Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: Z. Hirschnerová – R. Adame


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 120 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,29 €

Termín dodania doručenie tovaru v lehote 5 až 7 pracovných dní

  • Platná učebnica materinského jazyka reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.
  • Didaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj – počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie.
  • Graficky je v učebnici učivo členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú.
  • Učebnicu tvoria tieto štruktúrne komponenty: východiskový text, poučka, súbor úloh zoradený podľa didaktickej náročnosti, diktát, úlohy na opakovanie, úloha určená na skupinovú prácu, cieľový text umiestnený pod čiarou, ktorý je určený učiteľovi, prípadne rodičovi.
  • Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník je abeceda, vybrané slová (základná skupina vybraných slov sa preberá v 3. ročníku, vo 4. ročníku sa žiaci naučia ostatné vybrané slová), ohybné slovné druhy, všeobecné a vlastné podstatné mená, opakovanie.
  • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje tieto témy: predstavenie, pozdravy, blahoželanie, list, správa, oznámenie, inzerát, pozvánka, reklama, opis predmetu, rozprávanie.
  • Na učebnicu nadväzuje pracovný zošit.
  • Jednotlivé úlohy v učebnici aj v pracovnom zošite sú podrobne spracované v metodickej príručke, ktorá zároveň vysvetľuje didaktickú koncepciu autoriek.
  • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.
  • Titul má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, pracovný zošit a tvvp priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED1

Séria

Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Doplnkový materiál k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník - opis receptu

  Posledná aktualizácia: 27.9.2017
Názov súboru: sjl-3-doplnkovy-material-opis-receptu_832_sk.pdf (527 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Prevziať súbor

Doplnkový materiál k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník - opis pracovného postupu

  Posledná aktualizácia: 27.9.2017
Názov súboru: sjl-3-doplnkovy-material-opis-pracovneho-postupu_831_sk.pdf (853 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Prevziať súbor

Doplnkový materiál k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník - opis predmetu

  Posledná aktualizácia: 27.9.2017
Názov súboru: sjl-3-doplnkovy-material-opis-predmetu_830_sk.pdf (1133 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Prevziať súbor

Doplnkový materiál k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník - opis pracovneho predmetu

  Posledná aktualizácia: 27.9.2017
Názov súboru: sjl-3-doplnkovy-material-opis-pracovneho-predmetu_829_sk.pdf (513 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

  Posledná aktualizácia: 21.8.2017
Názov súboru: tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura-3-2017-2018_71_sk.rtf (5013 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Význam, možnosti, variabilita učebníc a pracovných zošitov zo SJL na 1. stupni základných škôl

Posledná aktualizácia: 13.10.2016
Názov súboru: vyznam_moznosti_variabilita-ucebnic-sj-aitec_765_sk.pdf (1737 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – slovenský jazyk

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-peciatky-slovensky-jazyk_762_sk.pdf (73 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

Posledná aktualizácia: 24.5.2016
Názov súboru: sj3-pz-vzorove_703_sk.pdf (4846 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prevziať súbor

Niekoľko poznámok k vyučovaniu materinského jazyka

Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-poznamky_556_sk.pdf (3149 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Koncepcia pracovného zošita k učebnici

Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-koncepcia-pz_555_sk.pdf (2783 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktické spracovanie učiva v učebnici

Posledná aktualizácia: 8.7.2014
Názov súboru: sj3-mp-uvod-didakticke-spracovanie_554_sk.pdf (3927 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktické hry: semináre Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v primárnom vzdelávaní so zameraním na vybrané slová

Posledná aktualizácia: 12.4.2013
Názov súboru: didakticke_hry_sj_2013_337_sk.pdf (326 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Didaktické hry zo seminárov

Posledná aktualizácia: 10.12.2012
Názov súboru: didakticke_hry_vsetko_220_sk.pdf (305 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia: Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 23.5.2012
Názov súboru: prezentacia-sj_16_sk.pdf (2537 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 na jazykové vzdelávanie. Autorky v učebnici využili svoje odborné skúsenosti i skúsenosti z dlhoročnej učiteľskej praxe. Akceptovali najmodernejšie trendy vyučovania materinského jazyka a použili inovatívne a pre žiakov atraktívne metódy výučby.

Učebnica obsahuje systematicky sa opakujúce prvky, ktoré žiakom umožnia rýchlo si osvojiť predpísané poznatky. Jednotlivé úlohy sú zostavené so stúpajúcou náročnosťou, a tak môže učiteľ okamžite diagnostikovať mieru zvládnutia učiva. Obsah učiva spracovaný v učebnici pomáha žiakom osvojiť si jazykové zručnosti a rozvíja komunikačné kompetencie, pričom prvky týchto dvoch jazykových rovín sa prelínajú. Učivo je zostavené tak, aby žiak na konci tretieho ročníka zvládol všetky pojmy a nadobudol všetky kompetencie, ktoré si má osvojiť v treťom ročníku podľa ŠVP – ISCED 1 v oblasti jazyk a komunikácia. 
Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník sú okrem opakovania učiva z predchádzajúceho ročníka, obojaké spoluhlásky, vybrané slová a slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá). 

V rámci slohovej výchovy sa žiaci okrem iného naučia napísať osnovu, list, blahoželanie, vytvoriť krátke útvary (reklamu, pozvánku, inzerát, vizitku). Autorky venovali zvláštnu pozornosť aj opisu a rozprávaniu. Jazykové učivo sa priebežne opakuje v systémových prvkoch a podnecuje žiaka pracovať samostatne. Texty, ktoré sú v učebnici použité sú vybrané tak, aby podporovali aj rozvoj čitateľských spôsobilostí, najmä čítanie s porozumením.

Učebnica je prehľadne graficky spracovaná, osobitne vyčleňuje rubriky venované opakovaniu a práci v skupinách. Prostredníctvom práce s vtipnými obrázkami primeranými veku sa žiaci učia hrovou formou pracovať s ilustráciou, no napríklad i tvoriť texty v časovej následnosti podľa osnovy. Pomocou ilustrácií si zároveň upevňujú novonadobudnuté vedomosti. Učebnica spĺňa všetky predpoklady na moderné, efektívne a pútavé vyučovanie materinského jazyka.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® Vista a novšie

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Spievanky – Vybranky (hudobné CD s pracovným zošitom)

Spievanky – Vybranky (hudobné CD s pracovným zošitom)
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Bežná cena: 15,60 €
Zobraziť detail

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Čítanie pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 2,97 €
Zobraziť detail

Spievanky – Vybranky

Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 2,31 €
Zobraziť detail

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 4,51 €
Zobraziť detail

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová – R. Adame
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Titul je súčasťou série Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ Bežná cena: 4,95 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.