Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prírodoveda – učebnice Metodické príručky pre učiteľa Dopredaj     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Metodická príručka


Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


DOPREDAJ Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 128 strán, dvojfarba

DOPREDAJOVÁ CENA (s DPH): 0,55 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Autorky

 • Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú nielen bohaté skúsenosti z tvorby osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie, ale sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni ZŠ.

Autorská koncepcia

 • Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej učebnici.
 • Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov objasňujú didaktické postupy a ciele.
 • Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov.
 • Obsahujú návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh.
 • Poskytujú námety na ďalšie aktivity na vyučovaní.
 • Obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.
 • Metodické komentáre v elektronickej verzii nájdete v aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Prírodoveda pre prvý stupeň základných škôl

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Prírodovede pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 11.1.2023
Názov súboru: navrhy-na-pripravy-prirodoveda-pre-stvrtakov_901_sk.pdf (1484 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Prírodovede pre štvrtákov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 2.9.2022
Názov súboru: tvvp-prirodoveda-pre-stvrtakov_999_sk.pdf (243 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Prírodovede pre štvrtákov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 2.9.2022
Názov súboru: tvvp-prirodoveda-pre-stvrtakov_889_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Prírodovede pre štvrtákov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 2.9.2022
Názov súboru: tvvp-prirodoveda-pre-stvrtakov_888_sk.rtf (712 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k Edičnému katalógu − Prírodoveda pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 23.8.2018
Názov súboru: letak-prirodoveda-leto-m_913_sk.pdf (227 KB)
Typ: Infoleták

Pracovná učebnica Prírodoveda pre štvrtákov je dielo, ktoré presnejšie vymedzuje a konkretizuje požiadavky sformulované v inovovanom ŠVP – ISCED 1 pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda platnom od septembra 2015.

Pracovná učebnica Prírodoveda pre štvrtákov vychádza z učebného predmetu prírodoveda, zo vzdelávacej oblasti prírodovedného vzdelávania a rešpektuje súčasné poznatky didaktiky elementárneho vyučovania z prírodovednej oblasti. Stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré žiak získal v prvom, druhom a najmä v treťom ročníku a komplexne ich uzatvára.

Didaktické spracovanie učiva v tejto pracovnej učebnici plne pokrýva obsahový a výkonový štandard definovaný v iŠVP. Obsahuje vzdelávaciu oblasť Človek a príroda – Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Prírodné spoločenstvá. Jednotlivé témy sú rozpracované do 3 tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené. Farebnosť jednotlivých tematických okruhov pomáha žiakom pri jednoduchšej orientácii v pracovnej učebnici. Názvy jednotlivých tematických okruhov sú prispôsobené motivačnej téme Pátranie detektívov:

 1. Pátrame po neživej prírode a skúmame prírodné javy;
 2. Pátrame po tom, ako funguje ľudské telo;
 3. Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev.

Pri oboznamovaní sa s jednotlivými témami v pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov sprevádzajú žiakov postavičky, ktorými sú detektívi. S ich pomocou žiaci skúmajú a odhaľujú všetko to, čo je pre nich neznáme. Sprievodné postavičky nemajú len motivačný charakter, ale prinášajú žiakom aj zaujímavé informácie a vysvetlenia. Téma pátrania detektívov bola zvolená preto, lebo má veľmi úzky súvis s hľadaním, pátraním, skúmaním a objavovaním, ktoré sú dôležité pri rozvoji prírodovednej gramotnosti.

Koncepcia pracovnej učebnice Prírodoveda pre štvrtákov bola premyslená a zvolená veľmi starostlivo, aby poskytovala rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí, ktoré sú primerané veku, a podnecovala záujem žiakov o prírodovedné vzdelávanie aj v rámci neformálneho vzdelávania. Učivo je spracované formou rôznych otázok a úloh: expozičných, fixačných i overovacích. Sú koncipované tak, aby zahŕňali rôzne aktivizujúce, aplikačné či problémové úlohy, ako aj úlohy rozvíjajúce také kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami hľadanie, pátranie, skúmanie a objavovanie. Pri tvorbe koncepcie pracovnej učebnice autori vychádzali z osvedčených postupov tradičného vyučovania v škole. Učivo žiakom sprístupňujú formou kvalitných didaktických úloh. Jednotlivé úlohy sú poprepájané rôznymi prvkami tak, aby na seba nadväzovali a stavali na poznatkoch osvojených v prvom, druhom a treťom ročníku. Úlohy sa postupne a plynulo stupňujú svojou náročnosťou vzhľadom na dosiahnutú úroveň vedomostí, schopností a zručností žiakov v danom ročníku. Textové a netextové časti jednotlivých úloh sú spracované tak, aby sa prostredníctvom nich rozvíjalo u žiakov učenie s porozumením. Bádateľské a výskumné úlohy sú zamerané najmä na aktívne zapájanie sa žiakov do vyučovacieho procesu. Žiaci sú prostredníctvom týchto úloh priamo vtiahnutí do situácií a vedení k manipulácii s materiálmi, k samostatnému objavovaniu, bádaniu a skúmaniu, čím sa učia prostredníctvom vlastného zážitku.

Na poskytnutie dôležitých informácií týkajúcich sa jednotlivých tém je vyčlenená rubrika Zápisník detektívov. Táto rubrika je od ostatných úloh graficky odčlenená.

Forma pracovnej učebnice Prírodoveda pre štvrtákov – kombinácia učebnice a pracovného zošita – bola zvolená  vzhľadom na zefektívnenie práce, jednoduchšiu manipuláciu a orientáciu v učebnici. Pracovná učebnica priamo obsahuje úlohy na upevňovanie, utvrdzovanie a opakovanie učiva, ako aj rôzne doplňujúce, rozširujúce a zábavné úlohy. Zároveň poskytuje priestor na dlhodobé pozorovanie a sebahodnotenie žiaka, ktoré je aj spätnou väzbou pre učiteľa. Pracovná učebnica obsahuje aj predpripravené tabuľky a priestor na zapisovanie pozorovaní a vyhodnotení výskumných a bádateľských aktivít, ktoré sme spomínali v predchádzajúcom texte.

Rubrika Moje poznámky je zameraná na zhrnutie učiva a spravidla sa nachádza na konci každej témy. Nahrádza písanie poznámok do klasického poznámkového zošita.

Obsahuje nedokončené vety, slová, informácie, heslá, ktoré sú vybraté tak, aby chýbajúce informácie žiaci našli v Zápisníku detektívov, prípadne v danej téme.

Žiakov tak vedieme k tomu, aby sa znovu vrátili k základnému textu a pracovali s ním. Nie je zámerom, aby žiaci text prepísali, preto je väčšina formulácií viet v Mojich poznámkach iná ako v Zápisníku detektívov. Žiaci sa vďaka tomu zamýšľajú nad prebratými pojmami a učia sa čítať s porozumením. Zároveň začínajú precízne pracovať s textom, teda rozvíjajú si aj informačnú gramotnosť. Ak vyučujúci chce, môže túto rubriku vynechať a žiaci si môžu tvoriť poznámky samostatne. Ide však o koncepčne premyslený a osvedčený spôsob výučby, ktorýsúvisí s rozvojom spôsobilosti vyberať podstatné informácie a reformulovať ich vlastným pojmovým aparátom. Túto koncepciu používame od prvého ročníka, vo vyšších ročníkoch sa predpisovanie poznámok postupne skracuje, až dôjdeme k prázdnemu poznámkovému bloku,    do ktorého si žiaci budú poznámky tvoriť samostatne. To znamená, že v pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov je už prázdny poznámkový blok. Takto cielene vedieme žiakov k učeniu s porozumením a k samostatnej tvorbe poznámok. Táto rubrika je od ostatných úloh graficky odčlenená. Autori ju zvolili ako prvok prepojenia prvouky a prírodovedy vo všetkých ročníkoch.

Súčasťou pracovnej učebnice je aj rubrika Viem aj toto?, ktorá obsahuje úlohy určené na rozvoj vedomostí. Zväčša je v nej spracované učivo nad rámec predpísaného obsahu učiva. Rubrika je určená zvedavým, prípadne rýchlejšie pracujúcim žiakom. Učiteľ môže dané úlohy zadať žiakom na samostatnú prácu, na prácu v skupine, prípadne na domácu úlohu.

V závere každého tematického okruhu pracovnej učebnice sa nachádza strana určená na zopakovanie a utvrdenie učiva tematického okruhu. Súčasťou pracovnej učebnice je však aj komplexné, záverečné opakovanie celého učiva, pretože pracovná učebnica Prírodoveda pre štvrtákov uzatvára vyučovanie prvouky a prírodovedy na prvom stupni základnej školy. Nachádza sa v závere pracovnej učebnice. Súčasťou pracovnej učebnice sú aj rubriky Múdrosti detektívov a Detektívna encyklopédia. Predstavujú rôzne zaujímavosti a rozširujúce informácie z daných tém a oblastí, ktoré sú nad rámec predpísaného obsahu učiva. Tieto rubriky slúžia žiakom ako motivácia v ďalšom vzdelávaní a v získavaní ďalších vedomostí.

Autorská koncepcia bola premyslená tak, aby pracovné učebnice Prírodoveda pre tretiakov a Prírodoveda pre štvrtákov boli vzájomne prepojené nielen niektorými prvkami, ale aj jednotlivými úlohami, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a stavajú na vedomostiach, ktoré si žiaci postupne osvojujú.

Didaktický prostriedok je spracovaný tak, aby bol primeraný veku a aby spĺňal požiadavky a kritériá na učebné materiály.

K pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov sú vypracované metodické komentáre pre učiteľa, ktoré obsahujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s jednotlivými úlohami. Vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej učebnici, objasňujú didaktické postupy a ciele, obsahujú návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh, poskytujú námety na ďalšie aktivity na vyučovaní a obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Súčasťou komplexnej metodickej podpory pre učiteľa je aj metodická podpora aitec offline vhodná na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora. Je to produkt, nezávislý od internetového prepojenia, na ktorom sa nachádza pracovná učebnica v elektronickej podobe, učebné a metodické materiály priradené k súvisiacemu učivu, metodické komentáre, návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán, návrhy príprav na vyučovacie hodiny, priestor na vlastné metodické poznámky, bonusové metodické a didaktické materiály vo forme podporných multimediálnych prezentácií, demonštračných videí, tlačiteľných príloh, ktoré sú dostupné len v rámci aitec offline.

Podporné multimediálne prezentácie na aitec offline plne korešpondujú s učivom v uvedenej pracovnej učebnici. Obsahujú úlohy, ktoré priamo nadväzujú na jednotlivé témy v pracovnej učebnici, rôzne súvisiace úlohy, rozširujúce úlohy, doplnkové a zábavné úlohy... Prezentácie sprístupňujú učivo atraktívnejším spôsobom, uľahčujú a skracujú čas prípravy učiteľa na vyučovanie, ponúkajú rozširujúci a doplnkový materiál v dostatočnej miere najmä vo forme úloh a aktivít.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)

Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prírodoveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 8,91 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov

Prírodoveda pre štvrtákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prírodoveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 7,15 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.