Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 3. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul, vystrihovacia príloha.

Bežná cena (s DPH): 3,19 €

Termín dodania Na sklade. Informáciu o termíne dodania počas leta vám poskytne zákaznícky servis.

  • Pripravovaná séria bude koncepčne vychádzať z osvedčených metodických postupov vyučovania matematiky. Naším zámerom je poskytnúť komplexný súbor materiálov, ktorý bude reagovať na obsahové zmeny súvisiace s novými pripravovanými pedagogickými dokumentmi. Zároveň bude rešpektovať moderné didaktické postupy rozvoja matematického myslenia v primárnom vzdelávaní.
  • Učebnica a pracovný zošit (1. a 2. časť) sú súčasťou pripravovanej série učebných materiálov pre vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ Matematika pre prvákov, Matematika pre druhákov, Matematika pre tretiakov, Matematika pre štvrtákov.
  • Séria bude metodicky pripravená tak, aby ponúkla dostatok podnetov na nacvičenie základného učiva aj pre všetkých žiakov, dostatok námetov a úloh pre matematicky zdatnejších žiakov.
  • K titulom budú prislúchať metodické usmernenia pre učiteľa, prípadne pre rodiča.
  • Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa bude multimediálny disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 10.6.2018
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-tretiakov-2018-2019_803_sk.xlsx (18 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská)

  Posledná aktualizácia: 6.6.2018
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-tretiakov-bs-2018-2019_74_sk.rtf (1240 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k súboru Matematike pre tretiakov (Belic – Striežovská)

  Posledná aktualizácia: 5.3.2018
Názov súboru: mat3-metodicke-komentare_819_sk.pdf (1264 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 1. časť

  Posledná aktualizácia: 11.12.2017
Názov súboru: matematika-pre-tretiakov-pz-1cast-vzorove-riesenia_823_sk.pdf (15514 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Matematike pre tretiakov, 1. časť

  Posledná aktualizácia: 27.11.2017
Názov súboru: mat3-pripravy-1cast_840_sk.pdf (1263 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP (3. ročník ZŠ)

  Posledná aktualizácia: 6.10.2017
Názov súboru: vyucovanie-matematiky-podla-isvp_833_sk.pdf (2704 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Kocka, vystrihovacia príloha

  Posledná aktualizácia: 3.10.2017
Názov súboru: mat3-materialy-kocka_834_sk.pdf (242 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Pracovné zošity Matematika pre tretiakov predstavujú súbor učebných materiálov, ktoré dopĺňajú a rozširujú informácie podané v rovnomennej učebnici. Systémom práce a spracovaním priamo nadväzujú na postupy a metódy využívané v učebnici, no i metódy a postupy, ktoré už boli predložené a využívané v prvom a druhom ročníku.

Výhodou tejto koncepcie je možnosť pracovať s učebnicou a pracovnými zošitmi aj v prípade, že žiak v predchádzajúcom roku používal iné metódy a postupy. Systém je totiž otvorený, pripravený prispôsobiť sa požiadavkám učiteľa, žiakov a rodičov. Ponúka možnosť individuálneho prístupu i možnosť venovať sa len vybranej skupine žiakov a zároveň zamestnať žiakov podnietením vlastnej aktivity.

Systém práce predpokladá nielen prácu s pojmami a okruhmi matematiky, no i prepojenie na iné predmety a prierezové témy. Z tohto pohľadu je pre učiteľa podnetná motivácia jednotlivých strán, ktorá je prepojená nielen na učivo vlastivedy podľa iŠVP, ale aj na iné predmety ako je prírodoveda, slovenský jazyk a iné. Tieto motívy však vystupujú na stranách nenápadne a nie sú v konflikte s prípadnými inými témami, ktoré učiteľ realizuje napr. na základe integrovaného vyučovania a pod.

Kapitoly v pracovnom zošite sú farebne odlíšené a korešpondujú s rovnakými kapitolami v učebnici. Okrem toho je údaj doplnený aj presným odkazom na dané strany učebnice.

Kapitoly sú väčšinou uzavreté stranou na overenie vedomostí. Cieľom týchto strán je zistiť, do akej miery zvládol daný žiak učivo a stanoviť, či je ešte potrebné niektoré témy podrobnejšie prebrať, alebo stačí ponúkať žiakovi úlohy na priebežné opakovanie, ktoré sú priamo vložené na jednotlivé strany pracovného zošita.

Ďalším typom strán, s ktorými sa žiak priebežne stretá sú strany s jednou témou, ktorú môže žiak vnímať v hlbších súvislostiach, alebo si precvičuje postupy a algoritmy, napr. strany prípravy na riešenie slovných úloh, typy úloh využívané pri testovaní a pod.

Súčasťou týchto strán sú krátke metodické informácie, ktoré dávajú prvotný obraz o obsahu strany. Rovnako, ako v učebnici, aj tu je tematický celok Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie zaradená priebežne a úlohy sú označené symbolom AMÚ.

Samostatný typ strán predstavujú geometrické strany. Koncepcia predkladá sériu úloh, pomocou ktorých si žiak učivo osvojuje a získava vedomosti a zručnosti v rysovaní, poznávaní, priestorovom predstavovaní a podobne. V tejto časti sa často odvolávame na manipuláciu s predmetmi, modelmi geometrických útvarov. Ak nie je pre žiaka tento priestor dostatočný, je vhodné zaviesť geometrický zošit, alebo listy, na ktorých si ďalej svoje zručnosti rozvíja a zlepšuje.

Úvod prvej časti pracovného zošita predstavuje sériu rôznorodých úloh, pomocou ktorých si žiak opakuje učivo o číselnom obore do 100, porovnávaní a počítaní bez prechodu i s prechodom v danom číselnom obore. Úlohy sú podávané tak, aby postupne narastala náročnosť na zvládnutie a riešenie. Záver prvej kapitoly tvorí strana na overenie vedomostí.

Nasledujúca strana ponúka rôznorodé úlohy, ktoré môžu byť zaradené priebežne, prípadne ich môže žiak riešiť na vyplnenie času v prípade, že sa učiteľ potrebuje venovať podrobnejšie iným žiakom.

Ďalšou kapitolou je zavedenie násobenia a po jeho zvládnutí aj delenia. V tejto časti žiak zisťuje, čo  vlastne násobenie je, načo mu to bude a kde v praktickom živote nájde možnosť využitia. Po absolvovaní tejto časti je už žiak pripravený na to, aby sa oboznamoval s jednotlivými násobilkami tak, že spoznáva násobilkové rady, násobky čísel a postupne si osvojuje spoje násobenia a delenia. Postupnosť čísel je zvolená ako v číselnom rade na základe skúseností autorov z praxe a odporúčaní učiteľov a lektorov. Súčasťou tejto časti je aj učivo o delení na rovnaké časti, kde sa žiak učí určovať a pomenúvať časti z celku (polovica, tretina, štvrtina...). Počas práce so stranami žiak narába s rôznymi pomôckami, ktoré mu majú pomôcť čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zvládnuť dané učivo. Na konci tejto kapitoly je zaradená téma násobenie nulou a nuly a delenie nuly. Súbežne s tým si žiak osvojuje informáciu, že nulu pri delení nepoužívame. Priebežne sa v kapitole objavujú aj aplikačné úlohy a úlohy na priebežné opakovanie učiva. Kapitola končí stranou na overenie miery zvládnutia učiva a súborom úloh, ktoré opäť možno využiť s ohľadom na individuálne potreby žiakov.

V tretej kapitole žiak spoznáva čísla do 1 000 v situáciách, ktoré mu vysvetľujú, aké dôležité pre praktický život poznať čísla do 1 000. Poznávanie číselného oboru je prezentované na rôznorodých úlohách, ktoré sú overené v praxi a tiež pomôcky, ktoré autori dlhodobo overovali a následne zaradili na strany pracovného zošita. Záverom kapitoly je učivo s názorne spracovanými schémami na pochopenie zaokrúhľovania čísel na desiatky. Kapitola končí stranou na overenie miery zvládnutia učiva a súborom úloh, ktoré opäť možno využiť s ohľadom na individuálne potreby žiakov.

Po tejto kapitole je séria strán, ktoré môže učiteľ zaradiť priebežne a opakovane sa k nim vracať.

Geometrická časť prináša opakovanie učiva druhého ročníka, pojmov a zručností. Žiak na stranách porovnáva dĺžky pomocou pravítka meraním i porovnávaním inými spôsobmi. Súčasťou toho je aj trénovanie odhadu. Žiak meria s presnosťou na milimetre a tiež definuje vlastnosti niektorých geometrických útvarov. Popri klasických jednotkách dĺžky meria i netradičnými jednotkami dĺžky. Toto je dôležité pre využitie matematiky v reálnych situáciách, kedy potrebujeme niečo porovnať, odmerať a nemáme poruke vždy jednotné meradlo dĺžky. Opäť sa učivo prezentuje ako praktická pomôcka do života. Popri rysovaní a meraní spoznáva ďalšie jednotky dĺžky, pracuje s nimi a venuje sa aj súmernostiam.

Súčasťou prvej časti pracovného zošita je aj sada listov, ktoré majú rôznorodé využitie. O možnostiach práce s nimi autori podrobne píšu v metodických komentároch.

Pracovný zošit 1. časť je komplexne spracovaný materiál, ktorý pomáha učiteľom, žiakom i rodičom objavovať podstatu matematiky tak, aby ju neskôr vedel využiť v praktickom živote. Táto matematika je jednoducho praktická.

 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Matematika pre tretiakov – súbor

Matematika pre tretiakov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 7,15 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre tretiakov – učebnica Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre tretiakov – učebnica

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.