Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť

Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 88, plnofarebný titul, vystrihovacia príloha

Bežná cena (s DPH): 4,95 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky s ucelenou sériou

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre štvrtákov – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Pracovný zošit Matematika pre štvrtákov – 1. časť je prvý diel pracovných zošitov pre štvrtákov. Nadväzuje naň druhý diel. Dielo je spracované podľa iŠVP a vychádza z potreby prípravy žiakov na TESTOVANIE 5.

 • Dielo kladie dôraz na individuálny prístup, predstavivosť a zážitkové vyučovanie.

Autori

 • Autori vychádzajú z vlastnej učiteľskej praxe, zo štúdia modernej didaktiky matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov.

Didaktická koncepcia

 • Spracovanie učiva aritmetiky a geometrie dáva učiteľovi priestor rozhodnúť sa, ako sa bude učivo prelínať.
 • Práca s pracovným zošitom umožňuje plnenie požiadaviek vzdelávacieho štandardu. Obsahovo sa sústredí na ukončenie procesu poznávania a budovania kľúčových kompetencií na 1. stupni. Rešpektuje a rozvíja medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Venuje sa problematike finančnej gramotnosti v nadväznosti na platný vzdelávací štandard finančnej gramotnosti.
 • Svojím spracovaním reflektuje na požiadavky škôl. Jedna strana aritmetickej časti pracovného zošita zahŕňa obsah zvládnuteľný približne na jednej vyučovacej hodine. Odkazy na strany učebnice v pracovnom zošite a zaručujú pohodlné prepojenie práce oboma materiálmi. Výrazne pomáha aj farebné zjednotenie prislúchajúcich strán.
 • Rozdelenie strán na základné a výberové je podporené piktogramami. Piktogramy definujú úlohy pre tých, ktorí pracujú rýchlejšie a potrebujú ďalšiu aktivitu.  Sú určené pre žiakov, ktorí napredujú v matematickom poznávaní rýchlejším tempom. Úlohy a matematické problémy sú prezentované s narastajúcou náročnosťou.
 • Žiaci sa učia pomocou manipulácie s predmetmi a rozvíjaním predstavivosti. Pracujú na projektových témach, v ktorých riešia jednotlivé problémy do hĺbky.

Komplexná podpora

 • K titulu pripravujeme nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC budú v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, návrhy príprav, zbierka úloh a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora  alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie pripravujeme jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre a vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.

aitec offline k Matematike pre štvrtákov

 • aitec offline k Matematike pre štvrtákov ponúka učiteľovi možnosť premietania na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe. 
 • aitec offline k  Matematike pre štvrtákov si môžete zakúpiť tu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_917_sk.pdf (400 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_797_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_387_sk.rtf (4098 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Obrazové prílohy k sérii Matematika pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 2.12.2021
Názov súboru: mat4-obrazove-prilohy_1165_sk.pdf (2361 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 3. a 4. ročníku ZŠ

Posledná aktualizácia: 10.12.2020
Názov súboru: priloha-na-vytlacenie-praca-s-grafom-rodinne-vydavky_1087_sk.pdf (905 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre štvrtákov (Belic – Striežovská), 1. časť

Posledná aktualizácia: 29.11.2018
Názov súboru: mat4-pz1-vzorove-riesenia_902_sk.pdf (14527 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP (4. ročník ZŠ)

Posledná aktualizácia: 10.9.2018
Názov súboru: mat4-seminar-vyucovanie-podla-isvp_922_sk.pdf (2526 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k Edičnému katalógu − Matematika pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 23.8.2018
Názov súboru: letak-matematika-leto-web_912_sk.pdf (602 KB)
Typ: Infoleták

Matematika pre štvrtákov je súčasťou ucelenej didaktickej série Matematika pre prvý stupeň ZŠ M. Belic – J. Striežovská.  
Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

Prvý pracovný zošit z dvojdielnej sady predstavuje obsah učiva určený na prvý polrok školského roka. Jeho organizácia je premyslene vytvorená. Aritmetická časť je prezentovaná z jednej strany a geometrická z druhej, napriek tomu, že obsah učív sa na mnohých miestach prelína a dopĺňa.

Aritmetická časť začína opakovaním učiva tretieho ročníka. Každá strana je plánovaná tak, aby ju priemerný žiak zvládol počas jednej vyučovacej hodiny. Zároveň učiteľovi ponúka možnosť diferenciácie práce na hodinách.

Každá časť je uzavretá stranou na zhrnutie učiva, ktorá pomáha učiteľovi lepšie určiť mieru zvládnutia a stanoviť tak ďalší postup pedagogického pôsobenia na žiaka.

Jednotlivé kapitoly postupne kopírujú radenie učiva v učebnici. Na lepšiu orientáciu sú strany pracovného zošita označené tak, aby sa dali adekvátne strany učebnice rýchlo vyhľadať. Aj preto je farebné označenie kapitol v učebnici a pracovnom zošite identické.

Výraznou pomôckou pri príprave na prácu so stranou v aritmetickej časti sú krátke metodické informácie o strane. Tieto môžu využiť aj rodičia v prípade domácej prípravy žiakov.

Strany majú pomerne pevnú didaktickú štruktúru. V úvode si žiak osvojuje daný problém, potom upevňuje striedajúc iné aktivity a priebežne si opakujúc staršie učivo. Následne rieši ďalšie úlohy, ktoré utvrdzujú danú problematiku.

Úvodná časť tvorí sériu úloh na opakovanie učiva 3. ročníka. Postupne sa po témach opakujú matematické problémy tak, aby žiak po približne troch týždňoch zopakoval učivo. Toto opakovanie celého učiva má nesmierny význam, pretože jedným z koncepčných prvkov je, že učivo si žiaci opakujú priebežne celý rok

a nie je potrebné, aby opakovanie daného okruhu nastalo len pred samotným tematickým celkom.

Následne sa žiaci venujú sčítaniu a odčítaniu do 1 000. Najprv počítame s celými stovkami a desiatkami, postupne prechádzame na jednotky. Pri vyvodzovaní využívame rozklady, grafické zápisy i manipuláciu s predmetmi. Zvyšuje sa tým schopnosť pochopiť, zapamätať si i zážitkovo si osvojiť danú problematiku.

Ďalším okruhom je zvládnutie sčítania a odčítania do 1 000 s prechodom. Pri tejto problematike staviame najmä na predchádzajúcich skúsenostiach z počítania s prechodom z nižších ročníkov. Opäť sa žiaci s problematikou oboznamujú formou rôznych postupov, manipulácie s predmetmi, znázorňovaním. Celý tematický celok je postavený na výbere možností podľa vlastných matematických predstáv.

V opačnej časti pracovného zošita sa nachádza geometrická časť zodpovedajúca prvému polroku. Napriek rozdeleniu však učivo aritmetiky a geometrie ostáva prepojené, pretože v geometrických úlohách sa opakovane využívajú aritmetické zručnosti a naopak v aritmetickej časti využívame geometrické skúsenosti a predstavy.

Súčasťou prvej časti pracovného zošita je 8 strán praktických príloh, ktoré pomáhajú pri vyučovaní a ponúkajú nové kontexty a zážitky na prácu

Celý pracovný zošit je koncipovaný tak, aby komplexne, spolu s učebnicou, viedol žiakov problematikou štvrtého ročníka.

Zaujímavou a osviežujúcou časťou sú ilustrácie známej slovenskej ilustrátorky, ktoré pôsobia sviežo a zaujímavo. Obsah na mnohých miestach umožňuje využiť medzipredmetové prepojenie a ponúka tam komplexný prístup spojený so zážitkovým učením, ktoré autori spracovali na základe osobných skúseností a dlhodobej praxe.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov

Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,73 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – učebnica

Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,84 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.