Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prvouka – Prírodoveda Prírodoveda – učebnice     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Prírodoveda pre štvrtákov LITE

Pracovná učebnica pre 4. ročník

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


NOVINKA Prírodoveda pre štvrtákov LITE

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul

Titul v príprave

Termín dodania August 2023

Tvorivý a objaviteľský spôsob výučby s koncepciou učebníc LITE

 • Pracovná učebnica Prírodoveda pre štvrtákov LITE je spracovaná podľa iŠVP

 • Podnecuje aplikáciu metód aktívneho učenia sa a používanie rôznorodých stratégií vyučovania.

 • Je postavená na zážitkovom učení, podporuje u žiakov záujem o vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.

 • Obsah pracovnej učebnice Prírodoveda pre štvrtákov LITE je prispôsobený potrebám učiteľov z praxe. Pracovná učebnica má nižší počet strán, úloh, zjednodušené a graficky upravené texty tak, aby sa žiak sústredil na základný obsah a ďalšie kompetencie získaval priamym pozorovaním, bádaním.

 • Titul má bohatú digitálnu podporu aitec offline s pestrým obsahom, kde učitelia nájdu mnoho námetov, prezentácií, interaktívnych hier, metodické komentáre a rôzne tlačiteľné prílohy na precvičenie a overenie učiva.

Autorky

 • Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú bohaté skúsenosti s tvorbou osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie. Pripravili titul, ktorý je postavený na inovatívnych a zároveň prakticky osvedčených metódach.

Didaktická koncepcia

 • Pracovná učebnica Prírodoveda pre štvrtákov LITE koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre prvákov LITE, Prvouka pre druhákov LITEPrírodoveda pre tretiakov LITE.
 • Je koncipovaná tak, aby poskytovala rôznorodé aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí žiakov na úrovni primeranej veku.
 • Pracovná učebnica pozostáva z troch tematických okruhov. Jednotlivé tematické okruhy sú farebne odlíšené.
 • Strany majú jednotnú štruktúru. Pri každom učive sú uvedené cieľové kompetencie, ktoré vychádzajú z platného iŠVP. Poukazujú na to, čo je potrebné pri danej téme zvládnuť. Tento prvok slúži ako pomôcka pre učiteľa.
 • Sprievodnými postavičkami pracovnej učebnice sú dvaja detektívi. Žiaci spolu s nimi objavujú a spoznávajú nové veci prostredníctvom detektívneho pátrania. Ilustrácie majú nielen motivačnú úlohu, ale prinášajú žiakom zaujímavé informácie, navodzujú námet na diskusiu a zároveň prepájajú učivo s jazykovou zložkou.
 • Zápisník detektívov spĺňa viaceré funkcie – prináša žiakom nové informácie a poznatky, podporuje čítanie s porozumením, učí žiakov hodnotiť text a uvažovať o ňom. Dôležité informácie sú v ňom spracované jasne, zrozumiteľne a vekuprimerane. Je graficky odlíšený od ostatných prvkov pracovnej učebnice.
 • Jednotlivé úlohy podporujú u žiakov čítanie s porozumením, zvedavosť záujem o skúmanie, pozorovanie objavovanie okolitého sveta, podnecujú ich k diskusii a k práci s informáciami z rôznych zdrojov. Zároveň si prostredníctvom úloh žiaci upevňujú kľúčové vedomosti a zručnosti.
 • Bádateľské aktivity sú postavené najmä na aktívnej úlohe žiaka pri osvojovaní si nových poznatkov prostredníctvom zážitkov, na učení s porozumením, okamžitej spätnej väzbe a prepojení učiva s praktickým svetom žiaka.
 • Na záver každej témy je zaradený prvok Moje poznámky. V pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov LITE poznámkový blok autorky nahradili pojmovými mapami. Žiaci do nich dopĺňajú chýbajúce informácie na základe získaných informácií z prebratého učiva a pomocou pojmovej mapy môžu o danej téme rozprávať.
 • Priestor na sebahodnotenie má žiak po každom učive na spodnej časti strany.
 • Po každom tematickom okruhu, prípadne jeho časti, je zaradená strana nazvaná ako Správa pre detektívnu kanceláriu. Táto strana slúži na zopakovanie získaných vedomostí učiva daného tematického okruhu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Termín dodania

August 2023

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.