Používateľské nástroje

VyhľadávaniePrvouka pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Detail  

Prvouka pre 1. ročník základnej školy
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 4,40 €

Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)

Detail  

Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 5,50 €

DOPREDAJ Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Detail  

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník ZŠ – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

e-učebnica Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)

Detail

e-učebnica Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre druhákov

Detail  

Prvouka pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 5,06 €

Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (Környezetismeret a másodikosok részéré)

Detail  

Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (Környezetismeret a másodikosok részéré)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 6,27 €

DOPREDAJ Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov

Detail  

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Prvouke pre druhákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Prvouke pre druhákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

e-učebnica Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a másodikosok részéré)

Detail

e-učebnica Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (e-Tankönyv Környezetismeret a másodikosok részéré)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €

DOPREDAJ Obrázkové karty k Prvouke pre 1. ročník ZŠ

Detail

Obrázkové karty k Prvouke pre 1. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
DOPREDAJOVÁ CENA: 3,96 €

DOPREDAJ Obrázkové karty k Prvouke pre druhákov

Detail

Obrázkové karty k Prvouke pre druhákov
: : produkt AITEC
DOPREDAJOVÁ CENA: 3,96 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Séria pracovných učebníc pre predmet prvouka reaguje na najnovšie zmeny vo vzdelávaní podľa inovovaného ŠVP – ISCED 1 pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda platnom od septembra 2015.

Obsah titulov Prvouka pre 1. ročník základnej školyPrvouka pre druhákov kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu. Učivo, ktoré pracovné učebnice obsahujú plne pokrýva požiadavky stanovené iŠVP. Sú základom pre predmety – prírodoveda a vlastiveda.

Koncepcia pracovných učebníc stavia na prekonceptoch dieťaťa, na zvedavosti žiakov a na ich prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet, preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Vytvára možnosti pre aktívne zapájanie sa žiakov do procesu vyučovania. Zameriava sa najmä na rozvoj tých kognitívnych činností žiakov, ktoré sú úzko späté s hľadaním, pátraním, skúmaním a objavovaním. Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote. Žiaci sa učia prvouku preto, lebo im pomáha chápať svet.

O AUTORKÁCH

Autorkami série sú učiteľky primárneho vzdelávania s dlhoročnými skúsenosťami Mgr. Rút Dobišová Adame a Mgr. Oľga Kováčiková. Obe pracujú aj s modelom integrovaného tematického vyučovania ako lektorky aj modelové učiteľky. Sú autorkami  učebníc, pracovných učebníc a metodických materiálov. Pri svojej práci vychádzajú z osvedčených postupov tradičného vyučovania v škole. Kladú dôraz na učenie s porozumením, pri ktorom si žiak konštruuje vlastné poznanie sveta. Preferujú zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.

O SÉRII

Pracovná učebnica Prvouka pre 1. ročník ZŠ

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sériu pre predmet prvouka tvoria pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školyPrvouka pre druhákov. K obom pracovným učebniciam sú dostupné podporné metodické materiály: metodické komentáre, aitec offline, návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán a návrhy príprav na vyučovacie hodiny. Všetky materiály obsahujú kvalitné texty, v praxi overené a realizovateľné úlohy a aktivity, množstvo obrazového materiálu a námety na zaujímavé výskumné a bádateľské aktivity, pri ktorých sa používajú bežne dostupné materiály a pomôcky.

Autorská koncepcia bola premyslená tak, aby pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školyPrvouka pre druhákov boli vzájomne prepojené nielen niektorými prvkami, ale aj jednotlivými úlohami, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a stavajú na vedomostiach, ktoré si žiaci postupne osvojujú. Jednotlivé úlohy sú poprepájané rôznymi prvkami tak, aby poskytovali rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí na veku primeranej úrovni. Učivo je spracované formou rôznych otázok a úloh: expozičných, fixačných i overovacích. Sú koncipované tak, aby zahŕňali rôzne aktivizujúce, aplikačné, problémové úlohy. Úlohy sa postupne a plynulo stupňujú svojou náročnosťou, vzhľadom na dosiahnutú úroveň vedomostí, schopností a zručností žiakov v danom ročníku. Textové a netextové časti jednotlivých úloh sú prepojené tak, aby sa prostredníctvom nich u žiakov rozvíjalo učenie sa s porozumením. Bádateľské a výskumné úlohy sú zamerané najmä na aktívne zapájanie sa žiakov do vyučovacieho procesu.

ZAMERANIE PRACOVNÝCH UČEBNÍC

Učivo v pracovných učebniciach podľa iŠVP rozvíja vedomosti žiakov v oblasti spoznávania spoločenského a prírodného prostredia a javov s nimi súvisiacich a učí žiakov, aby boli schopní samostatne sa orientovať v nadobudnutých informáciách a objektívne ich spracovať na úrovni primeranej ich veku.

Ponúknuté didaktické aktivity pomáhajú rozvíjať u žiakov schopnosť pozorovať, zaznamenávať informácie, motivujú ich k experimentovaniu, formulovaniu predpokladov a záverov z pozorovaní výskumných a bádateľských aktivít.

ZAUJÍMAVÉ PRVKY PRACOVNÝCH UČEBNÍC:

 • zadania pre žiaka prostredníctvom využitia piktogramov a kombinácie piktogramov so slovným zadaním pre žiaka – úlohy sú zamerané na všetky typy inteligencie a ich náročnosť stúpa tak, ako si žiaci osvojujú vedomosti z rôznych oblastí,
 • metodické informácie pre učiteľa v prvom ročníku – krátky metodický popis práce s jednotlivými úlohami,
 • cieľové kompetencie – obsahový a výkonový štandard v súlade s iŠVP,
 • Zápisník cestovateľov v druhom ročníku (základné učivo) – prináša nové informácie a poznatky,  podporuje čítanie s porozumením, učí žiakov hodnotiť text,
 • Moje poznámky (zhrnutie učiva) – rubrika prepájajúca všetky ročníky, vedie žiaka k plynulej a samostatnej tvorbu poznámok,
 • výskumné a bádateľské aktivity – rozvoj spôsobilosti vedeckej práce, inovatívne metódy vzdelávania,
 • opakovanie na konci tematických okruhov,
 • motivačné sprievodné postavičky.

aitec offline

Multimediálny disk Prvouka pre 1. ročník ZŠ Multimediálny disk Prvouka pre duhákov

 


 

 

 

 

 

aitec offline k Prvouke pre 1. ročník základnej školyaitec offline k Prvouke pre druhákov sú pre učiteľa významnou podporou na vyučovaní. Obsah týchto diskov priamo korešponduje s učivom v danom ročníku. Prinášajú komplexnú podporu na vyučovanie, zatraktívňujú hodiny a zefektívnňujú prípravu učiteľa na vyučovanie. Ich súčasťou sú bonusové metodické a didaktické materiály priradené k súvisiacemu učivu:

 • iHRiSKO – interaktívne hry dostupné aj zo samostatnej obrazovky,
 • multimediálne prezentácie,
 • prezentácie s výskumnými aktivitami,
 • samostatné videá pokusov,
 • obrazové prílohy určené na kopírovanie,
 • strany na overenie vedomostí po tematických celkoch,
 • motivačné hádanky ku konkrétnym stranám učebnice pracovného typu.

Nástroj VYREZÁTOR prináša možnosti otvoriť si cvičenie vo väčšom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli.

METODICKÉ KOMENTÁRE

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy
Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov

Metodické komentáre komplexne vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky. Podrobne vysvetľujú prácu s úlohami uvedenými v pracovných učebniciach. Objasňujú didaktické postupy a ciele. Okrem podrobne spracovaných metodických komentárov k jednotlivým úlohám obsahujú aj návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh. Poskytujú aj námety na ďalšie aktivity na vyučovaní, doplnkové texty, pojmové mapy na opakovanie a návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Prvouka pre prvý stupeň ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Edukačné maľovanky

Posledná aktualizácia: 22.5.2020
(pdf, 4659 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Edukačné maľovanky – čierno-biele

Posledná aktualizácia: 3.6.2020
(pdf, 3289 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Námet na triedny prieskum

Posledná aktualizácia: 10.10.2019
(pdf, 456 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Námet na rolové hry s maňuškami

Posledná aktualizácia: 10.10.2019
(pdf, 1268 KB)

Prevziať súbor

Predloha na pečiatky – prvouka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 86 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.