Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – učebnice     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Matematika pre štvrtákov – učebnica

Učebnica z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 96 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,84 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 4,73 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky s ucelenou sériou

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre štvrtákov – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Učebnica a jej obsah plne korešpondujú s požiadavkami na obsahový štandard a plnenie výkonového štandardu iŠVP, s platnými prierezovými a medzipredmetovými prepojeniami, napr. Národný štandard finančnej gramotnosti. 

 • Reflektuje na potrebu prípravy žiakov na TESTOVANIE 5 a pracuje s kontextovými úlohami v rozšírenom rozsahu.

 • Spracovanie učebnice je prehľadné a poskytuje dostatočné množstvo rôznorodých úloh, aby bolo možné diferencovať prácu na vyučovaní. 

Autori

 • Autori vychádzajú z vlastnej odbornej učiteľskej praxe, zo štúdia moderných didaktík matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov.

Didaktická koncepcia 

 • Učebnica obsahuje v prvej časti aritmetické učivo a v druhej geometrické učivo. Časti a kapitoly sú farebne odlíšené a strany obsahujú odkazy na strany pracovného zošita. 
 • Úvod každého učiva obsahuje výkladovú, resp. oboznamovaciu časť s problémom a nasleduje séria úloh, pomocou ktorých sa žiaci do problematiky vnárajú a postupne si učivo osvojujú. 
 • Súbor piktogramov umožňuje ľahkú orientáciu v učebnici. 
 • Každá téma sa väčšinou končí overovacou stranou, ktorá pomáha pedagógovi určiť mieru zvládnutia problematiky žiakmi. 
 • Dôraz je kladený predovšetkým na individuálny prístup, predstavivosť a možnosť získať poznatky zážitkovo, pomocou manipulácie s predmetmi a rozvíjaním predstavivosti. 
 • Učebnica je nielen dobrým vodidlom na vyučovaní, ale aj zdrojom informácií a výziev na ďalšiu prácu. 
 • Dielo je súčasťou súboru autorov M. Belic – J. Striežovská: Matematika pre štvrtákov, ktorá je súčasťou ucelenej didaktickej série Matematika pre prvý stupeň ZŠ. 
 • Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

Komplexná podpora

 • K titulu pripravujeme nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC budú v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, návrhy príprav, zbierka úloh a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora  alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie pripravujeme jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre a vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.

aitec offline k Matematike pre štvrtákov

 • aitec offline k Matematike pre štvrtákov ponúka učiteľovi možnosť premietania na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe. 
 • aitec offline k Matematike pre štvrtákov si môžete zakúpiť tu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre štvrtákov – učebnica


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_917_sk.pdf (400 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_797_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_387_sk.rtf (4098 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Obrazové prílohy k sérii Matematika pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 2.12.2021
Názov súboru: mat4-obrazove-prilohy_1165_sk.pdf (2361 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 3. a 4. ročníku ZŠ

Posledná aktualizácia: 10.12.2020
Názov súboru: priloha-na-vytlacenie-praca-s-grafom-rodinne-vydavky_1087_sk.pdf (905 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP (4. ročník ZŠ)

Posledná aktualizácia: 10.9.2018
Názov súboru: mat4-seminar-vyucovanie-podla-isvp_922_sk.pdf (2526 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k Edičnému katalógu − Matematika pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 23.8.2018
Názov súboru: letak-matematika-leto-web_912_sk.pdf (602 KB)
Typ: Infoleták

Učebnica pre žiaka Matematika pre štvrtákov je základným materiálom na prácu vo štvrtom ročníku.

Učebnica Matematiky pre štvrtákov predstavuje ucelenú premyslenú didaktickú pomôcku spracovanú podľa cieľov predmetu Matematika v iŠVP a v súlade s daným obsahom a obsahovým i výkonovým štandardom.

Obsah je rozdelený do niekoľkých kapitol, aby bola orientácia v učebnici jednoduchá a zároveň ľahko prepojiteľná na prácu s pracovnými zošitmi.

Prvá časť sa venuje opakovaniu učiva 3. ročníka. Žiaci si komplexne zopakujú učivo aritmetiky v jednej časti a geometrie v druhej časti učebnice. Záver kapitoly tvorí strana zhrnutia učiva, ktorá môže byť podkladom na overenie vedomostí.

Druhá kapitola sa venuje sčítaniu a odčítaniu v obore do 1 000. Učivo a problematika sa postupne odkrýva, najprv počítaním bez prechodu, neskôr s prechodom. Na dosiahnutie úspešného zvládnutia sa žiaci oboznamujú s niekoľkými postupmi a vyberajú si vždy tie, ktoré sú pre nich  najzrozumiteľnejšie. Záver kapitoly tvorí opäť strana zhrnutia učiva.

V ďalšej kapitole sa učebnica venuje písomnému počítaniu do 1 000, kde sa využíva predovšetkým skúsenosť z nižších ročníkov. Okrem písomného počítania je každá kapitola doplnená úlohami, ktoré zabezpečujú priebežné opakovanie. Pravidelné opakovanie dosahuje efekt priebežného fixovania učiva.

Nasleduje časť, ktorá sa venuje komplexne riešeniu slovných úloh.

Ďalšia časť sa venuje systematickému opakovaniu násobeniu a deleniu do 100. Na toto učivo nadväzuje téma o počítaní so zátvorkami.

V ďalšej kapitole žiaci pracujú v obore do 10 000 a oboznamujú sa s operáciami sčítania a odčítania do 10 000 bez prechodu cez základ. Záverom sa opäť stretnú so zhrnutím učiva. Následne pokračujú v počítaní do 10 000 s prechodom cez

základ 10. Okrem toho sa oboznamujú s pravidlami násobenia a delenia číslami 10, 100, 1 000. Poslednou súvislou vsuvkou do tejto časti je písomné počítanie do 10 000 a priebežne zaradené úlohy v celej učebnici z časti Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.

Záver aritmetickej časti tvoria rôznorodé úlohy, ktoré môžu zároveň slúžiť na diferenciáciu práce žiakom.

Geometrická časť sa postupne venuje všetkým oblastiam tak, ako sú definované v iŠVP. Postupne pracujú s jednotkami dĺžky, problematikou obvodu, troj-, štor- a mnohouholníkmi a ich vlastnosťami v rámci rozsahu iŠVP.

Ďalšou časťou je práca s úsečkami, ich súčet, rozdiel, násobky. Práca s kružidlom je pre žiakov nesmierne lákavá a učebnica dáva rysovaniu s kružidlom dostatočný priestor. Žiaci rysujú kruhy a kružnice a využívajú kružidlo pri rysovaní trojuholníkov.

Záver učebnice tvorí tematická strana, ktorá žiakom objasňuje pravidlá práce s kalkulačkou.

Učebnica je spracovaná tak, aby sa v nej ľahko orientovalo. Obsahuje dostatočné množstvo materiálu a je dobrou pomôckou pre učiteľov i žiakov.

Didaktické spracovanie vychádza z aktuálnych požiadaviek na didaktiku matematiky, zo skúseností autorov z praxe a psychológie dieťaťa daného veku. Spracovanie nabáda žiaka na viacerých miestach hľadať nové informácie a súvislosti, zamýšľať sa, overiť si informácie v teréne a mať osobný zážitok z prepojenia teórie a praxe v matematike.

Učebnica je zaujímavo ilustrovaná a na viacerých miestach ponúka medzipredmetové prepojenie tak, aby sa učiteľ sám rozhodol, či ho využije alebo nie.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov

Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,73 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,51 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.