Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Prírodoveda – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Prírodoveda pre tretiakov LITE

Pracovná učebnica pre 3. ročník

Autor: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková


NOVINKA Prírodoveda pre tretiakov LITE

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 56 strán, plnofarebný titul

Titul v príprave

Termín dodania August 2023

Tvorivý a objaviteľský spôsob výučby s koncepciou učebníc LITE

 • Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov LITE je spracovaná podľa iŠVP a spĺňa požiadavky na hodnotenie kvality edukačných publikácií.

 • Podnecuje aplikáciu metód aktívneho učenia sa a používanie rôznorodých stratégií vyučovania. Je postavená na zážitkovom učení, podporuje u žiakov záujem o vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.

 • Obsah pracovnej učebnice Prírodoveda pre tretiakov LITE je prispôsobený potrebám učiteľov z praxe. Pracovná učebnica má nižší počet strán, úloh, zjednodušené a graficky upravené texty tak, aby sa žiak sústredil na základný obsah a ďalšie kompetencie získaval priamym pozorovaním, bádaním.

 • Poskytuje učiteľovi priestor zostaviť si vyučovaciu hodinu podľa vlastných preferencií, učebných štýlov svojich žiakov a ich individuálnych potrieb.

 • Titul má bohatú digitálnu podporu aitec offline s pestrým obsahom, kde učitelia nájdu mnoho námetov, prezentácií, interaktívnych hier, metodické komentáre a rôzne tlačiteľné prílohy na precvičenie a overenie učiva.

Autorky

 • Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú bohaté skúsenosti s tvorbou osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie. Pripravili titul, ktorý je postavený na inovatívnych a zároveň prakticky osvedčených metódach.

Didaktická koncepcia

 • Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov LITE koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre prvákov LITE a Prvouka pre druhákov LITE.
 • Je koncipovaná tak, aby poskytovala rôznorodé aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí žiakov na úrovni primeranej veku.
 • Pracovná učebnica pozostáva zo štyroch tematických okruhov. Jednotlivé tematické okruhy sú farebne odlíšené.
 • Strany majú jednotnú štruktúru. Pri každom učive sú uvedené cieľové kompetencie, ktoré vychádzajú z platného iŠVP. Poukazujú na to, čo je potrebné pri danej téme zvládnuť. Tento prvok slúži ako pomôcka pre učiteľa.
 • Sprievodnými postavičkami pracovnej učebnice sú námorníci. Žiaci spolu s nimi objavujú a spoznávajú nové veci na dobrodružnej plavbe. Ilustrácie majú nielen motivačnú úlohu, ale prinášajú žiakom zaujímavé informácie a zároveň navodzujú námet na diskusiu, prepájajú učivo s jazykovou zložkou.
 • Palubný denník spĺňa viaceré funkcie – prináša žiakom nové informácie a poznatky, podporuje čítanie s porozumením, učí žiakov hodnotiť text a uvažovať o ňom. Dôležité informácie sú v ňom spracované jasne, zrozumiteľne a vekuprimerane. Je graficky odlíšený od ostatných prvkov pracovnej učebnice.
 • Jednotlivé úlohy podporujú u žiakov čítanie s porozumením, zvedavosť a záujem o skúmanie, pozorovanie objavovanie okolitého sveta, podnecujú ich k diskusii i k práci s informáciami z rôznych zdrojov. Zároveň si prostredníctvom úloh žiaci upevňujú kľúčové vedomosti a zručnosti.
 • Bádateľské aktivity sú postavené najmä na aktívnej úlohe žiaka pri osvojovaní si nových poznatkov prostredníctvom zážitkov, na učení s porozumením, okamžitej spätnej väzbe a prepojení učiva s praktickým svetom žiaka.
 • Na záver každej témy je zaradený prvok Moje poznámky formou poznámkového bloku, do ktorého si žiaci dopĺňajú chýbajúce informácie, alebo samostatne tvoria vety na základe získaných informácií z prebratého učiva.
 • Priestor na sebahodnotenie má žiak po každom učive na spodnej časti strany.
 • Po každom tematickom okruhu nasleduje Výskumná správa. Táto strana slúži na zopakovanie získaných vedomostí učiva daného tematického okruhu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Termín dodania

August 2023

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.