Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: LITE Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk - pracovné učebnice     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť

Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ

Autor: Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová


Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 80 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 6,38 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Koncepcia učebníc LITE – nová séria učebných textov zo slovenského jazyka

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Dvojdielny učebný materiál je spracovaný podľa iŠVP

 • Nová séria prináša moderný, kvalitný a inovatívne spracovaný obsah slovenského jazyka do atraktívnej podoby.  

  Strany v pracovnom zošite sú vytvorené ako samostatné bloky, pričom jedna strana je určená na jednu vyučovaciu hodinu.

 • Pracovná učebnica v maximálnej miere zohľadňuje vekuprimeranosť. Namiesto motivačných textov sme zvolili motivačnú ilustráciu, ktorá podnecuje komunikáciu a rozvoj slovnej zásoby podľa požiadaviek moderného spôsobu vyučovania materinského jazyka.  

 • Tradičné úlohy sa striedajú s modernými, atraktívnymi typmi úloh – práca s jazykom a jeho zvládnutím nie je monotónna. 

 • Úlohy sú zoradené podľa náročnosti s možnosťou overenia zvládnutia učiva priebežne na strane.  
 • Témy slohu sú zaradené priebežne, aby sa pravidelne zdokonaľovali komunikačné schopnosti žiakov, rozvíjala sa slovná zásoba a taktiež jazyk bol vnímaný ako schopnosť dorozumieť sa a nielen zvládnuť jazykové pravidlá.  

 • Učivo obsahuje aj podklady na zvládnutie prierezových tém a tiež obrázkový slovník na ešte lepšie zvládnutie a rozšírenie základnej slovnej zásoby. 

 • Pre žiakov so ŠVVP sme pripravili špeciálnu verziu pracovnej učebnice modifikovanú podľa špeciálno-pedagogických potrieb žiakov.

Autorský kolektív 

 • Autorky sú skúsené učiteľky s praxou na primárnom stupni vzdelávania. Pripravili unikátny titul, ktorý je prvý svojho druhu na slovenských školách. Pri jeho koncipovaní vychádzali zo svojej praxe či skúseností s tvorbou titulov počas ostatných dvadsať rokov. Autorky zúročili svoju prax aj z oblasti prípravy a edukácie vysokoškolských študentov a každodennú prácu so žiakmi so ŠVVP.

Didaktická koncepcia 

 • Koncepcia diela je postavená na najnovších poznatkoch z oblasti výchovy a vzdelávania materinského jazyka.  
 • Dielo je súčasťou kompaktnej série didaktických prostriedkov, pracovných učebníc a ďalších materiálov pre 2. – 4. ročník ZŠ.  
 • Práca nie je motivovaná náročným textom, ale obrázkom, ktorý žiak ľahko pochopí. Obrázok nadväzuje na prvú úlohu, ktorá priamo alebo nepriamo poukazuje na využitie danej problematiky pri praktickom používaní jazyka. Vo vyšších ročníkoch sa obrázkové situácie postupne nahradia zaujímavým motivačným textom.  
 • Slohové témy sú zaradené podľa požiadaviek iŠVP, teda ako kompaktný celok textov na rozvoj jazykových kompetencií. Sú primerané veku a rozvíjajú najmä komunikačné schopnosti žiakov. V prvom polroku sú zamerané na predovšetkým ústne a v druhom polroku, po počiatočnom zvládnutí pravopisných pravidiel, aj na písomné formy komunikácie.  
 • Strany pracovnej učebnice sú koncipované ako jednostrany A4. Obsahujú kompletný didaktický materiál na jednu vyučovaciu hodinu. Plánovanie práce učiteľa je preto veľmi jednoduché. 
 • Úlohy sú na stranách zoradené tak, aby sprevádzali dieťa procesom osvojenia si nového poznatku v postupnosti – uvedomenie si jazykového javu, precvičenie a použitie v praktickej situácii. Zároveň sú zostavené tak, aby rešpektovali rôzne učebné štýly žiakov a individuálne schopnosti.   
 • Práca žiakov je neustále konfrontovaná s overením zvládnutia základnej slovnej zásoby a jej postupným rozširovaním.  
 • Učebnica je spracovaná ako pracovná, žiak teda píše riešenia väčšiny úloh priamo pod zadania.  
 • Súčasťou každej časti pracovnej učebnice je obrázkový slovník podporujúci rozvoj slovnej zásoby.
 • Pracovnou učebnicou sprevádzajú žiakov hlavné postavy Jota, čo v slovenčine predstavuje tvar mäkkého i a Ypso, ktorý je skrátenou podobou ypsilonu. S tvrdým y a mäkkým i sa budú žiakov stretávať celý život, a preto ich budú aj ich sprievodcami celým primárnym vzdelávaním v jazyku. Prezývka Ypso je zvolená zámerne, aby si žiaci nefixovali nesprávne skloňovanie slova Ypsilon ako životné a ako neživotné podstatné meno.

Grafické spracovanie učebnice 

 • Pracovná učebnica je graficky veľmi prehľadne spracovaná, rešpektuje prípadné slabšie orientačné schopnosti žiakov. 
 • Jednotlivé úlohy sú označené tak, aby učiteľ bez námahy rozlíšil úlohy, pri ktorých sa neodporúča hodnotiť pravopis (vtedy, ak neboli všetky jazykové javy prebraté) a ich cieľom je najmä zvládnutie jazyka a jeho obsahovej roviny, nie pravopisu. Taktiež sú označené úlohy, pri ktorých sa odporúča práca v dvojiciach alebo skupinách. Niektoré úlohy predpokladajú viac priestoru na prácu (tvorba plagátov, kartičiek), či prepis textu tak, aby žiak správne zvládol aj písanú podobu jazyka. Všetky druhy takýchto úloh sú označené a učiteľ pri príprave veľmi rýchlo identifikuje druh a zameranie úlohy. Úloha označená panáčikom zo semafora potvrdzuje, že jej zvládnutím možno prejsť na „druhú stranu“ a pokračovať v objavovaní jazykových pravidiel. 
 • Ilustrácie sú prispôsobené žiakom daného ročníka tak, aby boli zrozumiteľné a zároveň sú edukačne zjednodušené na vyzdvihnutie podstatných detailov. 

Komplexná podpora 

 • Titul je súčasťou série pre primárne vzdelávanie a zároveň je zaradený do série LITE, ktorá predstavuje zúžený rozsah strán pri zachovaní dostatočného množstva materiálov a úloh na zvládnutie požadovaných kompetencií.  
 • Didaktický materiál obsiahnutý v pracovnej učebnici dopĺňa komplexná digitálna podpora pre učiteľa – aitec offline, ktorú tvorí rôznorodá ponuka materiálov a pomôcok nielen pre učiteľa, ale aj žiaka. 
 • Súčasťou je rozsiahly materiál na prípravu zvládnutia diktátov. Prácu s učebnicou je možné obohatiť pojmovými mapami, ktoré prehľadne a zjednodušene informujú o didaktických zámeroch každej strany. 
 • V sekcii Materiály súvisiace s titulom nájde učiteľ podporné materiály k titulu: TVVP, vzorové riešenia a i.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE – pracovná učebnica, 2. časť

Posledná aktualizácia: 6.9.2022
Názov súboru: vzorove-riesenia-sj2lite-2cast_1210_sk.pdf (16353 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Jota a Ypso – úvodný príbeh (U s. 5/1)

Posledná aktualizácia: 5.9.2022
Názov súboru: pribeh-jota-ypso-sj2lite_1208_sk.pdf (178 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre druhákov LITE, 1. a 2. časť, xlsx

Posledná aktualizácia: 24.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-druhakov-lite_1202_sk.xlsx (23 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre druhákov LITE, 1. a 2. časť, pdf

Posledná aktualizácia: 24.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-druhakov-lite_1201_sk.pdf (502 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre druhákov LITE, 1. a 2. časť, rtf

Posledná aktualizácia: 24.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-druhakov-lite_1200_sk.rtf (5509 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 1. časť

Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ LITE Bežná cena: 6,38 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.