Používateľské nástroje

VyhľadávaniePrírodoveda pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre tretiakov

Detail  

Prírodoveda pre tretiakov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 6,05 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,61 €

Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)

Detail  

Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 8,91 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 8,25 €

DOPREDAJ Metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov

Detail  

Metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prírodovede pre tretiakov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

e-učebnica Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)

Detail

e-učebnica Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov

Detail  

Prírodoveda pre štvrtákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 7,15 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,82 €

Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)

Detail  

Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 8,91 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 8,36 €

DOPREDAJ Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov

Detail  

Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

e-učebnica Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)

Detail

e-učebnica Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

DOPREDAJ Obrázkové karty k Prírodovede pre tretiakov

Detail

Obrázkové karty k Prírodovede pre tretiakov
: : produkt AITEC
DOPREDAJOVÁ CENA: 3,96 €

DOPREDAJ Obrázkové karty k Prírodovede pre štvrtákov

Detail

Obrázkové karty k Prírodovede pre štvrtákov
: : produkt AITEC
DOPREDAJOVÁ CENA: 3,96 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Prírodovedná séria pracovných učebníc Prírodoveda pre tretiakov a Prírodoveda pre štvrtákov pre 1. stupeň základných škôl koncepčne prepája učivo prírodovedy s učivom prvouky z prvého a druhého ročníka ZŠ.

Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu, tvorbe záverov.

Koncepcia pracovných učebníc poskytuje rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí, ktoré sú primerané veku, a podnecuje záujem žiakov o prírodovedné vzdelávanie. Učivo je spracované formou rôznych otázok a úloh: expozičných, fixačných i overovacích. Pracovná učebnica zahŕňa rôzne aktivizujúce, aplikačné či problémové úlohy, ako aj úlohy rozvíjajúce také kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami hľadanie, pátranie, skúmanie a objavovanie. Dôraz sa kladie najmä na aktívnu úlohu žiaka pri osvojovaní si nových poznatkov prostredníctvom zážitkov, na učení s porozumením, okamžitej spätnej väzbe a prepojení učiva s praktickým svetom žiaka.

Pracovné učebnice sú v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 zo septembra 2015. 

 

O AUTORKÁCH

Autorkami série sú učiteľky primárneho vzdelávania s dlhoročnými skúsenosťami Mgr. Rút Dobišová Adame a Mgr. Oľga Kováčiková. Obe pracujú aj s modelom integrovaného tematického vyučovania ako lektorky aj modelové učiteľky. Sú autorkami  učebníc, pracovných učebníc a metodických materiálov. Pri svojej práci vychádzajú z osvedčených postupov tradičného vyučovania v škole. Kladú dôraz na učenie s porozumením, pri ktorom si žiak konštruuje vlastné poznanie sveta. Preferujú zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.

 

O SÉRII

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov s VJM

Úvodným titulom prírodovednej série je pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov, na ktorý nadväzuje titul Prírodoveda pre štvrtákov. Pracovné učebnice dopĺňa široká škála metodických a didaktických materiálov a pomôcok: metodické komentáre, multimediálne prezentácie, návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán a návrhy príprav na vyučovacie hodiny, ktoré sú súčasťou metodickej podpory aitec offline. Materiály obsahujú kvalitné texty, v praxi overené a realizovateľné úlohy a aktivity, množstvo obrazového materiálu a námety na zaujímavé výskumné a bádateľské aktivity, pri ktorých sa používajú bežne dostupné materiály a pomôcky.

Autorská koncepcia pracovných učebníc Prírodoveda pre tretiakov a Prírodoveda pre štvrtákov je vzájomne prepojená nielen prvkami, ale aj úlohami, ktoré na seba nadväzujú a stavajú na vedomostiach, ktoré si žiaci postupne osvojujú. Jednotlivé úlohy stavajú a nadväzujú na poznatky osvojené v prvom a druhom ročníku. Úlohy postupne a plynulo stupňujú svoju náročnosť vzhľadom na dosiahnutú úroveň vedomostí, schopností a zručností žiakov v danom ročníku. 

 

ZAMERANIE PRACOVNÝCH UČEBNÍ

Učivo v pracovných učebniciach je podľa iŠVP zamerané na skúmanieobjavovanie vybraných prírodných javov, najmä na:

 • postupné systematizovanie poznatkov o prírode – rozvoj pozorovacích a kategorizačných spôsobilostí,
 • rozširovanie poznania – skúmania fungovania vybraných prírodných javov,
 • rozvoj spôsobilostí potrebných na objektívne skúmanie sveta,
 • vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov,
 • vyjadrovanie aktuálneho poznania, diskusiu, vysvetlenie pozorovaných skutočností,
 • skúmanie situácií a javov,
 • tvorbu nových poznatkov vlastnou bádateľskou činnosťou.

Ponúknuté didaktické aktivity pomáhajú rozvíjať u žiakov schopnosť pozorovať, zaznamenávať informácie, motivujú ich k experimentovaniu, formulovaniu predpokladov a záverov z pozorovaní výskumných a bádateľských aktivít.

ukážka z pracovnej učebnice Prírodoveda pre tretiakov

ZAUJÍMAVÉ PRVKY PRACOVNÝCH UČEBNÍC

 • Slovné zadania pre žiaka – úlohy sú zamerané na všetky typy inteligencií a ich náročnosť stúpa tak, ako si žiaci osvojujú vedomosti z rôznych oblastí.
 • Cieľové kompetencie – obsahový a výkonový štandard v súlade s iŠVP.
 • Palubný denník, Zápisník detektívov (základné učivo) – prináša nové informácie a poznatky, podporuje čítanie s porozumením, učí žiakov hodnotiť text.
 • Moje poznámky (zhrnutie učiva) – rubrika prepájajúca všetky ročníky, vedie žiaka k plynulej a samostatnej tvorbe poznámok.
 • Výskumné a bádateľské aktivity – rozvoj spôsobilosti vedeckej práce, inovatívne metódy vzdelávania.
 • Viem aj toto? – rozširujúce úlohy, ich cieľom je prehĺbiť preberané poznatky, prípade slúžia ako úlohy navyše.
 • Dlhodobé pozorovanie a sebahodnotenie
 • Opakovanie na konci tematických okruhov
 • Sprievodné postavičky

 

aitec offline k PRÍRODOVEDE 

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov je metodická podpora pre učiteľa nezávislá na internetovom pripojení. Priamo korešponduje s učivom v danom ročníku. V závislosti od jednotlivých ročníkov v nich nájdete:

 • pracovné učebnice v elektronickej podobe,
 • podporné multimediálne prezentácie s úlohami z pracovných učebníc,
 • doplňujúce a rozširujúce úlohy a hry,
 • metodické komentáre pre učiteľa,
 • návrhy príprav na vyučovacie hodiny
 • návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán,
 • demonštračné videá k niektorým výskumným a bádateľským aktivitám,
 • prílohy na vytlačenie
 • maľovanky.

 

METODICKÉ KOMENTÁRE

Metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov

Metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov podrobne vysvetľujú prácu s úlohami uvedenými v pracovnej učebnici. Poskytujú komplexné vysvetlenie autorskej koncepcie vyučovania prírodovedy v pracovnej učebnici. Okrem metodických komentárov ponúkajú aj námety na ďalšie aktivity na vyučovaní, doplnkové texty a návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

 

PREDCHÁDZAJÚCE TIUTLY

Učebnice prvouky 1, 2

Pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školyPrvouka pre druhákov koncepčne prepájajú učivo prvouky z prvého a druhého ročníka ZŠ s učivom prírodovedy v treťom a štvrtom ročníku.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Prírodoveda pre prvý stupeň základných škôl

Prevziať súbor

Metodická príručka k pracovnej učebnici Prírodoveda 1

Posledná aktualizácia: 11.4.2013
(pdf, 6240 KB)

Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Prirodoveda 1

Posledná aktualizácia: 11.4.2013
(pdf, 5510 KB)

Prevziať súbor

Metodická príručka k pracovnej učebnici Prírodoveda 2

Posledná aktualizácia: 11.4.2013
(pdf, 2791 KB)

Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Prirodoveda 2

Posledná aktualizácia: 11.4.2013
(pdf, 6556 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.