Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prvouka – učebnice Metodické príručky pre učiteľa Dopredaj     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Metodická príručka


Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


DOPREDAJ Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 128 strán, dvojfarba

DOPREDAJOVÁ CENA (s DPH): 0,55 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Autorky

 • Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú nielen bohaté skúsenosti z tvorby osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie, ale sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni ZŠ.

Autorská koncepcia

 • Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici.
 • Vysvetľujú didaktické postupy a ciele pracovnej učebnice Prvouka pre druhákov.
 • Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov.
 • Súčasťou Metodických komentárov k Prvouke pre druhákov sú aj návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh.
 • Poskytujú rôzne námety na ďalšie aktivity na vyučovaní.
 • Na stránkach metodických komentárov sa nachádzajú aj návrhy na prácu s jednotlivými úlohami pri vytváraní žiackeho portfólia.
 • Obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Prvouka pre prvý stupeň základných škôl

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Prvouke pre druhákov

Posledná aktualizácia: 11.1.2023
Názov súboru: prvouka-pre-druhakov-navrh-priprav_735_sk.pdf (1865 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-prvouka-pre-druhakov_958_sk.pdf (227 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-prvouka-pre-druhakov_800_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnej učebnici Prvouka pre druhákov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-prvouka-pre-druhakov_105_sk.rtf (539 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Predloha na pečiatky – prvouka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-prvouka-28x28_761_sk.pdf (86 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Didaktická hra nebo peklo k Prvouke pre druhákov

Posledná aktualizácia: 16.9.2016
Názov súboru: nebo-peklo-prvouka_739_sk.pdf (1433 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Pracovná učebnica PRVOUKA PRE DRUHÁKOV je dielo, ktoré presnejšie vymedzuje a konkretizuje požiadavky sformulované v inovovanom ŠVP – ISCED 1 pre oblasť Príroda a spoločnosť platného od septembra 2015.

Pracovná učebnica PRVOUKA PRE DRUHÁKOV vychádza z učebných predmetov prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania a rešpektuje súčasné poznatky didaktiky elementárneho vyučovania z prírodovednej a spoločenskovednej oblasti.

Didaktické spracovanie učiva v tejto pracovnej učebnici plne pokrýva obsahový a výkonový štandard definovaný iŠVP. Je rozdelené na dve vzdelávacie oblasti: Človek a príroda – Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov a Človek a spoločnosť. Stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré si žiak osvojil v prvom ročníku. Jednotlivé témy sú rozpracované do 6 tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené. Farebnosť jednotlivých tematických okruhov napomáha žiakom pri jednoduchšej orientácii v pracovnej učebnici. Názvy jednotlivých tematických okruhov sú prispôsobené motivačnej téme v danom ročníku a tou je Cestovanie a spoznávanie:

 • Spoznávame cestovanie (Človek a spoločnosť);
 • Spoznávame človeka (Človek a príroda – Človek);
 • Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy (Človek a príroda – Neživá príroda a skúmanie prírodných javov);
 • Spoznávame rastliny (Človek a príroda – Rastliny);
 • Spoznávame živočíchy (Človek a príroda – Živočíchy);
 • Sviatky (Človek a spoločnosť).

Postupným oboznamovaním sa s jednotlivými témami v pracovnej učebnici PRVOUKA PRE DRUHÁKOV sprevádzajú žiakov dve sprievodné postavičky. Sú to deti, chlapec a dievča, ktoré spoznávajú svet spolu s nimi a ďalej im pomáhajú pri získavaní nových informácií a vedomostí.

Koncepcia pri tvorbe pracovnej učebnice PRVOUKA PRE DRUHÁKOV bola premyslená a zvolená veľmi starostlivo, aby poskytovala rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí na veku primeranej úrovni. Učivo je spracované formou rôznych otázok a úloh: expozičných, fixačných i overovacích. Sú koncipované tak, aby zahŕňali rôzne aktivizujúce, aplikačné, problémové úlohy a úlohy rozvíjajúce také kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú detské hľadanie, pátranie, skúmanie a objavovanie. Jednotlivé úlohy sú vzájomne poprepájané rôznymi prvkami tak, aby na seba vzájomne nadväzovali a stavali na poznatkoch získaných v prvom ročníku. Úlohy sa postupne a plynulo stupňujú svojou náročnosťou, vzhľadom na dosiahnutú úroveň vedomostí, schopností a zručností žiakov v danom ročníku. Textové a netextové časti jednotlivých úloh sú prepojené tak, aby sa prostredníctvom nich u žiakov rozvíjalo učenie sa s porozumením. Bádateľské a výskumné úlohy sú zamerané najmä na aktívne zapájanie sa žiakov do vyučovacieho procesu. Žiaci sú prostredníctvom týchto úloh priamo vtiahnutí do konfliktov a vedení k manipulácii s materiálmi, k vlastnému objavovaniu, bádaniu a skúmaniu, čím sa učia prostredníctvom vlastného zážitku. Pracovná učebnica obsahuje aj úlohy na upevňovanie, utvrdzovanie učiva a na opakovanie, rôzne doplňujúce, rozširujúce a zábavné úlohy. Zároveň poskytuje aj priestor na sebahodnotenie žiaka a spätnú väzbu pre učiteľa. Na poskytnutie dôležitých informácií týkajúcich sa jednotlivých tém je vyčlenená rubrika Zápisník cestovateľov. Táto rubrika je od ostatných úloh graficky odčlenená.

Pracovná učebnica je prepojená na multimediálny obsah.

Grafický je pracovná učebnica spracovaná na veku primeranej úrovni.

Učebný materiál je spracovaný tak, aby spĺňal požiadavky a kritériá na učebné materiály.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

DOPREDAJ Obrázkové karty k Prvouke pre druhákov

Obrázkové karty k Prvouke pre druhákov
: : produkt AITEC
DOPREDAJOVÁ CENA: 3,96 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (Környezetismeret a másodikosok részéré)

Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (Környezetismeret a másodikosok részéré)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prvouka pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 6,27 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,50 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre druhákov

Prvouka pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Prvouka pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 5,06 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,73 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.