Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 3. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul.

Bežná cena (s DPH): 3,19 €

Termín dodania Na sklade. Informáciu o termíne dodania počas leta vám poskytne zákaznícky servis.

  • Pripravovaná séria bude koncepčne vychádzať z osvedčených metodických postupov vyučovania matematiky. Naším zámerom je poskytnúť komplexný súbor materiálov, ktorý bude reagovať na obsahové zmeny súvisiace s novými pripravovanými pedagogickými dokumentmi. Zároveň bude rešpektovať moderné didaktické postupy rozvoja matematického myslenia v primárnom vzdelávaní.
  • Učebnica a pracovný zošit (1. a 2. časť) sú súčasťou pripravovanej série učebných materiálov pre vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ Matematika pre prvákov, Matematika pre druhákov, Matematika pre tretiakov, Matematika pre štvrtákov.
  • Séria bude metodicky pripravená tak, aby ponúkla dostatok podnetov na nacvičenie základného učiva aj pre všetkých žiakov, dostatok námetov a úloh pre matematicky zdatnejších žiakov.
  • K titulom budú prislúchať metodické usmernenia pre učiteľa, prípadne pre rodiča.
  • Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa bude multimediálny disk vhodný na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 10.6.2018
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-tretiakov-2018-2019_803_sk.xlsx (18 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 2. časť, geometria

  Posledná aktualizácia: 3.5.2018
Názov súboru: matematika-pre-tretiakov-pz-2cast-vzorove-riesenia-geo-01-17_877_sk.pdf (2169 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 2. časť

  Posledná aktualizácia: 3.5.2018
Názov súboru: matematika-pre-tretiakov-pz-2cast-vzorove-riesenia-01-63_847_sk.pdf (12535 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Matematike pre tretiakov, 2. časť

  Posledná aktualizácia: 6.4.2018
Názov súboru: mat3-pripravy-2cast_848_sk.pdf (1070 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k súboru Matematike pre tretiakov (Belic – Striežovská)

  Posledná aktualizácia: 5.3.2018
Názov súboru: mat3-metodicke-komentare_819_sk.pdf (1264 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP (3. ročník ZŠ)

  Posledná aktualizácia: 6.10.2017
Názov súboru: vyucovanie-matematiky-podla-isvp_833_sk.pdf (2704 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Kocka, vystrihovacia príloha

  Posledná aktualizácia: 3.10.2017
Názov súboru: mat3-materialy-kocka_834_sk.pdf (242 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Pracovné zošity Matematika pre tretiakov predstavujú súbor učebných materiálov, ktoré dopĺňajú a rozširujú informácie podané v rovnomennej učebnici. Systémom práce a spracovaním priamo nadväzujú na postupy a metódy využívané v učebnici, no i metódy a postupy, ktoré už boli predložené a využívané v prvom a druhom ročníku.

Výhodou tejto koncepcie, že začať pracovať s učebnicou a pracovnými zošitmi možno aj vtedy, ak v predchádzajúcom roku používali žiaci iné metódy a postupy. Systém je totiž otvorený, pripravený prispôsobiť sa požiadavkám učiteľa, žiakov, rodičov, ponúka možnosť individuálneho prístupu i možnosť venovať sa len vybranej skupine žiakov a medzitým zamestnať žiakov podnietením vlastnej aktivity.

Systém práce predpokladá nielen prácu s pojmami a okruhmi matematiky, no i prepojenie na iné predmety a prierezové témy. Z tohto pohľadu je pre učiteľa podnetná motivácia jednotlivých strán, ktorá je prepojená nielen na učivo vlastivedy podľa iŠVP, ale aj na iné predmety ako je prírodoveda, slovenský jazyk. Tieto motívy však vystupujú na stranách nenápadne a nie sú v konflikte s prípadnými inými témami, ktoré učiteľ realizuje napr. na základe integrovaného vyučovania a pod.

Kapitoly v pracovnom zošite sú farebne odlíšené a korešpondujú s rovnakými kapitolami v učebnici. Okrem toho je údaj doplnený aj presným odkazom na dané strany učebnice.

Kapitoly sú väčšinou uzavreté stranou na overenie vedomostí. Cieľom týchto strán je zistiť, do akej miery zvládol daný žiak učivo a stanoviť, či je ešte potrebné niektoré témy podrobnejšie prebrať, alebo stačí ponúkať žiakovi úlohy na priebežné opakovanie, ktoré sú priamo vložené na jednotlivé strany pracovného zošita.

Ďalším typom strán, s ktorými sa žiak priebežne stretá sú strany s jednou témou, ktorú môže žiak vnímať v hlbších súvislostiach, alebo si precvičuje postupy a algoritmy, napr. strany prípravy na riešenie slovných úloh, typy úloh využívané pri testovaní žiakov a pod.

Súčasťou týchto strán sú krátke metodické informácie, ktoré dávajú prvotný obraz o obsahu strany. Rovnako, ako v učebnici, aj tu je tematický celok Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie zaradená priebežne a úlohy sú označené symbolom AMÚ.

Samostatný typ strán predstavujú geometrické strany. Koncepcia predkladá sériu úloh, pomocou ktorých si žiak učivo osvojuje a získava vedomosti a zručnosti v rysovaní, poznávaní, priestorovom predstavovaní a podobne. V tejto časti sa často odvolávame na manipuláciu s predmetmi, modelmi geometrických útvarov. Ak nie je pre žiaka tento priestor dostatočný, je vhodné zavrieť geometrický zošit, alebo listy, na ktorých ďalej svoje zručnosti rozvíja a zlepšuje.

V prvej kapitole druhej časti žiak rieši rôznorodé úlohy, ktoré sú motivované väčšinou využitím známych spojov násobenia a delenia. Ide o rôzne slovné úlohy a aplikačné úlohy. Súčasne sa žiak oboznamuje s násobkami čísel 6, 7, 8, 9 a 10 a prácou s nimi (určovanie násobkov, delenie danými číslami bezo zvyšku a pod.). 

V tejto časti sa žiak stretáva aj s riešením úloh pomocou kalendára a s ďalšími pravidlami a pomôckami pri riešení SUDOKU. Súčasťou každého násobku je aj násobilková pyramída, ktorá sa postupne buduje poznávaním násobkov daných čísel. V kapitole je zaradená aj séria úloh na riešenie slovných úloh a správneho postupu pri riešení. Na konci kapitoly je strana na overenie miery zvládnutia daného učiva.

V ďalšej časti sa žiak oboznamuje s pravidlami aritmetického zaokrúhľovania na základe známych pravidiel a práci s číslami do 100. Žiak ďalej pracuje s číslami do 10 000, najprv na úrovni práce s celými tisíckami, potom s číselnými radmi a postupnosťami, rozkladá čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky a pripočítava celé tisícky a stovky. Súčasťou úloh je aj práca s peniazmi, kedy žiak počíta sumy pomocou eurobankoviek a euromincí a rieši úlohy nabádajúce využitie matematiky v reálnom živote. Na konci kapitoly je strana na overenie miery zvládnutia daného učiva.

V ďalšej časti žiak opäť zaokrúhľuje čísla, tentoraz na tisícky, učí sa čítať údaje z grafu a zapisovať údaje do grafu, pracuje intenzívne s tabuľkou v rámci požiadaviek vzdelávacieho štandardu pre tretí ročník, pracuje s geometrickými útvarmi v rôznorodých úlohách rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, rieši úlohy s pravdivosťou, hodnotí pravdivosť, určuje, či je daná udalosť možná, istá, nemožná a pod. Táto séria úloh tesne pred koncom školského roka umožňuje učiteľovi pristupovať k žiakovi veľmi individuálne a zvládnuť nároky na opakovanie úloh bez stresu a veľmi prakticky.

Poslednou časťou je opakovanie úloh motivovaných násobením a delením a strana na overenie miery zvládnutia daného učiva. Táto téma je ešte rozšírená o sériu rôznorodých úloh tak, aby sa žiak pripravil na zvládnutie matematiky vo štvrtom ročníku.

V geometrickej časti žiak pracuje s bodmi, úsečkami, meraním, porovnávaním, rysovaním v štvorcovej sieti, zmenšovaním a zväčšovaním útvarov v štvorcovej sieti, stavbami z kociek, odhadovaniu a meraniu s rôznou presnosťou, opakujú si známe jednotky dĺžky a spoznávajú nové, pracujú s plošnými schémami, ktoré využívajú na riešenie úloh, rozvíjajú si predstavivosť riešením úloh s osovou súmernosťou, hľadajú podobnosť medzi reálnymi predmetmi a geometrickými útvarmi.

Súčasťou druhej časti pracovného zošita je súbor úloh, ktorý pripravuje žiaka na zvládnutie testovania žiakov v piatom ročníku TESTOVANIE 5. Žiak rieši typovo podobné úlohy, učí sa, akým spôsobom sú formulované a aké odpovede sa od neho očakávajú.

Pracovný zošit 2. časť je komplexne spracovaný materiál, ktorý pomáha učiteľom, žiakom i rodičom objavovať podstatu matematiky tak, aby ju neskôr vedel využiť v praktickom živote. Zároveň už žiaka postupne pripravuje na zvládnutie problematiky matematiky vo štvrtom ročníku. Táto matematika je jednoducho praktická.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Matematika pre tretiakov – súbor

Matematika pre tretiakov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 7,15 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre tretiakov – učebnica Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre tretiakov – učebnica

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.