Používateľské nástroje

VyhľadávanieHupsov Šlabikár

Príspevok MŠVVaM SR HUPSOV šlabikár, 1. časť

Detail  

HUPSOV šlabikár, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Bežná cena: 6,27 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,94 €

Príspevok MŠVVaM SR HUPSOV šlabikár, 2. časť

Detail  

HUPSOV šlabikár, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Bežná cena: 6,27 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,94 €

Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru

Detail  

Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková
Bežná cena: 6,27 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,94 €

Príspevok MŠVVaM SR HUPSOV šlabikár – súbor (1. a 2. časť, pracovný zošit)

Detail

HUPSOV šlabikár – súbor (1. a 2. časť, pracovný zošit)
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Bežná cena: 18,48 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 16,17 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru – LICENCIA

Detail

aitec offline k HUPSOVMU šlabikáru – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Nápovedné tabule k HUPSOVMU šlabikáru

Detail  

Nápovedné tabule k HUPSOVMU šlabikáru
: : produkt AITEC
Bežná cena: 12,00 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,60 €

Maňuška HUPS

Detail

Maňuška HUPS
: : produkt AITEC
Bežná cena: 10,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k HUPSOVMU šlabikáru

Detail

Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k HUPSOVMU šlabikáru
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková
Bežná cena: 7,26 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,71 €

Príspevok MŠVVaM SR Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období

Detail  

Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,76 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 1,43 €

Písanie pre 1. ročník – zošit C

Detail  

Písanie pre 1. ročník – zošit C
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,10 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 0,99 €

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,63 €

Príspevok MŠVVaM SR Maľovaná abeceda

Detail  

Maľovaná abeceda
B. Škrinárová
Bežná cena: 1,98 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 1,76 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Séria učebných textov, ktorá ponúka nový prístup pri nácviku čítania a osvedčené postupy v didaktike začiatočného čítania a písania. Vychádza z uplatnenia overenej a najpoužívanejšej analyticko-syntetickej metódy, podporuje aktívne používanie písanej reči pri čítaní a písaní. Čítanie s porozumením je podporované čítaním moderných, pre deti atraktívnych textov.

AUTORKY

Autorkami HUPSOVHO šlabikára sú skúsené odborníčky na didaktiku materinského jazyka a špeciálnu pedagogiku. Autorkou literárnych textov o Hupsovi je spisovateľka, ktorá píše detské knihy.

SÚBOR MATERIÁLOV hups

Šlabikár je dvojdielny, jeho neoddeliteľnou súčasťou je pracovný zošit. K súboru materiálov k šlabikáru patrí aj multimediálny disk, nápovedné tabule, súbor šiestich predpisových zošitov, maňuška Hupsa, metodické komentáre a návrhy príprav na vyučovanie.

ŠTRUKTÚRA ŠLABIKÁRA

Šlabikár je rozdelený na tri didakticky samostatné časti – prípravné, nácvičné a zdokonaľovacie obdobie. Obdobia sú odlíšené aj farebne – horná lišta strán prípravného obdobia je zelená, nácvičného obdobia žltá a zdokonaľovacie obdobie má hornú lištu strán modrej farby.

PRÍPRAVNÉ OBDOBIE

nápovedná tabuľa k písmenu aPrípravné obdobie nadväzuje na predprimárne vzdelávanie, podporuje a rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie žiakov. Na stranách sú vo vrchnej časti vyznačené spôsobilosti, na rozvoj ktorých sú zamerané jednotlivé úlohy. Na niektorých stranách je vyznačené diagnostikovanie a úloha vhodná aj na diagnostikovanie žiakov. Tieto informácie uľahčujú učiteľom plánovanie konkrétnych vyučovacích hodín. Súčasťou koncepcie, ktorá je použitá v prípravnom období je aj práca s nápovednými obrázkami. Je zameraná na sluchovú analýzu prvej hlásky v slove a vytvorenie asociácie medzi hláskou a písmenom (priradenie hlásky – zvuku ku jej grafickému znázorneniu – písmenu). Autorky sa v koncepcii opreli o túto činnosť, lebo je považovaná za prirodzenú detskú stratégiu osvojovania si písanej reči.

NÁCVIČNÉ OBDOBIE 

vyvodzovacie obrázkynácvičnom období je dôsledne dodržaná overená didaktická postupnosť nácviku čítania a písania podľa analyticko-syntetickej metódy. Zaradenie vyvodzovacích obrázkov na fonematické uvedomovanie novej hlásky na začiatku, vnútri a na konci slova poslúži učiteľovi pri príprave na vyučovanie. Niekoľko kratších textov na nácvik techniky čítania pri každom písmene nahrádza jeden dlhší text, ktorý žiakov často odrádzal od čítania. Literárne texty o Hupsovi určené na počúvanie majú potenciál pomáhať žiakom porozumieť obsahu textov, ktoré sami čítajú. Často sa stáva, že ich motivujú k čítaniu (týchto textov). Častokrát k tomu dochádza už v období, keď sami ešte nepoznajú všetky písmená a nevedia prečítať text s neznámymi písmenami. Sprievodná postavička Hups motivuje žiakov k čítaniu. Úlohy na diagnostikovanie úrovne poznatkov žiakov o písanej reči sú takisto dôležitou súčasťou šlabikára. Nácvičné obdobie ponúka veľa zábavných úloh, texty na nácvik techniky čítania a čítanie s porozumením. Postupne sa mení pomer činností zameraných na nácvik techniky čítania v prospech činností zameraných na aktívne využívanie písanej reči.

ZDOKONAĽOVACIE OBDOBIE

Do zdokonaľovacieho obdobia autorky zaradili texty rôznych autorov, ktoré sú spracované ako antológia. Žiaci tu nájdu básne, prózu, nesúvislé texty, náučné texty. Texty sú napísané rôznymi typmi písma, aby žiaci neskôr nemali problém čítať iné knihy či časopisy. Zaradenie textov do piatich tém, učí žiakov uvažovať nad obsahom textu. Spracovanie zdokonaľovacieho obdobia smeruje čítanie žiakov tak, aby proces čítania bol prostriedkom na získavanie, resp. odovzdávanie informácie.

šlabikár - čítanková časť

Viac informácií sa nachádza v prezentácii Koncenpcia práce s Hupsovým šlabikárom LIPKA.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály pre HUPSOV ŠLABIKÁR

Prevziať súbor

Ako sa HUPS narodil

Posledná aktualizácia: 29.10.2013
(rtf, 43 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Kartičky na prepis k šlabikáru HUPS

Posledná aktualizácia: 22.1.2021
(pdf, 1194 KB)

Prevziať súbor

Kde sa vzal HUPS

  Posledná aktualizácia: 12.10.2020
(pdf, 454 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Slová z HUPSOVHO šlabikára

Posledná aktualizácia: 26.9.2017
(pdf, 5939 KB)

Prevziať súbor

Hracia kocka - šablóna, nácvičné obdobie

Posledná aktualizácia: 14.11.2013
(pdf, 199 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Nácvik otvorených slabík

Posledná aktualizácia: 26.9.2017
(pdf, 507 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Didaktická hra - Rybník

Posledná aktualizácia: 26.9.2017
(pdf, 811 KB)

Prevziať súbor

Klávesnica - príloha k Hupsovmu šlabikáru

Posledná aktualizácia: 13.9.2013
(pdf, 175 KB)

Prevziať súbor

Hracia kocka - šablóna, prípravné obdobie

Posledná aktualizácia: 14.11.2013
(pdf, 137 KB)

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – Hups

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 49 KB)

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre HUPSOV šlabikár

Posledná aktualizácia: 16.12.2013
(pdf, 707 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia: Metodický seminár HUPSOV šlabikár

Posledná aktualizácia: 24.8.2015
(pdf, 13867 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia Koncepcia práce s Hupsovým šlabikárom

Posledná aktualizácia: 22.8.2014
(pdf, 7955 KB)

Na tejto časti stránky môžete participovať aj vy. Odfotografujte vašu triedu/školu/obec s Hupsom a pošlite nám fotografie do redakcie. Spolu s vami chceme postupne vytvárať pestrú galériu fotografií z celého Slovenska.

(Ak sa na fotografii nachádzajú tváre detí, ktoré možno rozpoznať, prosíme vás, aby ste nám zároveň zaslali aj súhlas zákonného zástupcu týchto detí so zverejnením fotografie.)

  deti zo ZŠ Zubrohlava  
  Deti zo ZŠ Zubrohlava, viac info.  
Dekretova jaskyňa, s Arturom Harmanecká jaskyňa, s Arturom Vyhliadka Kotelnica, s Arturom
Dekretova jaskyňa
 Harmanecká jaskyňa
 Vyhliadka Kotelnica
Hups na Dukle Hups v škole - Humenné HUPS v Prešove
 S redakciou na Dukle
ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
Na seminári v Prešove
Hups na námestí v Humennom Námestie v Svidníku Tu môže byť Vaša fotografia Hupsa na výlete.
Na námestí v Humennom Na námestí v Svidníku  

SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.