Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Metodické príručky pre učiteľa Dopredaj     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Metodická príručka


Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Metodické komentáre pre učiteľa

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


DOPREDAJ Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 96 strán, dvojfarba

DOPREDAJOVÁ CENA (s DPH): 0,55 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Autorky

  • Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú nielen bohaté skúsenosti z tvorby osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie, ale sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni ZŠ.

Autorská koncepcia

  • Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v učebnici pracovného typu.
  • Objasňujú didaktické postupy a ciele.
  • Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v učebnici pracovného typu Prvouka pre 1. ročník základnej školy.
  • Obsahujú návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh.
  • Poskytujú námety na ďalšie aktivity na vyučovaní.
  • Obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Prvouka pre prvý stupeň základných škôl

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh príprav k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Posledná aktualizácia: 11.1.2023
Názov súboru: navrh-priprav-prvouka-pre-1-rocnik_656_sk.pdf (1477 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Prvouka pre 1. ročník základnej školy, formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-prvouka-pre-1-r-zs_856_sk.pdf (247 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Prvouka pre 1. ročník základnej školy, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-prvouka-pre-1-r-zs_795_sk.xlsx (13 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Prvouka pre 1. ročník základnej školy, formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-prvouka-pre-1-r-zs_643_sk.rtf (506 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie prvouky podĺa iŠVP

Posledná aktualizácia: 13.3.2017
Názov súboru: prezentacia_prvouka-pre-1-stupen-zs_-3_2017-male_1sk_664_sk.pdf (11164 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Predloha na pečiatky – prvouka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-prvouka-28x28_761_sk.pdf (86 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Učebnica pracovného typu Prvouka pre 1. ročník základnej školy je úvodným dielom série učebných predmetov prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre 2. ročník základnej školy, ktorá je vypracovaná v súlade s inovovaným ŠVP, ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda.

Učebnica pracovného typu obsahuje základné učivo, ktoré je podľa najnovšieho ŠVP rozdelené na dve vzdelávacie oblasti: vzdelávaciu oblasť Človek a príroda a vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť, v ktorej žije. Prvá oblasť sa venuje prírodovedným témam, ktorými sú: Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov. Druhá oblasť sa venuje vlastivednej téme, ktorú predstavuje Človek a spoločnosť. Tieto témy sú spracované do tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené. Učivo, ktoré učebnica pracovného typu obsahuje je spracované formou úloh konvergentného a divergentného typu. Sú to rôzne, doplňujúce a rozširujúce úlohy, úlohy na opakovanie a upevňovanie učiva, zábavné úlohy.

Učivo je usporiadané do piatich tematických okruhov a je zoradené v logických krokoch: Moje kráľovstvo, Kráľovstvo života, Kráľovstvo sveta, Kráľovstvo živočíchov a Kráľovstvo rastlín.

Celou učebnicou pracovného typu žiakov sprevádzajú štyri sprievodné postavičky kráľovskej rodiny: kráľovná Živona, kráľ Svet, princ Daniel a princezná Jasmínka. Predstavujú im učivo prvouky prostredníctvom jednotlivých kráľovstiev. Rozprávka je deťom tohto veku blízka a ľahšie im pomáha vytvárať si o prírode a spoločnosti vlastné predstavy. Tieto sprievodné postavičky plnia najmä motivačnú úlohu.

Prvý tematický okruh učebnice pracovného typu Prvouka pre 1. ročník základnej školy obsahuje vlastivednú tému. Má názov Moje kráľovstvo. Tento názov je odvodený od prvého vstupu žiaka do školy a od toho, s čím všetkým sa stretáva. Predstavuje to jeho osobné kráľovstvo. Oboznamuje so školou, svojou triedou, s osobami, ktoré v škole pracujú, s vyučovacími predmetmi, s ktorými sa v škole po prvýkrát stretáva. Učí sa orientovať nielen v samotnej škole, ale aj v jej okolí. Oboznamuje sa s tým, akú funkciu plnia jednotliví členovia rodiny a ako prejavujeme úctu rodičom a starším ľuďom.

Druhý tematický okruh je venovaný človeku. Názov tohto tematického okruhu je Kráľovstvo života. Je odvodený od tém, ktoré predstavujú život človeka. Žiak sa v ňom učí spoznávať a objavovať okolitý svet prostredníctvom zmyslov a zmyslových orgánov. Učí sa starostlivosti o svoje telo a zdravému životnému štýlu.

Tretí tematický okruh pod názvom Kráľovstvo sveta je odvodený od tém, ktoré predstavujú svet a jeho nasledovné súčasti: živú a neživú prírodu, vodné zdroje, striedanie dňa a noci, plynutie času, Slnko ako hlavný zdroj svetla na Zemi. Žiak sa v ňom učí tomu, že čas neustále plynie a je možné ho merať. Zisťuje, že inak ľudia trávia čas vo dne a inak v noci, ktoré dni má týždeň, oboznamujú sa s neživou prírodou a skúmajú prírodné javy, ako napríklad svetlo, tiene, vodu… Posledné dva tematické okruhy sú venované živočíchom a rastlinám.
Tematický okruh Kráľovstvo živočíchov je odvodený od tém, ktoré sa týkajú živočíchov, prostredí, v ktorých žijú, prispôsobeniu ich tela danému prostrediu a ich pohybu.  Žiaci sa oboznamujú so základnými informáciami o tom, v akom prostredí živočíchy žijú, čím sa živia a ako sa pohybujú.

V poslednom tematickom okruhu Kráľovstvo rastlín sa žiak učí o rastlinách, najmä ich základné časti a ich funkciu.

Učebnica pracovného typu stavia na prekonceptoch, preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že sami aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote. V niektorých bádateľských úlohách sú využité rôzne inovatívne metódy vzdelávania, ktoré sa využívajú pri modifikácii žiackych predstáv. Sú založené na konštruktivistickom prístupe k prírodovednému vzdelávaniu a zároveň slúžia učiteľovi aj na diagnostiku žiakov.
Autorky vychádzajú z osvedčených postupov tradičného vyučovania v škole. Učivo žiakom sprístupňujú formou kvalitných didaktických úloh. Kladú dôraz najmä na učenie s porozumením, pri ktorom si žiak konštruuje vlastné poznanie sveta.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

DOPREDAJ Obrázkové karty k Prvouke pre 1. ročník ZŠ

Obrázkové karty k Prvouke pre 1. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
DOPREDAJOVÁ CENA: 3,96 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)

Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prvouka pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 5,50 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,06 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Prvouka pre 1. ročník základnej školy
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prvouka pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,40 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
3,96 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.