Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: Z. Hirschnerová – R. Adame


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 120 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,73 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl

Súlad s iŠVP

 • Inovovaná učebnica materinského jazyka je spracovaná a aktualizovaná podľa platných požiadaviek  iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie.

Autorky

 • Autorky Zuzana Hirschnerová a Rút Adame majú bohaté skúsenosti z tvorby učebných materiálov pre primárne vzdelávanie a sú aj aktívne učiteľky na 1. stupni základnej školy.

Didaktická koncepcia

 • Didaktická koncepcia učebnice kladie dôraz na celostný jazykový rozvoj žiaka – počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ.
 • Graficky je v učebnici učivo členené na jazykovú a komunikačnú zložku, v cvičeniach sa tieto zložky integrujú a prelínajú v koncepte komunikatívneho prístupu.
 • Učebnicu tvoria tieto štruktúrne komponenty: východiskový text alebo ilustrácia, poučka, súbor úloh zoradený podľa didaktickej náročnosti, diktát, úlohy na opakovanie, úloha určená na skupinovú prácu, cieľový text umiestnený pod čiarou, ktorý je určený učiteľovi, prípadne rodičovi.
 • Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník sú, napr. obojaké spoluhlásky, ohybné slovné druhy, všeobecné a vlastné podstatné mená a iné. V inovovanej učebnici v jazykovom učive nájdete aj témy doplnené o vybrané slová a príbuzné slová (odvodzovanie, tvorenie, pravopis) po spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z) a iné.
 • Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje, napr. list, správa, inzerát, pozvánka, vizitka a iné. Inovovaná učebnica bola doplnená aj o témy: opis pracovného predmetu, oznam, opis pracovného postupu a iné.
 • Vhodne koncipované zadania a atraktívne texty podporujú čítanie s porozumením.
 • Úlohy a cvičenia tvoria ucelený materiál na prezentovanie alebo precvičovanie jazykových javov.
 • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.

Komplexná podpora

 • Súčasťou súboru je pracovný zošit a metodická príručka.
 • Pracovný zošit koncepčne nadväzuje na obsah učebnice Slovenského jazyka pre 3. ročník.
 • Metodická príručka k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník vysvetľuje autorskú koncepciu učebnice a pracovného zošita.
 • Titul má pripravenú nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC na www.aitec.sk má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, pracovný zošit, vzorové riešenia k pracovnému zošitu a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.

Doplnkové tituly

 

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – metodická príručka

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura-3-rocnik-novy-2019-2020_814_sk.xlsx (14 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, formát rtf

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-a-literatura-3-rocnik-novy-2019-2020_71_sk.rtf (505 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Doplnkový materiál k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník - opis receptu

Posledná aktualizácia: 27.9.2017
Názov súboru: sjl-3-doplnkovy-material-opis-receptu_832_sk.pdf (527 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Prevziať súbor

Doplnkový materiál k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník - opis pracovného postupu

Posledná aktualizácia: 27.9.2017
Názov súboru: sjl-3-doplnkovy-material-opis-pracovneho-postupu_831_sk.pdf (853 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Prevziať súbor

Doplnkový materiál k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník - opis pracovneho predmetu

Posledná aktualizácia: 27.9.2017
Názov súboru: sjl-3-doplnkovy-material-opis-pracovneho-predmetu_829_sk.pdf (513 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Význam, možnosti, variabilita učebníc a pracovných zošitov zo SJL na 1. stupni základných škôl

Posledná aktualizácia: 13.10.2016
Názov súboru: vyznam_moznosti_variabilita-ucebnic-sj-aitec_765_sk.pdf (1737 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – slovenský jazyk

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-peciatky-slovensky-jazyk_762_sk.pdf (73 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ

Posledná aktualizácia: 24.5.2016
Názov súboru: sj3-pz-vzorove_703_sk.pdf (4846 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prevziať súbor

Didaktické hry: semináre Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v primárnom vzdelávaní so zameraním na vybrané slová

Posledná aktualizácia: 12.4.2013
Názov súboru: didakticke_hry_sj_2013_337_sk.pdf (326 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Didaktické hry zo seminárov

Posledná aktualizácia: 10.12.2012
Názov súboru: didakticke_hry_vsetko_220_sk.pdf (305 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia: Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 23.5.2012
Názov súboru: prezentacia-sj_16_sk.pdf (2537 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom. Inovovaná učebnica materinského jazyka je spracovaná a aktualizovaná podľa platných požiadaviek  iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Autorky v učebnici využili svoje odborné skúsenosti i skúsenosti z dlhoročnej učiteľskej praxe. Akceptovali najmodernejšie trendy vyučovania materinského jazyka aplikovateľné do slovenského jazyka a použili inovatívne a pre žiakov atraktívne metódy výučby.

Učebnica obsahuje systematicky sa opakujúce prvky, ktoré žiakom umožnia rýchlo si osvojiť predpísané poznatky. Jednotlivé úlohy sú v jednotlivých učivách zostavené so stúpajúcou náročnosťou, a tak môže učiteľ okamžite diagnostikovať mieru zvládnutia učiva. Obsah učiva spracovaný v učebnici pomáha žiakom osvojiť si jazykové zručnosti a rozvíja komunikačné kompetencie, pričom prvky týchto dvoch jazykových rovín sa prelínajú. Učivo je zostavené tak, aby žiak na konci tretieho ročníka pochopil všetky pojmy a nadobudol všetky kompetencie, ktoré si má osvojiť v treťom ročníku podľa iŠVP – ISCED 1 v oblasti jazyk a komunikácia.

Obsahom jazykového učiva učebnice slovenského jazyka pre tretí ročník sú, napr. obojaké spoluhlásky, ohybné slovné druhy, všeobecné a vlastné podstatné mená a iné. V inovovanej učebnici v jazykovom učive nájdete aj témy doplnené o vybrané slová a príbuzné slová (odvodzovanie, tvorenie, pravopis) po spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z) a iné.

Učivo rozvíjajúce komunikačné kompetencie obsahuje, napr. list, správa, inzerát, pozvánka, vizitka a iné. Inovovaná učebnica bola doplnená aj o témy: opis pracovného predmetu, oznam, opis pracovného postupu a iné.

Autorky venovali zvláštnu pozornosť aj opisu a rozprávaniu. Jazykové učivo sa priebežne opakuje pomocou systémových prvkov a podnecuje žiaka pracovať samostatne. Texty, ktoré sú v učebnici použité sú vybrané tak, aby podporovali aj rozvoj čitateľských spôsobilostí, najmä čítanie s porozumením.

Učebnica je prehľadne graficky spracovaná, osobitne vyčleňuje rubriky venované opakovaniu a práci v skupinách. Prostredníctvom práce s vtipnými obrázkami primeranými veku sa žiaci učia hrovou formou pracovať s ilustráciou, no napríklad i tvoriť texty v časovej následnosti podľa osnovy. Pomocou ilustrácií si zároveň upevňujú novonadobudnuté vedomosti. Učebnica spĺňa všetky predpoklady na efektívne a pútavé vyučovanie materinského jazyka.

Súčasťou súboru je pracovný zošit a metodická príručka. Učebnicu dopĺňa dvojdielna sada pracovných zošitov Písanie a slohová výchova 3 s podtitulom Píšeme o Slovensku. Tematický výchovno-vzdelávací plán (TVVP) k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a literatúra je k dispozícii v sekcii Materiály na stiahnutie pre učiteľa.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 5,06 €
Zobraziť detail

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – metodická príručka

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – metodická príručka
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Bežná cena: 8,47 €
Zobraziť detail

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 3,63 €
Zobraziť detail

Spievanky – Vybranky (hudobné CD s pracovným zošitom)

Spievanky – Vybranky (hudobné CD s pracovným zošitom)
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 15,60 €
Zobraziť detail

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Bežná cena: 3,19 €
Zobraziť detail

Spievanky – Vybranky

Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 2,75 €
Zobraziť detail

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 5,17 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.