Používateľské nástroje

VyhľadávanieHupsov Šlabikár Lipka

Príspevok MŠVVaM SR Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022

Detail  

Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022
J. Striežovská a kolektív
Bežná cena: 6,05 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,72 €

Príspevok MŠVVaM SR Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022

Detail  

Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022
J. Striežovská a kolektív
Bežná cena: 6,05 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,72 €

Príspevok MŠVVaM SR Čítanka k Šlabikáru LIPKA®

Detail  

Čítanka k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Bežná cena: 6,05 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,72 €

Príspevok MŠVVaM SR Šlabikár LIPKA® – súbor (1. a 2. časť, čítanka)

Detail

Šlabikár LIPKA® – súbor (1. a 2. časť, čítanka)
J. Striežovská a kolektív
Bežná cena: 17,82 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 15,18 €

Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®

Detail  

Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Bežná cena: 3,63 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,41 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Šlabikáru LIPKA – LICENCIA

Detail

aitec offline k Šlabikáru LIPKA – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®

Detail  

Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®
: : produkt AITEC
Bežná cena: 12,00 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,60 €

Maňuška Včielka k Šlabikáru LIPKA® – NOVÁ

Detail

Maňuška Včielka k Šlabikáru LIPKA® – NOVÁ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 10,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®

Detail

Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Bežná cena: 7,15 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,60 €

Písanie pre 1. ročník – zošit C

Detail  

Písanie pre 1. ročník – zošit C
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,10 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 0,99 €

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,63 €

Príspevok MŠVVaM SR Maľovaná abeceda

Detail  

Maľovaná abeceda
B. Škrinárová
Bežná cena: 1,98 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 1,76 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

NOVÝ Šlabikár LIPKA® je spoľahlivo, tradične a didakticky kvalitne spracovaná séria titulov a učebných pomôcok, ktorá najmenších žiakov – prvákov zasvätí do tajov čítania a písania. Svet prvkov, tvarov a jednotlivých tvarov písmen im pomôže odkrývať malá žiačka Zuzka. Žiaci sa budú so Zuzkou a celou jej rodinou stretávať prostredníctvom textov pôvabných ilustrácií. Spolu s motivačnými básňami pomôžu žiakom rozvíjať čitateľské a pisateľské spôsobilosti.
Obsah šlabikára vychádza z tradície pôvodného Šlabikára LIPKA®Učivo je organizované od jednoduchého k zložitejšiemu, zachováva to isté poradie písmen a dôsledne dodržiava používanie de, te, ne, le, di, ti, ni, li a dvojhlások v slovách.

Didaktická koncepcia Šlabikára LIPKA® sa výrazne odlišuje od koncepcie HUPSOVHO Šlabikára, jej ťažiskom je štandardné využitie najznámejšej analyticko-syntetickej metódy

Dielo má schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

NOVÝ Šlabikár LIPKA® je chránený registrovanou ochrannou známkou, ktorej nositeľom je vydavateľstvo AITEC.

AUTORI

Skúsení autori sú aktívni učitelia, ktorí využili pri tvorbe novej série Šlabikár LIPKA® svoje vedomosti a skúsenosti získané počas pedagogickej praxe, inšpirovali sa tradíciou pôvodného Šlabikára LIPKA® a vychádzajú v ňom v ústrety potrebám súčasných škôl, pedagógov a v neposlednom rade potrebám rodičov a žiakov. 

Autorka literárnych textov v prvej a druhej časti nového Šlabikára LIPKA® je známa tvorbou obľúbených detských básní a príbehov o deťoch a o zvieratkách.

SÚBOR MATERIÁLOV 

Šlabikár LIPKA® je spracovaný do dvoch šlabikárových častí a samostatnej čítanky. Prvá a druhá časť a samostatná Čítanka LIPKA® tvoria základný súbor série.

Šlabikár LIPKA 1. časť  Šlabikár LIPKA 2. časť Čítanka LIPKA

Pracovný zošit LIPKA® voľne nadväzuje na sériu, je doplnkovým materiálom, ktorý slúži na ďalšie upevňovanie pisateľských a čitateľských zručností a je vhodný aj na samostatnú prácu. Súčasťou série titulov je aj Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®, Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®, Maňuška včielka k Šlabikáru LIPKA® Multimediálny disk k súboru Šlabikár LIPKA®.

ŠTRUKTÚRA ŠLABIKÁRA

Šlabikár je rozdelený do dvoch didakticky samostatných častí – prípravné a nácvičné obdobie. Čítanka LIPKA® zahŕňa zdokonaľovacie obdobie a tvorí samostatný celok.
Stále štruktúrne prvky strán sú pomôckou pri vyvodzovaní a precvičovaní učiva, nácviku techniky čítania a porozumenia čítaného textu. Použité piktogramy uľahčujú žiakom orientáciu a naznačujú činnosti potrebné na riešenie úloh.

PRÍPRAVNÉ OBDOBIENapovedné písmená v šlabikári

Prípravné obdobie sa nachádza v prvej časti Šlabikára LIPKA®
Učivo v prípravnom období obsahuje fonematické uvedomovanie hlások v slovách. Dôraz sa kladie na poznávanie tvarov niektorých písmenrozvoj slovnej zásoby a komunikačných kompetencií.

NÁCVIČNÉ OBDOBIE Motivačná báseň

Nácvičné obdobie začína v prvej časti Šlabikára LIPKA® a pokračuje v jeho druhej časti. Strany k jednotlivým písmenám majú rovnakú štruktúru. V úvode je nápovedný obrázok s motivačnou štvorveršovou básňou určenou na počúvanie. Slabiky s novým písmenom sú v texte farebne zvýraznené. Úlohy na aktívnu a tvorivú prácu žiakov slúžia na precvičovanie, opakovanie a utvrdzovanie učiva, na efektívne osvojenie si čítania a písania. Pravidelne sa opakujú úlohy pre žiakov, ktorí skončili prácu v základnej časti skôr. Šlabikár poskytuje žiakom priestor na sebahodnotenie.

ZDOKONAĽOVACIE OBDOBIE

Zdokonaľovacie obdobie je obsiahnuté v Čítanke LIPKA®Žánrovo i tematicky pestré texty rôznych autorov rozvíjajú hodnotový systém žiakov. Úlohy s odstupňovanou náročnosťou sú zamerané na zdokonalenie techniky čítaniaprácu s textomporozumenie textu. Rozvíjajú požadované kompetencie podľa inovovaného ŠVP ISCED 1 platného od 1. 9. 2015. Úlohy sú vhodné aj na samostatnú prácu žiakov. Dôraz sa kladie na rozvoj porozumenia čítaného textu podľa úrovní porozumenia stanovených v medzinárodnej štúdii PIRLS. Aj čítanka poskytuje žiakom priestor na sebahodnotenie.

Rodina zo šlabikára lipka

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály pre Šlabikár LIPKA®

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Pracovné listy k Šlabikáru Lipka®

Posledná aktualizácia: 14.5.2020
(pdf, 2744 KB)

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – včielka Peľka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 32 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Nový Šlabikár LIPKA

Posledná aktualizácia: 5.4.2017
(pdf, 7686 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia: Šlabikár LIPKA®

Posledná aktualizácia: 19.5.2015
(pdf, 11512 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.