Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda Metodické príručky pre učiteľa Dopredaj     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Metodická príručka


Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov

Autor: J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová


DOPREDAJ Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 68 strán, dvojfarba

DOPREDAJOVÁ CENA (s DPH): 0,55 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Autori

 • Autori Jana Dudášová, Peter Mäsiar a Petronela Muchová sú aj aktívni učitelia na 1. stupni ZŠ.

Autorská kocepcia

 • Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov vysvetľujú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici na základe odporúčaní autorov (elektronický dokument).
 • Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s danými úlohami.
 • Vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici.
 • Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici a vymedzenie kľúčových slov a edukačných cieľov.
 • Poskytujú námety na aktivity a hry na vyučovaní.
 • Obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.
 • Metodické komentáre v elektronickej verzii nájdete v aitec offline k Vlastivede pre tretiakov.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre tretiakov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-tretiakov_933_sk.pdf (222 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre tretiakov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-tretiakov_885_sk.xlsx (12 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre tretiakov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-tretiakov_839_sk.rtf (345 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia z vlastivedy k semináru Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 22.5.2018
Názov súboru: vlastiveda-podla-isvp-maj-2018-male_837_sk.pdf (17281 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prírodoveda a Vlastiveda pre tretiakov – Koncepcia vyučovania podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 6.12.2017
Názov súboru: brozura-prirodoveda-vlastiveda-isvp-web-m_844_sk.pdf (16526 KB)
Typ: Infoleták

Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015.

Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov vychádza z učebného predmetu Vlastiveda a spoločenskovedného vzdelávania. Tvorba úloh v pracovnej učebnici sa opiera o poznatky didaktiky elementárneho vzdelávania spoločenskovednej oblasti. Je zostavená na základe princípov Bloomovej taxonómie. Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
Učivo spracované v pracovnej učebnici spĺňa všetky body výkonového aj obsahového štandardu definovaného v iŠVP.

Jednotlivé témy sú rozpracované do 3 tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici. Grafické spracovanie diela je na veku primeranej úrovni. Témy sú prehľadne radené a oddelené grafickými prvkami. Jednotlivé témy na seba logicky nadväzujú tak, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov. Pracovná učebnica spĺňa všetky ciele predmetu Vlastiveda. Úlohy v pracovnej učebnici sú zamerané na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie a hodnotenie javov vo vlastnej obci. Nezastupiteľnú rolu v pracovnej učebnici majú úlohy zamerané na vyhľadávanie, tvorenie a spoznávanie obce a jej okolia. Nenahraditeľné sú úlohy podporujúce vlastivedné vychádzky, ktoré majú motivačno-heuristický charakter.

Jednotlivými témami v pracovnej učebnici Vlastiveda pre tretiakov sprevádzajú žiakov postavičky Jurko a Katka. Jurko a Katka sú žiakmi tretieho ročníka. Sú bratanec a sesternica. Katka žije so svojou rodinou na dedine. Jurko žije so svojou rodinou v meste. Obec a život v obci je ústrednou témou celej pracovnej učebnice. Preto výber detí, ktoré žijú v rozdielnych obciach uľahčuje pochopenie preberaného učiva. Na základe ich skúseností žiaci ľahšie pochopia špecifiká života v obciach
Koncepcia pri tvorbe pracovnej učebnice Vlastiveda pre tretiakov bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.

Pracovná učebnica obsahuje tieto tematické okruhy:

 • OBEC
 • SVIATOČNÉ DNI V OBCI
 • ROČNÉ OBDOBIA V OBCI

OBEC – Tento tematický okruh má v záhlaví modrú farbu. Pozostáva z 22 tém, ktoré sú zamerané na život v obci a jej okolí. Témy na seba nadväzujú. Každá téma tohto tematického okruhu je na samostatnej dvojstrane, ktorá predstavuje jednu učebnú jednotku.

Témy obsahujú základné učivo, motivačné, opakovacie a upevňovacie otázky. Na stranách sú zaradené 3 námety na prácu, ktoré učiteľ môže, ale nemusí zaradiť do vyučovacej jednotky.

V témach sa nachádzajú úlohy určené na písomné vypracovanie. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné úlohy sú zostavované tak, aby žiak skúmal, pozoroval, bádal v konkrétnej krajine svojho okolia. Za úlohami je zaradená rubrika Vlastné poznámky, ktoré vypracováva pomocou dopĺňania slov. Vlastné poznámky sú vytvorené tak, aby fixovali a utvrdzovali nadobudnuté poznatky. Súčasťou strany je aj sebareflexný hodnotiaci prvok, kde žiak zhodnotí vlastnú prácu.

SVIATOČNÉ DNI V OBCI – Tento tematický okruh má v záhlaví žltú farbu. Pozostáva z 3 tém, ktoré sú zamerané na sviatky, tradície a plynutie času počas kalendárneho a školského roka v obci. Témy môže učiteľ zaradiť do vyučovania počas obdobia, v ktorom sa daný sviatok oslavuje. Každá téma v tomto tematickom okruhu je na samostatnej dvojstrane, ktorá predstavuje jednu učebnú jednotku.

Témy obsahujú základné učivo, motivačné, opakovacie a upevňovacie otázky. Na stranách sú zaradené 3 námety na prácu, ktoré učiteľ môže, ale nemusí zaradiť do vyučovacej jednotky.

V témach sa nachádzajú úlohy určené na písomné vypracovanie. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné úlohy sú zostavované tak, aby žiak objavoval, poznával a dokázal rozprávať o tradíciách a slávení sviatkov v jeho obci a jej okolí.

Za úlohami je zaradená rubrika Vlastné poznámky, ktoré vypracováva pomocou dopĺňania slov. Vlastné poznámky sú vytvorené tak, aby fixovali a utvrdzovali nadobudnuté poznatky. Súčasťou strany je aj sebareflexný hodnotiaci prvok, kde žiak zhodnotí vlastnú prácu.

ROČNÉ OBDOBIA V OBCI – Tento tematický okruh má v záhlaví zelenú farbu. Je radený zozadu pracovnej učebnice dole hlavou. Tvoria ho špecifické témy, ktoré sú odlišne spracované oproti prvým dvom tematickým okruhom. Tento tematický okruh pozostáva zo 4 tém, ktoré sú zamerané na život v obci a jej okolí počas ročných období. Každá téma v tomto tematickom okruhu je na samostatnej dvojstrane plus jedna strana je určená na písomné vypracovanie. Tieto 3 strany predstavujú jednu učebnú jednotku.

Na každej dvojstrane dominuje veľká ilustrácia, ktorá zachytáva prierez jednotlivým ročným obdobím. Pod ilustráciou sa nachádza súbor otázok, ktoré podnecujú rozprávanie, porovnávanie, pozorovanie a diskusiu žiakov, tak aby boli splnené požiadavky iŠVP.

Každá ilustrácia je detailne prepracovaná a jej využitie je možné vo vyučovaní počas celého roka. Je len na učiteľovi, kedy zvolí zaradenie týchto tém do vyučovania. (má možnosť prebrať témy za sebou alebo ich zaradiť v čase jednotlivých ročných období)

Strany určené na písomné vypracovanie sú radené za ročnými obdobiami. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné sú zostavované tak, aby žiak skúmal, pozoroval, bádal vo svojom okolí počas v jednotlivých ročných období.

Metodické komentáre pre učiteľa obsahujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s danými úlohami. Vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici. Obsahujú podrobne spracované komentáre k jednotlivým úlohám v pracovnej učebnici a vymedzenie kľúčových slov a edukačných cieľov. Poskytujú námety na aktivity a hry na vyučovaní. Obsahujú návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)

Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
7,48 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov

Vlastiveda pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 5,06 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,73 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.