Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prírodoveda – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Metodická príručka


Metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


Metodické komentáre k Prírodovede pre tretiakov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 112 strán, dvojfarba

Bežná cena (s DPH): 9,46 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

Autorky

 • Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú nielen bohaté skúsenosti z tvorby osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie, ale sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni ZŠ.

Autorská kocepcia

 • Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodovede pre tretiakov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej učebnici.
 • Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov objasňujú didaktické postupy a ciele.
 • Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov.
 • Obsahujú návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh.
 • Poskytujú námety na ďalšie aktivity na vyučovanie.
 • Obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.
 • Metodické komentáre v elektronickej verzii nájdete v aitec offline k Prírodovede pre tretiakov.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Prírodoveda pre prvý stupeň základných škôl

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Prírodovede pre tretiakov

Posledná aktualizácia: 11.1.2023
Názov súboru: navrhy-priprav-k-prirodovede-pre-tretiakov_845_sk.pdf (858 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Prírodovede pre tretiakov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 24.8.2022
Názov súboru: tvvp-prirodoveda-pre-tretiakov_871_sk.xlsx (15 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Prírodovede pre tretiakov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 24.8.2022
Názov súboru: tvvp-prirodoveda-pre-tretiakov_838_sk.rtf (1730 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia z prírodovedy k semináru Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 22.5.2018
Názov súboru: prirodoveda-podla-isvp-maj-2018_836_sk.pdf (18091 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prírodoveda a Vlastiveda pre tretiakov – Koncepcia vyučovania podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 6.12.2017
Názov súboru: brozura-prirodoveda-vlastiveda-isvp-web-m_844_sk.pdf (16526 KB)
Typ: Infoleták

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je dielo, ktoré presnejšie vymedzuje a konkretizuje požiadavky sformulované v inovovanom ŠVP – ISCED 1 pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda platnom od septembra 2015.

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov vychádza z učebného predmetu prírodoveda, zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda a rešpektuje súčasné poznatky didaktiky primárneho vzdelávania z prírodovednej oblasti. Stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré si žiak osvojil v prvom a druhom ročníku. Prepája učivo prírodovedy s učivom provuky z prvého a druhého ročníka ZŠ.

Didaktické spracovanie učiva v tejto pracovnej učebnici plne pokrýva obsahový a výkonový štandard definovaný v iŠVP. Obsahuje vzdelávaciu oblasť Človek a príroda – Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Živočíchy, Rastliny a huby. Jednotlivé témy sú rozpracované do 4 tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené. Farebnosť jednotlivých tematických okruhov pomáha žiakom pri jednoduchšej orientácii v pracovnej učebnici. Názvy jednotlivých tematických okruhov sú prispôsobené motivačnej téme Objavovanie a skúmanie:

 1. Objavujeme neživú prírodu a skúmame prírodné javy;
 2. Objavujeme ľudské telo;
 3. Objavujeme živočíchy;
 4. Objavujeme rastliny a huby.

Pri oboznamovaní sa s jednotlivými témami v pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov  sprevádzajú žiakov postavičky, ktorými sú námorníci. Téma dobrodružnej plavby, ktorá je úzko prepojená s vodou, nie je náhodná. Vybrali sme ju preto, lebo voda je spoločným menovateľom celej pracovnej učebnice. Preto je aj učivo o vode súčasťou prvého tematického okruhu. Vodu skúmame pri rôznych výskumných aktivitách a zároveň zisťujeme, v ktorých skupenstvách sa bežne vyskytuje. Voda je základom pre život na zemi. Vodu potrebujú rastliny a huby, ľudia aj ďalšie živočíchy. Voda je dôležitou súčasťou ľudského tela.

Koncepcia pracovnej učebnice Prírodoveda pre tretiakov bola premyslená a zvolená veľmi starostlivo, aby poskytovala rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí, ktoré sú primerané veku, a podnecovala záujem žiakov o prírodovedné vzdelávanie aj v rámci neformálneho vzdelávania. Autorky zaujímavou a pútavou formou prostredníctvom didakticky premysleného systému úloh nabádajú a vedú žiakov k cielenému pozorovaniu, k vyjadrovaniu svojich predstáv a k porovnávaniu vecí a javov. Učivo je spracované formou rôznych otázok a úloh: expozičných, fixačných i overovacích. Sú koncipované tak, aby zahŕňali rôzne aktivizujúce, aplikačné či problémové úlohy, ako aj úlohy rozvíjajúce také kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami hľadanie, pátranie, skúmanie a objavovanie. Pri tvorbe koncepcie pracovnej učebnice autori vychádzali z osvedčených postupov tradičného vyučovania v škole. Učivo žiakom sprístupňujú formou kvalitných didaktických úloh a je spracované na základe osvedčených postupov tradičného vyučovania v škole. Jednotlivé úlohy sú poprepájané rôznymi prvkami tak, aby na seba nadväzovali a stavali na poznatkoch osvojených v prvom a druhom ročníku. Úlohy sa postupne a plynulo stupňujú svojou náročnosťou vzhľadom na dosiahnutú úroveň vedomostí, schopností a zručností žiakov v danom ročníku. Textové a netextové časti jednotlivých úloh sú spracované tak, aby sa prostredníctvom nich rozvíjalo u žiakov učenie s porozumením. Bádateľské a výskumné úlohy sú zamerané najmä na aktívne zapájanie sa žiakov do vyučovacieho procesu. Žiaci sú prostredníctvom týchto úloh priamo vtiahnutí do situácií a vedení k manipulácii s materiálmi, k samostatnému objavovaniu, bádaniu a skúmaniu, čím sa učia prostredníctvom vlastného zážitku.

Na poskytnutie dôležitých informácií týkajúcich sa jednotlivých tém je vyčlenená rubrika Palubný denník. Táto rubrika je od ostatných úloh graficky odčlenená.

Forma pracovnej učebnice Prírodoveda pre tretiakov – kombinácia učebnice a pracovného zošita – bola zvolená vzhľadom na zefektívnenie práce, na jednoduchšiu manipuláciu a orientáciu v učebnici. Pracovná učebnica priamo obsahuje úlohy na upevňovanie, utvrdzovanie a opakovanie učiva, ako aj rôzne doplňujúce, rozširujúce a zábavné úlohy. Zároveň poskytuje priestor na dlhodobé pozorovanie a sebahodnotenie žiaka, ktoré je aj spätnou väzbou pre učiteľa.

Pracovná učebnica obsahuje aj predpripravené tabuľky a priestor na zapisovanie pozorovaní a vyhodnotení výskumných a bádateľských aktivít, ktoré sme spomínali v predchádzajúcom texte.

Rubrika Moje poznámky je zameraná na zhrnutie učiva a spravidla sa nachádza na konci každej témy. Nahrádza písanie poznámok do klasického poznámkového zošita. Obsahuje nedokončené vety, slová, informácie, heslá, ktoré sú vybraté tak, aby chýbajúce informácie žiaci našli v Palubnom denníku, prípadne v danej téme. Žiakov tak vedieme k tomu, aby sa znovu vrátili k základnému textu a pracovali s ním. Nie je zámerom, aby žiaci text prepísali, preto je väčšina formulácií viet v Mojich poznámkach iná ako v Palubnom denníku. Žiaci sa vďaka tomu zamýšľajú nad prebratými pojmami a učia sa čítať s porozumením. Zároveň začínajú precízne pracovať s textom, teda rozvíjajú si aj informačnú gramotnosť. Ak vyučujúci chce, môže túto rubriku vynechať a žiaci si môžu tvoriť poznámky samostatne. Ide však o koncepčne premyslený a osvedčený spôsob výučby, ktorý súvisí s rozvojom spôsobilosti vyberať podstatné informácie a reformulovať ich vlastným pojmovým aparátom. Túto koncepciu používame od prvého ročníka, vo vyšších ročníkoch sa predpisovanie poznámok postupne skracuje, až dôjdeme k prázdnemu poznámkovému bloku, do ktorého si žiaci budú poznámky tvoriť samostatne. Takto cielene vedieme žiakov k učeniu s porozumením a k samostatnej tvorbe poznámok. Táto rubrika je od ostatných úloh graficky odčlenená. Autori ju zvolili ako prvok prepojenia prvouky a prírodovedy vo všetkých ročníkoch.

Súčasťou pracovnej učebnice je aj rubrika Viem aj toto?, ktorá obsahuje úlohy určené na rozvoj vedomostí. Zväčša je v nej spracované učivo nad rámec predpísaného obsahu učiva. Rubrika je určená zvedavým, prípadne rýchlejšie pracujúcim žiakom. Učiteľ môže dané úlohy zadať žiakom na samostatnú prácu, na prácu v skupine, prípadne na domácu úlohu.

V závere pracovnej učebnice sa nachádzajú štyri strany určené na zopakovanie a utvrdenie učiva každého tematického okruhu.

Autorská koncepcia bola premyslená tak, aby pracovné učebnice Prírodoveda pre tretiakov a Prírodoveda pre štvrtákov boli vzájomne prepojené nielen niektorými prvkami, ale aj jednotlivými úlohami, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a stavajú na vedomostiach, ktoré si žiaci postupne osvojujú.

Didaktický prostriedok je spracovaný tak, aby bol primeraný veku a aby spĺňal požiadavky a kritériá na učebné materiály.

K pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov sú vypracované metodické komentáre pre učiteľa, ktoré obsahujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s jednotlivými úlohami. Vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej učebnici, objasňujú didaktické postupy a ciele, obsahujú návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh, poskytujú námety na ďalšie aktivity na vyučovaní a obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Súčasťou komplexnej metodickej podpory pre učiteľa je aj metodická podpora aitec offline vhodná na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora. Je to produkt, nezávislý od internetového prepojenia, na ktorom sa nachádza pracovná učebnica v elektronickej podobe, učebné a metodické materiály priradené k súvisiacemu učivu, metodické komentáre, návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán, návrhy príprav na vyučovacie hodiny, priestor na vlastné metodické poznámky, bonusové metodické a didaktické materiály vo forme podporných multimediálnych prezentácií, demonštračných videí, tlačiteľných príloh, ktoré sú dostupné len v rámci aitec offline.

Podporné multimediálne prezentácie na aitec offline plne korešpondujú s učivom v uvedenej pracovnej učebnici. Obsahujú úlohy, ktoré priamo nadväzujú na jednotlivé témy v pracovnej učebnici, rôzne súvisiace úlohy, rozširujúce úlohy, doplnkové a zábavné úlohy... Prezentácie sprístupňujú učivo atraktívnejším spôsobom, uľahčujú a skracujú čas prípravy učiteľa na vyučovanie, ponúkajú rozširujúci a doplnkový materiál v dostatočnej miere najmä vo forme úloh a aktivít.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Obrázkové karty k Prírodovede pre tretiakov

Obrázkové karty k Prírodovede pre tretiakov
: : produkt AITEC
Bežná cena: 12,00 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)

Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prírodoveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 7,92 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR aitec offline k Prírodovede pre tretiakov

aitec offline k Prírodovede pre tretiakov
: : produkt AITEC
Prírodoveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 21,60 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Prírodoveda pre tretiakov

Prírodoveda pre tretiakov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prírodoveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 5,28 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.