, resp. počas trvania akcie. Ceny edukačných publikácií (učebníc, pracovných učebníc, pracovných zošitov, príručiek pre učiteľa, predpisových písaniek s didaktickou predtlačou a pod.) sú uvádzané vrátane DPH (aktuálna sadzba 10 %) bez zliav, bez služby Doručenie Tovaru a bez služby Dobierka. Ceny učebných pomôcok, produktov na CD a DVD nosičoch, ako aj produktov aitec offline NA STIAHNUTIE a služieb sú uvádzané vrátane DPH (aktuálna sadzba 20 %).
  Cena za Službu doručenie Tovaru a službu Dobierka, resp. iné služby súvisiace s doručením Tovaru sú účtované k cene za Tovar, ak má o nich Kupujúci záujem a vyznačí to vo svojej Objednávke v Internetovom kníhkupectve AITEC – eshop označením príslušného tlačidla, resp. písomným oznamom v poznámke k Objednávke. Aktuálna výška ceny za Službu doručenie Tovaru je 4,50 € s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo znížiť túto cenu formou akciovej zľavy a informuje o tom Kupujúceho vhodnou formou, napr. mailom a/alebo telefonicky a/alebo pri jednotlivých tituloch formou textu a/alebo piktogramu v Internetovom kníhkupectve AITEC na www.aitec.sk.Pri produkte aitec offline NA STIAHNUTIE je doručenie Tovaru bezpredmetné, preto sa za tento produkt neúčtuje.
 2. Platbu za Tovar si môže Kupujúci zvoliť z ponúkaných možností ich označením pri sumarizácii Objednávky v košíku pri nákupe v Internetovom kníhkupectve AITEC.
 3. Kupujúci používa spravidla vždy jeden z uvádzaných možných spôsobov platby za objednaný Tovar:
  1. Platba so službou Dobierka (prostredníctvom zmluvného doručovateľa/ kuriéra). Za Tovar zaplatí Kupujúci v hotovosti pri prevzatí Tovaru od doručovateľa/kuriéra, faktúra – daňový doklad je priložená v zásielke. Dobierkou sa rozumie zasielanie/doručovanie zásielky prostredníctvom zmluvného doručovateľa/kuriéra, kde Kupujúci uhrádza peniaze za Tovar v zásielke doručovateľovi/kuriérovi pri preberaní zásielky.
  2. Platba prevodom alebo vkladom na účet ako zálohová platba – informácie a údaje k platbe zasiela Predávajúci elektronicky na e-mailovú adresu Kupujúceho (registračný e-mail, ktorý Kupujúci uviedol pri registrácii Konta) spravidla najneskôr do 5 pracovných dní od spracovania Objednávky. Úhradu (zálohovú platbu) je možné realizovať s uvedením platobných údajov podľa údajov v e-maile podľa predchádzajúcej vety nasledovne: bankovým prevodom (prevodným príkazom) alebo hotovostným vkladom na účet Predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke banky Predávajúceho alebo poukázať poštovou poukážkou účet Predávajúceho (typ U) s uvedením platobných údajov podľa e-mailu podľa predchádzajúcej vety. Po vykonaní zálohovej platby a pripísaní platby na účet Predávajúceho je Tovar expedovaný zmluvným doručovateľom v lehote uvedenej v čl. 2 týchto VOP v bode 1 písm. b), resp. c), pričom faktúra – daňový doklad je priložený v zásielke.
  3. Platba poštovou poukážkou –  táto forma platby je možná iba pre Kupujúcich, ktorí sú školami, pedagógmi v škole, správcami učebnicového fondu školy, zástupcami rodičov žiakov triedy/školy, alebo inými poverenými pracovníkmi školy, a to len počas akcie „AITEC pre ŠKOLY“. Údaje k platbe budú uvedené v aktuálnom Objednávacom liste alebo Kupujúcemu doručené v e-mailovom potvrdení Objednávky na e-mail uvedený v Objednávacom liste.
 4. Za použitie platobného prostriedku na úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Kupujúceho, že ten ktorý subjekt u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke, resp. v termíne splatnosti podľa e-mailu, ktorý obsahuje údaje k vykonaniu zálohovej platby.
  Pri produktoch aitec offline NA STIAHNUTIE je možné platiť iba prevodom alebo vkladom na účet ako zálohová platba (článok 3, bod 3 b) a možnosť stiahnutia programu do počítača nemusí byť sprístupnená ihneď, ale je viazaná na termín uvedený na produktovej podstránke príslušného produktu.

Článok 4 – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie, zodpovednosť za vady Tovaru)

 1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:
  • či je obal Tovaru alebo samotný Tovar poškodený,
  • či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou, príslušným dodacím listom, resp. faktúrou,
  • či mu bol dodaný Tovar (druh Tovaru) v súlade s Objednávkou.
 2. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho na e-mail: reklamacie@aitec.sk.
 3. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný reklamovať Tovar u Predávajúceho bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, zaslaním reklamácie Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie ohľadne poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 4. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne (mailom, listom) u Predávajúceho na adrese:
  • AITEC, s. r. o., Obchodné oddelenie, Ráztočná 19, 821 07 Bratislava alebo
  • mailom na adrese reklamacie@aitec.sk  s uvedením predmetu správy Reklamácia.
 5. Pri uplatnení reklamácie odporúčane vyplniť Reklamačný formulár, ktorý je priložený v zásielke alebo bude zaslaný Kupujúcemu obratom na vyžiadanie na adrese reklamacie@aitec.sk. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný poškodený Tovar vrátiť a preukázať sa potvrdením o zaplatení Tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má právo na úhradu iba nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Reklamácie, ktoré sú podané Kupujúcimi spotrebiteľmi sa vybavujú v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 205/2007 Z. z.“). Reklamácie, t. j. oznamovanie vád Kupujúcimi nespotrebiteľmi sa vybavujú v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Reklamovať nemožno Tovar vydavateľstva AITEC,  s. r. o. zakúpený u iných predajcov/kníhkupcov. Reklamovať Tovar u Predávajúceho možno iba ak bol zakúpený prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC – eshop na www.aitec.sk.
 6. V reklamácii/oznámení o vadách je Kupujúci povinný uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje,
  2. údaje Predávajúceho,
  3. opis Tovaru, ktorý je predmetom reklamácie,
  4. popis vady Tovaru,
  5. číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka, číslo faktúry, resp. dodacieho listu.
 7. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie a začatí reklamačného konania doručiť Kupujúcemu spotrebiteľovi bezodkladne, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 8. Záručná doba sa týka len Tovaru určenému Kupujúcemu spotrebiteľovi. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Kupujúci spotrebiteľ Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie a vady Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  2. znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  3. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
  4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  5. pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru, či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
  6. mechanickým poškodením najmä - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
  7. neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  8. po uplynutí záručnej doby.
 10. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 11. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 12. Ak reklamáciu podal Kupujúci spotrebiteľ, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Kupujúci spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie a ukončenie reklamačného konania však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť.
 13. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom.
 14. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúci spotrebiteľ, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 15. Ak ide o reklamáciu podanú Kupujúcim spotrebiteľom, vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 16. Okrem týchto VOP, informácií z Objednávky a ustanovení príslušných právnych predpisov sa Predávajúci a  jeho vzťah ku Kupujúcemu neriadi žiadnymi ďalšími kódexmi správania.

Článok 5 –  Poučenie o práve Kupujúceho ako spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy

A. Odstúpenie od Zmluvy, kde Kupujúcim je spotrebiteľ:

 1. Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim spotrebiteľom momentom, keď Kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
  1. viaceré Tovary objednané Kupujúcim spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 2. Kupujúci spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  1. písomne na korešpondenčnej adrese Predávajúceho (nie na adrese sídla) uvedenej v záhlaví týchto VOP, alebo
  2. e-mailom na adrese info@aitec.sk.
 3. Kupujúci spotrebiteľ je na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Kupujúci spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, zaslaním na korešpondenčnú adresu Predávajúceho (nie na adresu sídla) uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od Zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Kupujúci spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom, neotvoreným obalom v prípade aitec offline atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Kupujúci spotrebiteľ.
 6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Kupujúcemu spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od Zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane ceny za službu Doručenie Tovaru, resp. iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Kupujúcemu spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 7. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102 / 2014 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) okrem iného:
  • predaj kníh, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových (multimediálnych) záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na Tovar/produkty s označením aitec offline NA STIAHNUTIE, t.j. po aktivácii tohto programu/elektronického obsahu pomocou licenčného kľúča po stiahnutí programu/elektronického obsahu do počítača v zmysle príslušných Licenčných podmienok Kupujúci spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.

B. Odstúpenie od Zmluvy, kde Kupujúcim nie je spotrebiteľ:

 1. Kupujúci nespotrebiteľ môže od Zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon č. 513/1991 (Obchodný zákonník), § 344 - § 351 a iné. Kupujúci nespotrebiteľ nemôže od Zmluvy odstúpiť bez udania zákonného dôvodu.
 2. Odstúpenie je možné doručiť Predávajúcemu: 
  1. písomne na korešpodenčnej adrese Predávajúceho (nie adrese sídla) uvedenej v záhlaví týchto VOP, alebo
  2. e-mailom na adrese objednavky@aitec.sk.

Článok 6 – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

Článok 7 – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov(ďalej len „nariadenie GDPR“– všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Kupujúci spotrebiteľ registráciou v Internetovom kníhkupectve AITEC – eshop na www.aitec.sk označením políčka v súhlase so zasielaním informácií a materiálov Predávajúceho potvrdzuje, že bol poučený Predávajúcim o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“ – všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä o:
  1. identifikačných údajoch Predávajúceho uvedených v týchto VOP,
  2. dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje,
  3. identifikačných údajoch sprostredkovateľov: DAPO – Ing. Zuzana Gallová, sídlo: Tomášikova 26, Bratislava, SORUDAN Solutions, s. r. o., sídlo Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 45378312,
  4. účele spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie Zmluvy s Predávajúcim na základe vytvorenia platnej objednávky, plnenia a dodatočného potvrdenia Zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.
  5. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefonický kontakt,
  6. ďalších informáciách potrebných pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov najmä, že: a) Predávajúci osobné údaje Kupujúceho poskytne príjemcom v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku, či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod., b) Predávajúci osobné údaje Kupujúceho spotrebiteľa nebude zverejňovať,
 3. Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti na adrese osobne.udaje@aitec.sk (kontakt na zodpovednú osobu Predávajúceho ako prevádzkovateľa) od Predávajúceho:
  1. vyžadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú – zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  2. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
  3. vyžadovať právo na opravu alebo vymazanie jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. vyžadovať vymazanie jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  5. vyžadovať obmedzenie jeho osobných údajov,
  6. vyžadovať prenos jeho osobných údajov,
  7. vyžadovať vymazanie jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. vyžadovať blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
   ch. namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
 4. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje za účelom uzatvorenia Zmluvy s Predávajúcim uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak Kupujúci Predávajúcemu neposkytne potrebné osobné údaje na uzavretie právneho aktu Zmluvy, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
 5. Osobné údaje  bude Predávajúci spracovávať a uchovávať v súlade s osobitnými predpismi po dobu 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 6. V prípade, ak Kupujúci v postavení dotknutej osoby žiada Predávajúceho zjavne bezdôvodne alebo v neprimeranom rozsahu, resp. jeho žiadosti majú neprimerane sa opakujúci sa charakter, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci oprávnené náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe takejto žiadosti Kupujúceho.
 7. V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov Predávajúcim je v rozpore so všeobecným nariadením GDPR o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Týmto dozorným orgánom je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 8. Všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže Kupujúci adresovať zodpovednej osobe Predávajúceho ako prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: osobne.udaje@aitec.sk.
 9. Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s obchodnými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o aktualizáciách súvisiacich s produktami zakúpenými Kupujúcim a vlastných podobných produktoch a doplnkových službách súvisiacich s produktami zakúpenými Kupujúcim. Doba spracúvania osobných údajov je 5 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: DAPO – Ing. Zuzana Gallová,  sídlo: Tomášikova 26 Bratislava, SORUDAN Solutions, s. r. o., sídlo Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 45378312.
 10. Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Článok 8 – Súhlas so zasielaním marketingových informácií/reklamy Kupujúcemu/nespotrebiteľovi

 1. Predávajúci spracováva údaje o Kupujúcom nespotrebiteľovi v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v Internetovom kníhkupectve AITEC – eshop.
 2. Registrácia Kupujúceho nespotrebiteľa v Internetovom kníhkupectve AITEC – eshop na www.aitec.sk je dobrovoľná. Ak zaregistrovaný Kupujúci nespotrebiteľ, resp. osoba ním poverená, t. j. napr. jeho štatutárny orgán, jeho zamestnanec, splnomocnenec a pod., pri registrácii označí políčko v súhlase so zasielaním informácií a materiálov Predávajúceho v Internetovom kníhkupectve AITEC – eshop udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby tento spracoval a uschovával jeho údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na šírenie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách, reklame Tovaru a pod. Súhlas s automatickým šírením reklamy udelený Kupujúcim nespotrebiteľom podľa tohto článku VOP udeľuje Kupujúci nespotrebiteľ Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Kupujúci nespotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim nespotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Kupujúci nespotrebiteľ odvolá súhlas, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho Kontu vytvorenom v Internetovom kníhkupectve.

Článok 9 – Informácia o možnosti riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach alternatívneho riešenia sporu

 1. Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@aitec.sk, reklamacie@aitec.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Kupujúci spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia  zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií vydavateľstva AITEC, s. r. o. v akejkoľvek forme.
 2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, Autorského zákona,  zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“) a Obchodného zákonníka platia od momentu vzniku zmluvného vzťahu, t. j. uzatvorenia Zmluvy – stlačenia tlačidla  „Objednávka s povinnosťou platby vo výške uvedenej ako Cena celkom“ v objednávacom programe Internetového kníhkupectva AITEC – eshop na www.aitec.sk.
 3. Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Autorského zákona a Zákona č. 102/2014 Z. z. a Obchodného zákonníka. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP.
 4. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti v roku 2022.

V Bratislave, 2022


AITEC, s. r. o.

Príloha č. 1 VOP - Formulár na odstúpenie od zmluvy (* označuje povinné údaje)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Kupujúci:                                                            Predávajúci:

Meno a priezvisko*:........................................   AITEC, s. r. o, IČO: 43829171

Ulica a číslo*: .................................................   Slovinská 12, korešpondenčná adresa: Ráztočná 19
PSČ*, Obec*:  .................................................   821 04 Bratislava                                    821 07 Bratislava     

Kontaktný telefón:.........................................    02/ 43 63 27 51     
E-mail:..............................................................  info@aitec.sk

Týmto Vás žiadam o vrátenie finančných prostriedkov za Tovar, ktorý som si objednal/-a prostredníctvom nákupu na diaľku vo vydavateľstve AITEC, s. r. o. 
V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. si uplatňujem týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov za objednané služby doručenie tovaru a/alebo dobierka vo výške najlacnejšej ceny za tieto služby ponúkané u Predávajúceho.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom (označte):

□ Internetového kníhkupectva AITEC na www.aitec.sk  

Tovar na vrátenie bol v objednávke číslo: ............................. zo dňa:.......................

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia od doručovateľa)*: ...................................................................................

Číslo faktúry*: ............................................................

Žiadam o vrátenie*: (označte len jednu možnosť)

□ plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

□ čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Vrátený Tovar a počet kusov (uveďte iba v prípade, ak vraciate len časť Tovaru):

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Požadovaná suma k vráteniu: ..............................................

Požadovanú sumu mi vráťte*:

□ poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

□ prevodom na účet, číslo účtu/kód banky*:.................................../........... alebo IBAN banky*: ...............................................................................................................................

Ak Tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný Tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto Tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/povinná zaslať Tovar Predávajúcemu.

V.................................,   dňa .........................                   podpis  ............................


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.