Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: NOVINKY Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – pracovné zošity     Ročník: 3. ročník ZŠ 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Pracovný zošit pre 3. a 4. ročník ZŠ

Autor: T. Baršváryová – L. Medveďová


Príspevok MŠVVaM SR Vybrané slová v obrázkových príbehoch

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,29 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

 • Predstavujeme vám NOVÝ pracovný zošit, ktorý ponúka overenú metódu na vyvodenie a precvičovanie vybraných a im príbuzných slov.
 • Pracovný zošit je rozdelený do siedmich kapitol podľa počtu obojakých spoluhlások súvisiacich s vybranými slovami.

 • Moderná koncepcia učenia sa cez príbehy a obrázky je efektívna, tvorivá a predovšetkým zábavnejšia než memorovanie. Žiaci sa učia používať vybrané a im príbuzné slová v slovných spojeniach a vo vetách.

 • V úvode každej kapitoly si žiaci prečítajú príbeh, v ktorom sú prirodzene zakomponované vybrané slová, pričom sa učia pochopiť významy slov v reálnom texte. Pri práci môžu využívať aj slovník alebo internet. Do obrázka na vedľajšej strane vpisujú vybrané slová z príbehu (obrázkovo-slovná vyvodzovacia časť). Obrázok môžu vyfarbiť, dokresliť alebo doň doplniť ďalšie vybrané a im príbuzné slová.

 • V upevňovacej fáze žiaci príbeh rozprávajúdej príbehu ukazujú na východiskovom obrázku. Dochádza k prepojeniu reči a obrazu. V tomto kroku zároveň píšu svoj vlastný príbeh alebo prepisujú úvodný príbeh, vďaka čomu ešte viac prehlbujú nácvik pravopisu.

 • Súčasťou pracovného zošita sú aj pravopisné cvičenia, hrové aktivity, jazykové okienkozásobáreň slov, v ktorej sú zhrnuté vybrané a im príbuzné slová spolu so stručným vysvetľujúcim textom pri zložitejších slovách.

 • V závere pracovného zošita sa nachádzajú úlohy na opakovanie učiva – myšlienkové mapy, doplnkové úlohy a maľovanka.

Autorky

 

Terézia Baršváryová a Lýdia Medveďová sú učiteľkami primárneho vzdelávania s dlhoročnou praxou. Metóda, ktorú prezentujú v pracovnom zošite, je overená dlhoročným používaním. Vďaka nej si žiaci hravou a prístupnou formou dokážu osvojiť vybrané a im príbuzné slová, pochopia ich významy a naučia sa ich pravopis.

 

Didaktická koncepcia

 • Pracovný zošit učí žiakov pracovať s textom aktívne a zážitkovo vďaka úvodným motivačným príbehom, ktoré sú súčasťou každej kapitoly.
 • Aktivita sa navodzuje prácou s príbehom, cez ktorý sa žiaci snažia pochopiť významy vybraných slov. Na text nadväzujú úlohy a ilustrácia na protiľahlej strane, ktorú žiaci aktívne dotvárajú – vpisujú vybrané a im príbuzné slová z príbehu, prípadne obrázok vyfarbia.
 • Pracovný zošit podporuje záujem žiakov o čítanie, prácu s textom, rozvíja porozumenie textu a orientáciu v texte, buduje slovnú zásobu a ponúka aj priestor na kreatívne písanie.
 • Práca s príbehmi a so zásobárňou slov učí žiakov porozumieť významu vybraných slov. V úlohách určených na precvičovanie vybraných slov žiaci používajú vylučovaciu metódu.
 • Úlohy sú na stranách zoradené tak, aby sprevádzali žiakov procesom osvojenia si nového poznatku v postupnosti – uvedomenie si jazykového javu, precvičenie a použitie v praktickej situácii.
 • Koncepcia diela je postavená na najnovších poznatkoch z oblasti výchovy a vzdelávania materinského jazyka.

Grafické spracovanie učebnice a komplexná podpora

 • Pracovný zošit obsahuje značky uľahčujúce prácu – spoločná aktivita, práca so zošitom, opakovanie, jazykové okienko, ohodnoť svoju prácu. Na konci každej kapitoly sa nachádza motivačný text prepojený s postavami z príbehu, ktorý žiakov nabáda, aby pokračovali v učebnej aktivite.
 • Každá kapitola má svoje vlastné farebné rozhranie, ktoré uľahčuje orientáciu v publikácii.
 • Pracovný zošit v maximálnej miere zohľadňuje veku primeranosť a ponúka pútavý obrazový materiál ilustrovaný na mieru.
 • Úlohy sú zoradené podľa náročnosti s možnosťou overenia vo vzorových riešeniach. Dajú sa realizovať v školskom alebo domácom prostredí a je na zvážení učiteľa, či s nimi žiaci budú pracovať v 3. alebo vo 4. ročníku.
 • Súčasťou podpory k pracovnému zošitu sú aj metodické komentáre a vzorové riešenia vybraných úloh.  

 

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Vybrané slová v obrázkových príbehochSORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.