Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: NOVINKY Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – čítanie Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ:


Čítanka pre druhákov

Pracovná učebnica pre 2. ročník

Autor: J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová


NOVINKA Čítanka pre druhákov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul

Termín dodania Titul je samostatne nepredajný.

NOVÁ moderná a tvorivá Čítanka pre druhákov

 


Titul sa predáva v sade s doplnkovým zošitom.


 

 • Tituly sú spracované podľa pripravovanej reformy, nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie (2023) – NOVÉ KURIKULUM, ale zároveň spĺňajú aj požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (2015).
 • NOVINKA pracovná učebnica Čítanka pre druhákov prináša plynulý prechod od elementárneho čítania k aktívnemu čítaniu a samostatnému čitateľstvu žiakov.

 • Prináša jedinečné spracovanie učebnice so zameraním na podporu čítania zážitkom a aktívnym dobrodružstvom. Pri tvorbe autorky zohľadnili požiadavky a námety učiteľov, rodičov, ale aj súčasné potreby a záujmy samotných žiakov.

 • Kompletná sada pracovnej učebnice Čítanka pre druhákov s bonusovým doplnkovým zošitom PISÁR BRADA tvorivé písanie pre druhákov, ponúka originálny didaktický učebný materiál na modernú výučbu čítania s porozumením, na podporu písania, vlastnej tvorby žiakov a vlastných pisateľských zážitkov.

 • Čítanka ponúka výhody učebnice a pracovného zošita v jednom, dáva žiakom možnosť osvojiť si aktívnu prácu s textom a informáciami, ktoré text ponúka. Prináša prostredie s možnosťou zvýrazňovať si dôležité slová a zaujímavé časti priamo v textu. Tieto aktivity sú pre žiakov vstupnou bránou k budúcemu robeniu si poznámok.

 • Častým využívaním stratégie aktívneho čítania a robenia si poznámok v pracovnej učebnici naučíme žiakov učiť sa, krok po kroku ich prevedieme schopnosťou čítať s porozumením.

 • Pracovná učebnica čítanky obsahuje širokú škálu textov detskej literatúry obohatenú o texty napísané priamo pre čítanku od známych slovenských autorov, ktoré spoločne tvoria ucelený a premyslený koncept, zameraný na aktívne rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a systematické učenie žiakov stratégiám porozumenia. Výber textov zohľadňuje vekové a záujmové preferencie začínajúceho čitateľa.

 • Práca s čítankou podporuje metakognitívne procesy pri recepcii literárneho textu (monitorovanie porozumenia prípadne neporozumenia obsahu a významu prečítaného textu, kladenie otázok na porozumenie).

 • Podporuje nadobúdanie komunikačnej gramotnosti žiakov prostredníctvom komunikačných činností – komunikačná interakcia, hovorená a písaná produkcia, vecná a zážitková recepcia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

 • Bonusom je aj práca s počutým textom, ktorá je súčasťou digitálnej podpory aitec offline. Profesionálne nahrávky dvoch textov z čítanky, vytvárajú podklad na úlohy a postupy práce s počutým textom, aplikáciu zážitkovej percepcie.

 • Pracovná učebnica ponúka prepojenie s čitateľským denníkom Eliška Knižka, pre 2. ročník základných škôl. Čitateľský denník učí žiakov využívať knižnice ako zdroj nových informácií a objavovať nové knihy (podporuje detské čitateľstvo a rozširovanie čitateľského teritória). 

Autorky

 • Janette Fabianová a Katarína Zraková, učiteľky pre primárne vzdelávanie s dlhoročnou praxou, aplikovali do novej koncepcie skúsenosti z vlastnej praxe pretavené do učebnice, ktorá odráža potreby moderného vzdelávania a zároveň sa opiera aj o potreby súčasnej generácie žiakov.
 • Zuzana Stanislavová, slovenská literárna teoretička, literárna kritička a vysokoškolská pedagogička, ktorá pripravuje budúcich pedagógov do praxe, priniesla do autorského tímu krásu literárneho umenia v didakticky správnom sprostredkovaní vedomostí danej vekovej kategórii žiakov.

Didaktická koncepcia

 • Pracovná učebnica učí žiakov pracovať s textom aktívne a zážitkovo, s využitím moderných foriem a metód výučby, s možnosťou tvorby vlastných poznámok priamo do textu.
 • Atraktívnym spôsobom podporuje záujem žiakov o čítanie, posilňuje vzťah k zážitkovému čítaniu a podporuje odovzdávanie vedomostí aktívnym dobrodružstvom.
 • Aplikuje prelínanie obsahov a je zostavená na báze integračného kognitívno-komunikačného a zážitkového konceptu vyučovania slovenského jazyka a literatúry, podporuje rozvíjanie komunikačných a zážitkovo-interpretačných zručností žiaka s opieraním sa o poznanie základných jazykovedných a literárnovedných pojmov. 
 • Ponúka OBRÁZKOVÉ PRÍBEHY so zaujímavými postavami a ich osobnými dobrodružstvami, ktoré prepájajú témy jednotlivých kapitol.
 • Prezentuje jedinečné spojenie literatúry a výtvarného umenia prostredníctvom atraktívnych ILUSTRÁCIÍ od známych ilustrátoriek detských kníh, Markéty Vydrovej a Magdalény Takáčovej.
  Práca s ilustráciami podporuje rozvíjanie tvorivosti, fantazijnosti a obrazotvornosti žiakov.
 • Prináša otázky a úlohy k textom, ktoré sú cielené na aktívne rozvíjanie čitateľskej gramotnosti moderným a inovatívnym spôsobom.

Komplexná podpora

 • K titulu si môžete zakúpiť aj aitec offlinedigitálnu podporu k pracovným učebniciam s doplnkovými úlohami a hrami, slovníkom (práca s významom slova), ktoré sa dajú využiť na hodinách čítania alebo v rámci čitateľských záujmových aktivít v škole. Ponúkajú prácu s interaktívnou tabuľou alebo v počítačovej učebni. Súčasťou aitec offline sú aj zvukové nahrávky dvoch textov z Čítanky pre druhákov s názornou ukážkou práce s počutým textom, ktoré stimulujú oblasť počúvania
  s porozumením a hodnotenie literárneho diela cez umelecké stvárnenie.
 • Učiteľ sa môže inšpirovať postupom, ako sprostredkovať žiakom počutý text, ako s ním so žiakmi pracovať a aké formy práce uplatniť pri realizácii zážitkovej percepcie
 • Súčasťou aitec offline je aj elektronická verzia Metodickej príručky, ktorá ponúka ďalšie návrhy a tipy na aktívnu prácu s textom a návrhy hrových aktivít na hodine, vzorové riešenia TVVP.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Termín dodania

August 2024

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA Čítanka pre druhákov – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Čítanka pre druhákov – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
August 2024 Bežná cena: 8,14 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Čítanka pre druhákov Pisár Brada – tvorivé písanie pre druhákov


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.