Používateľské nástroje

VyhľadávanieInteraktívne workshopy v Žiline

Termín konania: 21.8.2024
Dĺžka trvania: 8.00 – 15.30
Miesto konania: od 8.00 hod., ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník), študenti pedagogických fakúlt

Program seminára


KAPACITA WORKSHOPOV BOLA NAPLNENÁ, ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM.

Ak chcete byť evidovaný/-á ako náhradník/-čka, napíšte nám na seminare@aitec.sk


 

Pripravte sa na deň nabitý námetmi a inšpiráciami na vyučovanie

 • Príďte si vyskúšať nové postupy práce a tvorivé aktivity s autormi a redaktormi našich titulov.

 • Každý z účastníkov si môže vybrať tri workshopy, ktoré absolvuje. Obsah workshopu je rovnaký vo všetkých časových intervaloch – t.j. nejde o dve na seba nadväzujúce časti, preto si, prosím, nevyberajte rovnaké workshopy v jednotlivých časoch.
 • Prvý blok workshopov prebieha od 9.00 do 10.30 hod., druhý blok od 11.00 do 12.30 hod. a tretí blok od 13:30 do 15.00 hod. Kapacita jednotlivých workshopov je obmedzená.

 • Každý účastník dostane 2 licencie aitec offline na šk. rok 2024/2025 podľa vlastného výberu.

 • Pre potreby zamestnávateľa, resp. vysielajúcej organizácie, bude účastníkom pri registrácii vystavené Potvrdenie o účasti na workshopoch.

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 20 € s DPH

 • Podklady na platbu budeme záujemcom o workshopy posielať emailom do 7 dní od registrácie.
 • Workshopov sa môžu zúčastniť len prihlásení záujemcovia po zaplatení účastníckeho poplatku, ktorým vydavateľstvo AITEC e-mailom potvrdí účasť.

 

TÉMY WORKSHOPOV:


Štruktúra integrácie obsahov vzdelávania – triedny erb

Na workshope sa zameriame na:

 • základné princípy koncepcie integrovaného tematického yučovania/vysokoefektívneho učenia, ktoré je jedným z ideových základov pripravovanej reformy;
 • možnosť vplyvu kvality vyučovacieho procesu na podporu zdravých vzťahov medzi deťmi v školských kolektívoch a psychickému zdraviu detí daného veku;
 • predstavenie konkrétneho spracovania projektu Štvrtáci, vhodného na využitie v prvých dňoch školského roka, ktorého cieľom je integrovať učivo slovenského jazyka, etickejvýtvarnej výchovy do vyučovacieho bloku zloženého z troch vyučovacích hodín;
 • tvorbu triedneho erbu prostredníctvom aktivít, ktoré si účastníci budú môcť vyskúšať.

Cieľová skupina: 4. ročník ZŠ s presahom aj do nižších ročníkov

Lektorka: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

 


Vstup do sveta radostného čítania s novou Čítankou pre druhákov

Na workshope sa zameriame na:

 • predstavenie autorov a koncepcie novej pracovnej učebnice Čítanka pre druhákov prostredníctvom zaujímavých aktivít a s prepojením na čitateľský denník Eliška Knižka;
 • mimočítankovú literatúru ako vstup do sveta čítania, možnosti a ukážky využitia v školskej praxi, na podporu detského čitateľstva (účastníci získajú bonus – zoznam detských kníh);
 • počúvanie ako základ čítania s porozumením prepojené na aktívne pozorovanie a porovnávanie čítaného, počutého a videného;
 • význam dejovej línie obrázkových príbehov – ilustrácia ako podporný nástroj na učenie a rozvoj komunikácie;
 • ukážky práce s doplnkovým pracovným zošitom Pisár Brada a jeho špecifiká na podporu aktívneho a tvorivého písania pre druhákov, praktické ukážky hry Príbehový chodník;
 • aktívne využitie digitálnej podpory aitec offline na hodinách čítania.

Cieľová skupina: 2. ročník ZŠ

Lektorky: PaedDr. Janette Fabianová, Mgr. Katarína Zraková, prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.

 


Aby deti rady počúvali

Na workshope vám predstavíme:

 • výhody počúvania umeleckých zvukových nahrávok v aitec offline k textom v HUPSOVOM šlabikári a Šlabikári LIPKA ako prostriedku na rozvoj čitateľskej gramotnosti;
 • námety, ktoré môžu pomôcť, aby mali vaši žiaci z počúvania/čítania radosť;
 • praktické ukážky a tipy, ako pracovať s nahrávkami/textami  priamo na vyučovacej hodine;
 • využiteľné nápady, aktivity a hry z praxe, ktoré urobia z počúvania/čítania zábavnú a zaujímavú aktivitu;
 • digitálnu podporu aitec offline.

Cieľová skupina: 1. ročník ZŠ

Lektorka: Mgr. Rút Dobišová Adame

 


Geometria v každodennom živote. Ako využiť štvorcovú sieť

Na workshope si ukážeme, ako:

 • vzbudiť záujem žiakov o geometriu;
 • využiť štvorcovú sieť na lepšie porozumenie tém geometrie v prvom a druhom ročníku ZŠ;
 • prepojiť bežné životné situácie s geometriou;
 • využiť vlastnú skúsenosť žiakov pri orientácii v rovine aj v priestore;
 • spojiť učivo geometrie s témami iných predmetov využitím blokového vyučovania;
 • dosiahnuť lepšie porozumenie osovej súmernosti pomocou prvkov projektového vyučovania.

Cieľová skupina: 1. a 2. ročník ZŠ

Lektorka: Mgr. Katarína Bielková

 


Moderná koncepcia výučby vybraných slov cez príbehy s obrázkami

Na workshope sa dozviete:

 • ako pracovať so základným príbehom a s obrázkom k príbehu pri učení sa vybraných a im príbuzných slov;
 • ako žiakov motivovať, aby vytvorili vlastný príbeh s vybranými slovami;
 • na čo slúži jazykové okienko – praktická pomôcka na lepšie zapamätanie;
 • zážitkové aktivity a rôzne možnosti práce s obrázkovým príbehom;
 • hry zamerané na celoročné opakovanie vybraných slov;
 • doplnkové piesne, riekanky a ďalšie možnosti aktivít s pracovným zošitom.

Cieľová skupina: 3. a 4. ročník ZŠ

Lektorky: Mgr. Terézia Baršváryová, Mgr. Lýdia Medveďová

 


Hravo a efektívne s aitec offline na hodinách slovenského jazyka

Workshop vám predstaví:

 • digitálnu podporu aitec offline k slovenskému jazyku so zameraním na 3. ročník ZŠ;
 • námety a tipy, ako uľahčiť žiakom učenie sa vybraných slov a abecedy prostredníctvom interaktívnych a didaktických hier;
 • pohľad na tradičnú aj modernú koncepciu s využitím interaktívnych prvkov;
 • efektívnu prípravu na vyučovaciu hodinu;
 • možnosti práce s aitec offline priamo na hodine z pohľadu učiteľa aj žiaka;
 • novinky, na ktoré sa môžete tešiť v aitec offline k slovenskému jazyku pre 2. až 4. ročník ZŠ.

Cieľová skupina: 3. ročník ZŠ

Lektorka: Mgr. Zuzana Balajová

 


 

Harmonogram workshopov, 21. august 2024

 • 8.00 – 8.40 hod. REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

 • 8.40 – 8.55 hod. ÚVODNÉ SLOVO + ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

 • 9.00 – 10.30 hod. WORKSHOPY I

 • 10.30 – 11.00 hod PRESTÁVKA

 • 11.00 – 12.30 hod. WORKSHOPY II

 • 12.30 – 13.30 hod. OBED

 • 13.30 – 15.00 hod. WORKSHOPY III

 • 15:10 – 15:30 ZÁVER + LOSOVANIE VÝHIER

 

 

 

Elektronická prihláška na seminár

WORKSHOPY I: 9.00 – 10.30 hod.

WORKSHOPY II: 11.00 – 12.30 hod.

WORKSHOPY III: 13.30 – 15.00 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 20 € s DPH

 • Účastnícky poplatok za workshopy zahŕňa aj občerstvenie, vrátane obeda.
 • Nižšie si, prosím, vyberte polievku a hlavné jedlo.
 • Ak máte potravinovú intoleranciu, alebo alergiu, napíšte to do poznámky.
 • V prípade ochorenia je možné za seba poslať náhradu (potrebné komunikovať pred začiatkom vzdelávania).
 • Storno poplatok:
  • do 14. augusta 2024 – 0%
  • od 15. augusta 2024 – 100% z ceny

Nie je zvolená žiadna škola. Prosím vyhľadajte školu v predchádzajúcom poli.
Odobrať školu


(napr. Jána Amosa Komenského)

Fakturačná adresa

Otázky

Poznámka a súhlas

(max. 5000 znakov)

Udeľujem týmto súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v Zozname účastníkov workshopov AITEC v rozsahu (meno, priezvisko, titul, adresa školy, email, telefón) podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vydavateľstvu AITEC, s. r. o., IČO 43 829 171, so sídlom Ráztočná 19, 821 74 Bratislava na účely evidencie účastníkov a organizačného zabezpečenia workshopov na dobu nevyhnutnú pre uvedený účel. Podrobné informácie o spôsobe spracovania osobných údajov sú uvedené v dokumente Podmienky pre spracovanie osobných údajov na www.aitec.sk. Všetky otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete adresovať zodpovednej osobe Vydavateľstva AITEC, s. r. o. prostredníctvom e-mailovej adresy: osobne.udaje@aitec.sk. Účasť na workshopoch AITEC nie je z organizačných dôvodov bez uvedeného súhlasu možná.

Údaje označené sú povinné.
Stlačením tlačidla "Odoslať prihlášku" odošlete prihlášku na seminár s vyššie uvedenými údajmi.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.