Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda Vlastiveda − učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovná učebnica


Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)

Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová


Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,51 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2018/2019 v termíne do 15. 03. 2018 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 4,07 €

Termín dodania Apríl 2018

 • Pracovnú učebnicu Vlastiveda pre tretiakov s VJM si môžete objednať cez Edičný portál MŠVVaŠ SR na www.edicnyportal.sk.
 • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov s VJM je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda.
 • Autori Jana Dudášová, Peter Mäsiar a Petronela Muchová sú aj aktívni učitelia na 1. stupni ZŠ.
 • Učivo spracované v pracovnej učebnici spĺňa všetky body výkonového aj obsahového štandardu definovaného v iŠVP.
 • Učivo je usporiadané do troch tematických okruhov: Obec, Sviatočné dni v obci, Ročné obdobia v obci. Témy na seba logicky nadväzujú. Tematické okruhy sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici.
 • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov s VJM je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie a hodnotenie javov vo vlastnej obci.
 • Jednotlivé témy na seba logicky nadväzujú tak, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov.
 • Nezastupiteľnú rolu v pracovnej učebnici majú úlohy zamerané na vyhľadávanie, tvorenie a spoznávanie obce a jej okolia.
 • Nenahraditeľné sú úlohy podporujúce vlastivedné vychádzky, ktoré majú motivačno-heuristický charakter.
 • Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
 • Vlastiveda pre tretiakov s VJM bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.
 • Metodické informácie a cieľové kompetencie podľa ŠVP nájde učiteľ v stručnej podobe priamo na stranách.
 • Podrobné metodické informácie a námety v podobe príručky pre učiteľa sú vypracované v Metodických komentároch k Vlastivede pre tretiakov. Metodické komentáre sú dostupné v tlačenej podobe aj na CD.
 • Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM.
 • Významnou podporou na vyučovaní je Multimediálny disk (MMD) k Vlastivede pre tretiakov pre učiteľa. Je určený na premietanie na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje multimediálne prezentácie k jednotlivým tematickým okruhom a témam v učebnici a interaktívne a zábavné cvičenia Alf. Viac informácií o Multimediálnom disku získate tu.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Termín dodania

apríl 2018

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)
 • 1 ks Multimediálny disk Vlastiveda pre tretiakov (dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu)
 • 1 ks Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov na CD


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prírodoveda a Vlastiveda pre tretiakov - Koncepcia vyučovania podľa iŠVP

  Posledná aktualizácia: 6.12.2017
Názov súboru: brozura-prirodoveda-vlastiveda-isvp-web-m_844_sk.pdf (16526 KB)
Typ: Infoleták

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k vlastivede

  Posledná aktualizácia: 21.11.2017
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-3-rocnik-2017-2018-_839_sk.rtf (238 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia z vlastivedy k semináru Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

  Posledná aktualizácia: 7.11.2017
Názov súboru: vyucovanie-vlastivedy-podla-isvp-nizke-rozlisenie_837_sk.pdf (19203 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

 • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov s VJM je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015.
 • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov vychádza z učebného predmetu Vlastiveda a spoločenskovedného vzdelávania. Tvorba úloh v pracovnej učebnici sa opiera o poznatky didaktiky elementárneho vzdelávania spoločenskovednej oblasti. Je zostavená na základe princípov Bloomovej taxonómie. Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
 • Učivo spracované v pracovnej učebnici spĺňa všetky body výkonového aj obsahového štandardu definovaného v iŠVP. Jednotlivé témy sú rozpracované do 3 tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici. Grafické spracovanie diela je na veku primeranej úrovni. Témy sú prehľadne radené a oddelené grafickými prvkami. Jednotlivé témy na seba logicky nadväzujú tak, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov. Pracovná učebnica spĺňa všetky ciele predmetu Vlastiveda. Úlohy v pracovnej učebnici sú zamerané na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie a hodnotenie javov vo vlastnej obci. Nezastupiteľnú rolu v pracovnej učebnici majú úlohy zamerané na vyhľadávanie, tvorenie a spoznávanie obce a jej okolia. Nenahraditeľné sú úlohy podporujúce vlastivedné vychádzky, ktoré majú motivačno-heuristický charakter.
 • Pracovná učebnica obsahuje tieto tematické okruhy:
  • OBEC
  • SVIATOČNÉ DNI V OBCI
  • ROČNÉ OBDOBIA V OBCI
 • Jednotlivými témami v pracovnej učebnici Vlastiveda pre tretiakov sprevádzajú žiakov postavičky Jurko a Katka. Jurko a Katka sú žiakmi tretieho ročníka. Sú bratanec a sesternica. Katka žije so svojou rodinou na dedine. Jurko žije so svojou rodinou v meste. Obec a život v obci je ústrednou témou celej pracovnej učebnice. Preto výber detí, ktoré žijú v rozdielnych obciach uľahčuje pochopenie preberaného učiva. Na základe ich skúseností žiaci ľahšie pochopia špecifiká života v obciach.
 • Koncepcia pri tvorbe pracovnej učebnice Vlastiveda pre tretiakov bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.
 • OBEC – Tento tematický okruh má v záhlaví modrú farbu. Pozostáva z 22 tém, ktoré sú zamerané na život v obci a jej okolí. Témy na seba nadväzujú. Každá téma tohto tematického okruhu je na samostatnej dvojstrane, ktorá predstavuje jednu učebnú jednotku.
 • Témy obsahujú základné učivo, motivačné, opakovacie a upevňovacie otázky. Na stranách sú zaradené 3 námety na prácu, ktoré učiteľ môže, ale nemusí zaradiť do vyučovacej jednotky.
 • V témach sa nachádzajú úlohy určené na písomné vypracovanie. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné úlohy sú zostavované tak, aby žiak skúmal, pozoroval, bádal v konkrétnej krajine svojho okolia. Za úlohami je zaradená rubrika Vlastné poznámky, ktoré vypracováva pomocou dopĺňania slov. Vlastné poznámky sú vytvorené tak, aby fixovali a utvrdzovali nadobudnuté poznatky. Súčasťou strany je aj sebareflexný hodnotiaci prvok, kde žiak zhodnotí vlastnú prácu.
 • SVIATOČNÉ DNI V OBCI – Tento tematický okruh má v záhlaví žltú farbu. Pozostáva z 3 tém, ktoré sú zamerané na sviatky, tradície a plynutie času počas kalendárneho a školského roka v obci. Témy môže učiteľ zaradiť do vyučovania počas obdobia, v ktorom sa daný sviatok oslavuje. Každá téma v tomto tematickom okruhu je na samostatnej dvojstrane, ktorá predstavuje jednu učebnú jednotku.
 • Témy obsahujú základné učivo, motivačné, opakovacie a upevňovacie otázky. Na stranách sú zaradené 3 námety na prácu, ktoré učiteľ môže, ale nemusí zaradiť do vyučovacej jednotky.
 • V témach sa nachádzajú úlohy určené na písomné vypracovanie. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné úlohy sú zostavované tak, aby žiak objavoval, poznával a dokázal rozprávať o tradíciách a slávení sviatkov v jeho obci a jej okolí.
 • Za úlohami je zaradená rubrika Vlastné poznámky, ktoré vypracováva pomocou dopĺňania slov. Vlastné poznámky sú vytvorené tak, aby fixovali a utvrdzovali nadobudnuté poznatky. Súčasťou strany je aj sebareflexný hodnotiaci prvok, kde žiak zhodnotí vlastnú prácu.
 • ROČNÉ OBDOBIA V OBCI – Tento tematický okruh má v záhlaví zelenú farbu. Je radený zozadu pracovnej učebnice dole hlavou. Tvoria ho špecifické témy, ktoré sú odlišne spracované oproti prvým dvom tematickým okruhom. Tento tematický okruh pozostáva zo 4 tém, ktoré sú zamerané na život v obci a jej okolí počas ročných období. Každá téma v tomto tematickom okruhu je na samostatnej dvojstrane plus jedna strana je určená na písomné vypracovanie. Tieto 3 strany predstavujú jednu učebnú jednotku.
 • Na každej dvojstrane dominuje veľká ilustrácia, ktorá zachytáva prierez jednotlivým ročným obdobím. Pod ilustráciou sa nachádza súbor otázok, ktoré podnecujú rozprávanie, porovnávanie, pozorovanie a diskusiu žiakov, tak aby boli splnené požiadavky iŠVP.
 • Každá ilustrácia je detailne prepracovaná a jej využitie je možné vo vyučovaní počas celého roka. Je len na učiteľovi, kedy zvolí zaradenie týchto tém do vyučovania. (má možnosť prebrať témy za sebou alebo ich zaradiť v čase jednotlivých ročných období)
 • Strany určené na písomné vypracovanie sú radené za ročnými obdobiami. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné sú zostavované tak, aby žiak skúmal, pozoroval, bádal vo svojom okolí počas v jednotlivých ročných období.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® Vista a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
apríl 2018 Bežná cena: 6,27 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2018/2019 v termíne do 15. 03. 2018 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,39 €

Zobraziť detail

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov na CD

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov na CD
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
apríl 2018 Bežná cena: 6,00 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2018/2019 v termíne do 15. 03. 2018 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,28 €

Zobraziť detail

Multimediálny disk Vlastiveda pre tretiakov (dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu)

Multimediálny disk Vlastiveda pre tretiakov (dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
apríl 2018 Bežná cena: 15,60 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2018/2019 v termíne do 15. 03. 2018 pre objednávky škôl a pedagógov ::
13,20 €

Zobraziť detail

Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť

Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
august 2018 Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2018/2019 v termíne do 15. 03. 2018 pre objednávky škôl a pedagógov ::
3,52 €

Zobraziť detail

Vlastiveda pre tretiakov

Vlastiveda pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
apríl 2018 Bežná cena: 3,30 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2018/2019 v termíne do 15. 03. 2018 pre objednávky škôl a pedagógov ::
2,97 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.