Používateľské nástroje

VyhľadávanieArchív

Inovatívne prístupy k vyučovaniu – UMELÁ INTELIGENCIA v triede

 (15. 5. 2024)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme si ukázali, ako pomocou umelej inteligencie, s využitím MS COPILOT, urobiť vyučovanie moderné a zábavné..
Prezentáciu zo seminára, ukážky promptov a pracovný list na vytlačenie nájdete v časti Materiály pre učiteľov na stiahnutie.

 

Práca s chybou nemusí byť chybou

 (24. 4. 2024)

Pozrite si videozáznam z online seminára, ktorý dokáže zmeniť pohľad učiteľov i žiakov na chybu vo vyučovacom procese a poukáže na jej význam pre učenie.
Viac informácii o sérii matematika pre 1. stupeň ZŠ nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete prezentáciu zo seminára aj pracovný list na vytlačenie.

 

Abeceda v kocke

 (10. 4. 2024)

Prečo je dobré ovládať abecedu a kde všade ju využívame? Pozrite si videozáznam z online seminára, v ktorom nájdete rôzne tipy a kreatívne námety na vyučovanie abecedy nielen na hodinách slovenského jazyka.
Viac informácii o sérii pracovných učebníc zo slovenského jazyka nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete prezentáciu zo seminára aj obrazové prílohy na vytlačenie.

 

Hráme sa s poéziou so Zitou Rýmovou

 (20. 3. 2024)

Pozrite si videozáznam z online seminára, v ktorom nájdete rôzne užitočné tipy na aktivity, ktoré majú potenciál vzbudiť u žiakov motiváciu k čítaniu poézie, rozvíjať čítanie s porozumením a dokonca viesť k vlastnej tvorbe poézie.
Viac informácii o sérii titulov určených na hodiny čítania nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete prezentáciu zo seminára aj obrazové prílohy na vytlačenie.

 

Platňa je miesto, kde sa platí alebo ako rozvíjať slovnú zásobu žiakov na hodinách slovenského jazyka

 (22. 11. 2023)

Aká je kvalita slovnej zásoby u žiakov na prvom stupni základnej školy? Ako podporiť rozvoj slovnej zásoby, rozšíriť a podporiť väčšiu variablitu používaných slovies? Pozrite si videozáznam z online seminára a dozviete sa odpovede nielen na tieto otázky.
Viac informácii o sérii Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prezentáciu zo seminára.

 

Zážitkové vnímanie na hodinách čítania

 (8. 11. 2023)

Ako urobiť z čítania zážitok? Ako podporiť počúvanie s porozumením? Čo prináša nová tvorivá Čítanka pre štvrtákov a jej digitálna podpora aitec offline? Pozrite si videozáznam z online seminára a dozviete sa odpovede nielen na tieto otázky.
Viac informácii o sérii Čítanka pre štvrtákov nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prezentáciu zo seminára.

 

Hodiny slohovej výchovy zábavnejšie a pútavejšie

 (25. 10. 2023)

Ako učiť slohovú výchovu zábavnejšie a pútavejšie? Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme vám ponúkli návod, ako pracovať s príbehmi prečítanými, vymyslenými, ako ich obmeniť a medzipredmetovo prepojiť, aby práca s nimi deti bavila.
Viac informácii o sérii pracovných učebníc Slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník (R. Titková a kol.) nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prezentáciu zo seminára.

 

Bádateľská výzva na hodine prírodovedy

 (11. 10. 2023)

Zaujíma vás ako vyučovať bádateľské aktivity vo štvrtom ročníku? Zdá sa vám toto učivo časovo náročné a ťažké? Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme vám ponúkli návod, ako pracovať so žiakmi  prostredníctvom moderných spôsobov vyučovania, sebahodnotenia a reflexie.
Viac informácii o sérii Prírodoveda LITE nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prezentáciu zo seminára.

 

Správne čítať = správne počítať (Ako podporiť porozumenie textu pri riešení slovných úloh)

 (27. 9. 2023)

Ako podporiť porozumenie textu pri riešení slovných úloh? Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme vám predstavili prepojenie čitateľskej a matematickej gramotnosti, ich súvis a praktické použitie.
Viac informácii o sérii Matematika pre štvrtákov LITE nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prezentáciu zo seminára.

 

Rozvoj čítania s porozumením na hodinách slovenského jazyka vo 4. ročníku

 (17. 5. 2023)

Ako podporovať a rozvíjať zručnosti čítania s porozumením u žiakov? Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme vám predstavili, ako naučiť žiakov vyhľadávať v textoch potrebné informácie a porozumieť im, poodhalili sme obrazovú gramatiku a priniesli mnoho námetov na vyučovanie.
Viac informácii o sérii Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ (R. Titková a kol.) nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prezentáciu zo seminára.

 

Čítam s radosťou – aktívna práca s rôznymi druhmi textov vo 4. ročníku

 (3. 5. 2023)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme sa rozprávali o tom, prečo je dôležité čítať a ako naučiť žiakov čítať s radosťou a zmeniť pasívne čítanie na aktívnu zvedavosť. Na seminári sme účastníkom predstavili moderné metódy aktívnej práce s rôznymi druhmi textov vo 4. ročníku, novú koncepciu čítania s porozumením s prepojením na komiksový príbeh, pohľad na umeleckú a náučnú literatúru zážitkovým čítaním, nové námety na aktivity a iné. 
Viac informácii o sérii Čítanka pre štvrtákov nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete prezentáciu zo seminára aj prílohy na vytlačenie.

 

Krok za krokom s Jotou a Ypsom

 (19. 4. 2023)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme účastníkom predstavili metodické spracovanie novej série pracovných učebníc Slovenský jazyk pre druhákov LITE, ktoré je „šité na mieru“ vyučovacej hodine. Účastníci seminára sa oboznámili so sprievodnými postavičkami Jotou a ypsom, dozvedeli sa o dôležitosti ilustrácie na hodinách a autorky ponúkli aj množstvo námetov na prácu s obrázkovým slovníkom.
Viac informácii o sérii Slovenský jazyk pre druhákov LITE nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prezentáciu zo seminára.

 

Známa – neznáma, ako pripraviť žiakov na riešenie rovníc

 (15. 3. 2023)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme účastníkom podrobnejšie ukázali význam riešenia rovníc na 1. stupni ZŠ ako i rôzne formy rovníc a postupy ich riešenia na propedeutickej úrovni. Predstavili sme tiež viaceré aktivity a hry na zábavné osvojenie si tohto učiva.
Viac informácii o sérii Matematika pre prvákov (M. Belic – J. Striežovská) nájdete na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohy na vytlačenie.

 

Aby deti rady písali

 (1. 3. 2023)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme sa zamerali na problémy, s ktorými sa prváci najčastejšie stretávajú pri písaní, venovali sme sa tiež základným momentom a cieľom jednotlivých období nácviku písania a ukázali sme vám námety, vďaka ktorým môžete pomôcť žiakom úspešne zvládnuť písanie. 
Seminár bol venovaný sérii učebníc Šlabikár LIPKA a HUPSOV šlabikár.

 

Jednotky dĺžky a ich premena

 (7. 12. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme vám predstavili aktivity, hry a postupy práce, ktoré budete vedieť prakticky využiť na hodinách geometrie a ktoré pomôžu vašim žiakom zvládnuť učivo o premenách jednotiek dĺžky.
Viac informácií o sérii titulov Matematika pre 1. stupeň ZŠ si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-matematika.

 

Prechod cez základ 10 – hravo

 (23. 11. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme sa venovali postupu osvojenia si počítania s prechodom cez základ 10. Účastníkom semináru sme ponúkli rôznorodé námety na kartové hry, ktoré pomôžu efektívne precvičiť a zvládnuť toto učivo nenásilnou zábavnou formou.
Viac informácií o sérii titulov Matematika pre 1. stupeň ZŠ si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-matematika.

 

Individuálny prístup na hodinách slovenského jazyka

 (26. 10. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme hľadali spôsob ako žiakov naučiť slovenský jazyk efektívne, hravo a pritom si zachovať individuálny prístup na vyučovaní.
Viac informácií o sérii titulov Slovenský jazyk pre 2./3. ročník ZŠ (pracovné učebnice) si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-slovencina2.

 

Možnosť výberu pri učení (sa) = vyššia efektívnosť

 (5. 10. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom lektorka seminára Rút Dobišová Adame účastníkom predstavila ako je možné kombináciou Gardnerovej typológie štýlov učenia podľa inteligencie a Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov zostaviť aplikačné úlohy, ktorých riešením dosiahnete u žiakov vysoko efektívne učenie. 
Viac informácií o sérii titulov Vlastiveda pre štvrtákov/Vlastiveda pre štvrtákov LITE si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-vlastiveda/https://www.aitec.sk/materialy-vlastiveda-lite.

 

Ako nájsť kľúč k vyučovaniu vlastivedy

 (21. 9. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom lektorka seminára Rút Dobišová Adame účastníkom predstavila pojem funkčná gramotnosť, ukázala jej tri sféry, procesy realizácie a jej hodnotenie. Účastníci tak spoznali univerzálny kľúč, ako si pripraviť vyučovaciu hodinu, ktorá bude spĺňať najmodernejšie poznatky o efektívnom učení žiakov. 
Viac informácií o sérii titulov Vlastiveda pre tretiakov si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-vlastiveda.

 

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom sme vám predstavili tvorivý čitateľský denník Kamil Knihomil zameraný na samostatnú prácu s mimočítankovou literatúrou a ponúkli praktické tipy a užitočné rady, ako pracovať s knižkami.
Viac informácií o Čitateľskom denníku Kamil Knihomil a ďalších tituloch určených na hodiny čítania si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-citanie

 

Žonglovanie so slovami na hodinách čítania

 (27. 4. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom lektorky predstavili nové pohľady na prácu s textami v Čítanke pre tretiakov a ponúkli praktické tipy a užitočné rady, ako podporiť rozvoj tvorivosti a fantázie pri práci s nimi. 
Viac informácií o sérii titulov Čítanka pre tretiakov si môžete pozrieť na podstránke: https://www.aitec.sk/materialy-citanie

 

Aby čítanie bola hra

 (6. 4. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára, na ktorom lektorky predstavili základné momenty a ciele nácvičného a zdokonaľovacieho obdobia a poukázali na prvky a mechanizmy, vďaka ktorým koncepcia HUPSOVHO šlabikára pomáha žiakom úspešne zvládnuť čítanie s porozumením. Zároveň ponúkli námety na stolové hry, ktoré môžu pri nácviku čítania efektívne pomôcť.
Viac informácií o sérii titulov HUPSOV šlabikár si môžete pozrieť na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Matematika pre neposedníkov

 (30. 3. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom námetov na zvládnutie učiva matematiky v 1. ročníku u žiakov, ktorí preferujú kinestetický učebný štýl.
Viac informácií o sérii titulov Matematika pre prvákov si môžete pozrieť na podstráne, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Aby deti rady čítali

 (16. 3. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom originálnych námetov ako motivovať žiakov k čítaniu a podporiť v nich skutočnú radosť z čítania.
Viac informácií o sérii titulov Šlabikár LIPKA si môžete pozrieť na podstráne, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozhýbeme násobilku

 (2. 3. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára o tom, ako vplýva dominantnosť hemisfér mozgu na učenie sa žiakov. Nájdete tu tiež množstvo námetov na učenie sa násobilky, pri ktorých dochádza k prepájaniu oboch hemisfér, čo má pozitívny vplyv na lepšie zapamätanie si a osvojenie si učiva.
Viac informácií o sérii titulov Matematika pre tretiakov si môžete pozrieť na podstráne, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Bádame a objavujeme na hodinách prvouky

 (16. 2. 2022)

Pozrite si videozáznam z online seminára o rozvoji prírodovednej gramotnosti v 1. a 2. ročníku ZŠ.
Viac informácií o sérii titulov Prvouka a Prvouka LITE si môžete pozrieť na podstránkach, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Vlastiveda plná zážitkov. Gamifikácia vo vzdelávaní

 (15. 12. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára o gamifikácii a jej využití vo vlastivednej výuke.
Viac informácií o titule Vlastiveda pre štvrtákov a Vlastiveda pre štvrtákov LITE si môžete pozrieť na podstránkch, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Učíme (sa) vybrané slová... nielen na hodinách slovenského jazyka

 (10. 11. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom námetov ako (sa) učiť vybrané slová nielen na hodinách slovenského jazyka, ale aj na iných vyučovacích predmetoch.
Viac informácií o titule Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

aitec offline k Šlabikáru LIPKA – podpora na vyučovanie v novom šate (13. 10. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára o možnostiach a výhodách digitálnej podpory aitec offline k Šlabikáru LIPKA.
Viac informácií o aitec offline k Šlabikáru LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej produktu aitec offline.

 

Tajomstvá čítania v Šlabikári LIPKA (6. 10. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára o analyticko-syntetických činnostiach, ktoré pomáhajú žiakom odhaliť tajomstvá čítania.
Informácie o Šlabikári LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Šlabikár LIPKAkde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozcvičky na iHRiSKU s aitec offline (8. 9. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára, kde sme sa venovali novinkám v aitec offline k sérií Matematika pre 1. stupeň ZŠ (M. Belic – J. Striežovská).
Informácie o aitec offline – komplexnej podpore na vyučovanie si môžete pozrieť na podstránke venovanej tomuto produktu.

 

Prečo je HUPSOV šlabikár bez HUPS-a? (25. 8. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára, kde sme sa venovali prípravnému obdobiu v HUPSOVOM šlabikári.
Informácie o HUPSOVOM šlabikári si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii tomuto šlabikáru, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Literatúra v akcii (19. 5. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára s množstvom námetov a praktických ukážok ako urobiť z čítania nezabudnuteľný zážitok.
Informácie o Šlabikári LIPKA si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Šlabikár LIPKAkde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Vybrané slova, kto vás vybral? (28. 4. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rozdeleniu vybraných slov do 3. a 4. ročníka.

Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Na hodine slovenčiny preberieme vážne činy (14. 4. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rvenovanému téme de, te, ne, le, di, ti, ni, li.

Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Vlastiveda plná zážitkov. Od textu k mape a do terénu! (24. 3. 2021)

Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému inovatívnym spôsobom výučby vlastivedy.

Informácie o tituloch k predmetu vlastiveda si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Vlastiveda a Vlastiveda LITE., kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

1 + 1 =... aký je výsledok pri čítaní (10. 3. 2021)
Pozrite si videozáznam z online seminára  venovanému téme čítanie s porozumením v 1. ročníku ZŠ.

Informácie o HUPSOVOM šlabikári si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii tomuto šlabikáru, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.


 

Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 3. a 4. ročníku ZŠ (9. 12. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rôznym typom slovných úloh v 3. a 4. ročníku ZŠ.
Informácie o tituloch Matematika pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Matematika, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 1. a 2. ročníku ZŠ (2. 12. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému rôznym typom slovných úloh v 1. a 2. ročníku.
Informácie o tituloch Matematika pre 1. a 2. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Matematika, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Hodina jazyka interaktívne a tvorivo (11. 11. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému téme rozlišovacích znamienok v 2. ročníku.
Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Tvorivé aktivity na hodine slohu (4. 11. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému tvorivým aktivitám na hodne slohu v 2. ročníku.
Informácie o tituloch Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Slovenský jazyk, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozvoj čítania s porozumením na hodinách prírodovedy 2 (21. 10. 2020)
Pozrite si videozáznam z 2. časti online seminára venovanému metódam na rozvoj čítania s porozumením.
Informácie o tituloch Prírodoveda pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Prírodoveda, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Rozvoj čítania s porozumením na hodinách prírodovedy (14. 10. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému metódam na rozvoj čítania s porozumením.
Informácie o tituloch Prírodoveda pre 3. a 4. ročník si môžete pozrieť na podstránke venovanej sérii Prírodoveda, kde v časti Materiály zo seminárov nájdete aj prílohu na vytlačenie.

 

Hravo a efektívne s komplexnou podporou pre učiteľa – aitec offline (30. 9. 2020)
Pozrite si videozáznam z online seminára venovanému výhodám digitálnej podpory aitec offline.
Informácie o digitálnej podpore aitec offline si môžete pozrieť na podstránke venovanej aitec offline.

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.