Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: NOVINKY LITE Prvouka – Prírodoveda Prírodoveda – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Prírodoveda pre tretiakov LITE

Pracovná učebnica pre 3. ročník

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre tretiakov LITE

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 56 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 6,05 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

Tvorivý a objaviteľský spôsob výučby s koncepciou učebníc LITE


Pri objednaní pracovnej učebnice pre celú triedu môže učiteľ zakúpiť aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE – NA STIAHNUTIE za zvýhodnenú cenu 15,96 EUR s DPH.


 

 • Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov LITE je spracovaná podľa iŠVP a spĺňa požiadavky na hodnotenie kvality edukačných publikácií.

 • Podnecuje aplikáciu metód aktívneho učenia sa a používanie rôznorodých stratégií vyučovania. Je postavená na zážitkovom učení, podporuje u žiakov záujem o vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.

 • Obsah pracovnej učebnice Prírodoveda pre tretiakov LITE je prispôsobený potrebám učiteľov z praxe. Pracovná učebnica má nižší počet strán, úloh, zjednodušené a graficky upravené texty tak, aby sa žiak sústredil na základný obsah a ďalšie kompetencie získaval priamym pozorovaním, bádaním.

 • Poskytuje učiteľovi priestor zostaviť si vyučovaciu hodinu podľa vlastných preferencií, učebných štýlov svojich žiakov a ich individuálnych potrieb.

 • Titul má bohatú digitálnu podporu aitec offline s pestrým obsahom, kde učitelia nájdu mnoho námetov, prezentácií, interaktívnych hier, metodické komentáre a rôzne tlačiteľné prílohy na precvičenie a overenie učiva.

Autorky

 • Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú bohaté skúsenosti s tvorbou osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie. Pripravili titul, ktorý je postavený na inovatívnych a zároveň prakticky osvedčených metódach.

Didaktická koncepcia

 • Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov LITE koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre prvákov LITE a Prvouka pre druhákov LITE.
 • Je koncipovaná tak, aby poskytovala rôznorodé aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí žiakov na úrovni primeranej veku.
 • Pracovná učebnica pozostáva zo štyroch tematických okruhov. Jednotlivé tematické okruhy sú farebne odlíšené.
 • Strany majú jednotnú štruktúru. Pri každom učive sú uvedené cieľové kompetencie, ktoré vychádzajú z platného iŠVP. Poukazujú na to, čo je potrebné pri danej téme zvládnuť. Tento prvok slúži ako pomôcka pre učiteľa.
 • Sprievodnými postavičkami pracovnej učebnice sú námorníci. Žiaci spolu s nimi objavujú a spoznávajú nové veci na dobrodružnej plavbe. Ilustrácie majú nielen motivačnú úlohu, ale prinášajú žiakom zaujímavé informácie a zároveň navodzujú námet na diskusiu, prepájajú učivo s jazykovou zložkou.
 • Palubný denník spĺňa viaceré funkcie – prináša žiakom nové informácie a poznatky, podporuje čítanie s porozumením, učí žiakov hodnotiť text a uvažovať o ňom. Dôležité informácie sú v ňom spracované jasne, zrozumiteľne a vekuprimerane. Je graficky odlíšený od ostatných prvkov pracovnej učebnice.
 • Jednotlivé úlohy podporujú u žiakov čítanie s porozumením, zvedavosť a záujem o skúmanie, pozorovanie objavovanie okolitého sveta, podnecujú ich k diskusii i k práci s informáciami z rôznych zdrojov. Zároveň si prostredníctvom úloh žiaci upevňujú kľúčové vedomosti a zručnosti.
 • Bádateľské aktivity sú postavené najmä na aktívnej úlohe žiaka pri osvojovaní si nových poznatkov prostredníctvom zážitkov, na učení s porozumením, okamžitej spätnej väzbe a prepojení učiva s praktickým svetom žiaka.
 • Na záver každej témy je zaradený prvok Moje poznámky formou poznámkového bloku, do ktorého si žiaci dopĺňajú chýbajúce informácie, alebo samostatne tvoria vety na základe získaných informácií z prebratého učiva.
 • Priestor na sebahodnotenie má žiak po každom učive na spodnej časti strany.
 • Po každom tematickom okruhu nasleduje Výskumná správa. Táto strana slúži na zopakovanie získaných vedomostí učiva daného tematického okruhu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Prírodoveda pre tretiakov LITE


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Prírodovede pre tretiakov LITE, formát rtf

  Posledná aktualizácia: 19.6.2023
Názov súboru: tvvp-prirodoveda-pre-tretiakov-lite_1281_sk.rtf (1164 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Prírodovede pre tretiakov LITE, formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 19.6.2023
Názov súboru: tvvp-prirodoveda-pre-tretiakov-lite_1280_sk.xlsx (14 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Prírodovede pre tretiakov LITE, formát pdf

  Posledná aktualizácia: 19.6.2023
Názov súboru: tvvp-prirodoveda-pre-tretiakov-lite_1279_sk.pdf (227 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.